STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

wtorek, 25 października 2016

Dla konwertytów z żydostwa (cz. VI)


 Znalezione obrazy dla zapytania dla konwertytów z żydostwa 

(cd.)

51. Czego zakazuje drugie przykazanie Boskie?
Drugie przykazanie Boskie ("Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno") zakazuje wszelkiej zniewagi imienia Boskiego, jak bluźnierstw, przekleństw, niedotrzymania ślubu, krzywoprzysięstwa itp.

52. Co nakazuje trzecie przykazanie Boskie?
Trzecie przykazanie Boskie nakazuje dzień święty święcić.
Drugie przykazanie kościelne wyjaśnia, że święcenie dnia świętego polega na obowiązku słuchania Mszy św. i wstrzymania się od ciężkiej pracy służebnej. To przykazanie kościelne obowiązane są zachować nawet dzieci, które ukończyły siódmy rok życia.
Zamiast soboty - chrześcijanie święcą niedziele, aby uczcić pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, które wydarzyły się w niedzielę.
Kościół katolicki wymaga osobistej obecności na Mszy św. - Kto by przeto słuchał Mszy św. przez radio, ten nie czyni zadość obowiązkowi święcenia niedzieli lub święta. Od słuchania Mszy św. uwalnia choroba lub inna ważna przyczyna.


53. Które święta są nakazane?
Oprócz niedziel nakazane są następujące święta: Boże Narodzenie (25 grudnia), uroczystość Najśw. Imienia Jezus, czyli Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Wniebowstąpienie (w 40 dni po Wielkanocy), Zielone Święta, czyli Zesłanie Ducha Św. (10 dni po Wniebowstąpieniu), uroczystość Trójcy Najśw., Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (8 grudnia), Wniebowzięcie N. Maryi P. (15 sierpnia), Św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i Wszystkich Świętych (1 listopada).
Wierni obowiązani są w te dni wysłuchać Mszy św. i wstrzymać się od robót służebnych.
Wielkanoc, uroczystość Zesłania Ducha Św. i uroczystość Trójcy Najśw. przypadają zawsze w niedzielę. Wniebowstąpienie i Boże Ciało we czwartek.
Niepokalane Poczęcie jest to uroczystość wprowadzona ku uczczeniu tej tajemnicy wiary chrześcijańskiej, że Najśw. Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, od pierwszej chwili poczęcia swego wolna była od zmazy grzechu pierworodnego.

54. Co nakazuje czwarte przykazanie Boskie?
Czwarte przykazanie Boskie ("Czcij ojca twego i matkę twoją") nakazuje rodziców szanować, miłować i słuchać. Te same obowiązki mamy względem przełożonych tudzież względem zwierzchności duchownej i świeckiej.
Czwarte przykazanie Boskie nakazuje zatem zachowywać przykazania kościelne, rozporządzenia i przepisy Kościoła, a zakazuje wstępować do stowarzyszeń Kościołowi wrogich, które 1) sprzysięgają się przeciwko władzy duchownej lub świeckiej (jakimi są zwykle związki komunistyczne), 2) których członkowie zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszystko to, co się w tych stowarzyszeniach dzieje. Czwarte przykazanie Boskie nakazuje także miłować ojczyznę i wykonywać wszystkie względem niej powinności, jak: płacić daniny, wypełniać rozkazy prawowitej władzy państwowej, brać udział w głosowaniu w czasie wyborów itp.

55. Czego zakazuje piąte przykazanie Boskie?
Piąte przykazanie Boskie ("Nie zabijaj") zakazuje szkodzić sobie lub bliźniemu na ciele i duszy. W szczególności przykazanie to zakazuje między innymi samobójstwa, narażania swego życia bez potrzeby na niebezpieczeństwo, zakazuje wszelkiego okrucieństwa i sprawiania drugim zgryzoty.

56. Kto szkodzi bliźniemu na duszy?
Na duszy szkodzi bliźniemu ten, kto daje zgorszenie, to jest, kto słowem lub uczynkiem prowadzi lub nakłania do grzechu.

57. Czego zakazuje szóste przykazanie Boskie?
Szóste przykazanie Boskie ("Nie cudzołóż") zakazuje wszystkiego, co obraża czystość i wstydliwość oraz co prowadzi do grzechu nieczystości.
Prócz uczynków bezwstydnych grzeszne są nieskromne rozmowy, żarty, piosenki, nieskromne spojrzenia, przypatrywanie się nieskromnym obrazom, czytanie książek o treści bezwstydnej, nieprzyzwoite ubiory, tańce, widowiska, nieprzyzwoite przedstawienia teatralne i kinematograficzne.

58. Czego zakazuje siódme przykazanie Boskie?
Siódme przykazanie Boskie ("Nie kradnij") zakazuje szkodzić majątkowi bliźniego.
Szkodę na majątku wyrządza się kradzieżą, rabunkiem, lichwą, oszukiwaniem i niesprawiedliwym zatrzymywaniem cudzego mienia, dobrowolnym niszczeniem lub psuciem cudzych rzeczy, choćby się nie odnosiło żadnej korzyści materialnej.
Przeciwko temu przykazaniu wykracza także ten, kto złodziejowi w jakikolwiek sposób pomaga, kto skradzione rzeczy kupuje lub przechowuje, kto sługom lub robotnikom odmawia sprawiedliwej zapłaty, kto przykre położenie bliźniego wyzyskuje, odnosząc z tego niesprawiedliwe korzyści, kto nie płaci długów lub nie wypełnia innych zobowiązań. Nauka komunistów sprzeciwia się siódmemu przykazaniu Boskiemu, które otacza ochroną własność prywatną.

59. Do czego obowiązany jest ten, kto w jakikolwiek sposób z własnej winy wyrządził bliźniemu szkodę na majątku?
Kto z własnej winy wyrządził bliźniemu szkodę, czy to na duszy, na zdrowiu, na czci lub na majątku, ten powinien tę szkodę w miarę możności jak najrychlej wynagrodzić. Jeżeli nie można tego zaraz uczynić, należy to wykonać częściowo.

60. Czego zakazuje ósme przykazanie Boskie?
Ósme przykazanie Boskie zakazuje fałszywego świadectwa, kłamstwa, obłudy oraz każdego grzechu, który wyrządza szkodę czci i dobremu imieniu bliźniego.
Dobremu imieniu bliźniego szkodzą: płoche podejrzenia, obmowa, plotkarstwo, oszczerstwa, obelgi itp. Gdyby kto - mówiąc całą prawdę, miał obrazić bliźniego - powinien zamilczeć albo wyrazić się wymijająco, chyba że mówić by nakazywał pożytek duchowny innych osób.

(cdn.)

Źródło: http://msza.net/i/cz17_06.html