STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.04 - 06.05 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
30 IV św. Katarzyny Sieneńskiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


1 V śś.Filipa i Jakuba Ap.

Wtorek - Msza św. o godz. 9: 30


2. V . św. Atanazego

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 27 kwietnia 2018

Ks. Marian Nassalski: Matka Boża Dobrej RadyCzasy nasze nie pojmują z wielu stron rzeczy nadzmysłowych i nadprzyrodzonych: w tej dziedzinie gotowe są zawsze z odpowiedzią, chociaż ta istoty zagadnienia nie dotyka. Duch, unoszący się nad rodzajem ludzkim, nie jest Duchem Bożym, ale duchem świata, nie jest szczerze katolickim, ale duchem niechrześcijańskim. Stoją więc ludzie bezradni przed wielu pytaniami, gdyż stosunki ich i potrzeby może tylko prawdziwa mądrość ocenić i wobec napotykanych trudności skierować na właściwe tory. Prawdziwa zaś mądrość jest ta, która o wszystkim sądzi z najwyższej Przyczyny i nim kieruje, która stąd zagłębia się w pojęcie Boże i wszystko według prawideł Bożych porządkuje, patrząc jakoby okiem samego Boga; innymi słowy, jeżeli pragniemy osiągnąć prawdziwą mądrość, powinniśmy wziąć udział w radzie Bożej. Gdzie zaś mamy tej rady szukać i uczyć się mądrości? Papież Leon XIII, szukając sam rady w wielu kwestiach zawiłych, przy schyłku życia swojego wskazał nam na Matkę dobrej Rady, jak bowiem wiadomo dekretem z d. 22 kwietnia 1903 wezwanie takie dołączył do Litanii loretańskiej.

środa, 25 kwietnia 2018

JE x. Bp Donald J. Sanborn: Biskup Fellay i moderniści z Neokościoła (1)


Biskup Bernard Fellay
       Niedawno poinformowano, że biskup Fellay spotkał się z Bergoglio i z kardynałem Novus Ordo Müllerem – prefektem posoborowej Kongregacji Nauki Wiary. Nikt nie wie o czym dyskutowano, ale spotkanie na tak wysokim szczeblu wydaje się wskazywać, że sprawy zmierzają coraz bliżej do oficjalnego wchłonięcia FSSPX przez modernistyczną religię. Jakże ironiczne jest to, że w tym samym miesiącu, w którym Bergoglio przyjmuje biskupa Fellay, widzimy go również obok posągu Marcina Lutra, jak mówi luteranom przed ich heretyckim założycielem, że przez chrzest wszyscy należymy do tego samego kościoła.

Pseudopapież apostata Bergoglio i pomnik herezjarchy Lutra w Watykanie
Biskup Fellay wygłosił też ostatnio alarmujące oświadczenie, że "w Vaticanum II nie ma żadnej bezpośredniej herezji". Co ma on na myśli przez "bezpośrednią" nie jest dla mnie jasne, ale zakładam, że ma na myśli "jawną herezję".

Jeśli Vaticanum II jest wolny od herezji, to pytam się, wobec czego FSSPX było w opozycji przez minione czterdzieści sześć lat? Jeśli można zaakceptować Vaticanum II bez uchybienia cnocie wiary, dlaczego zatem było konieczne zorganizowanie opozycji wobec niego przez założenie anty-apostolatu analogicznego do apostolatu "papieża" (w ich mniemaniu)? Co uzasadnia konsekrowanie biskupów bez mandatu apostolskiego? Co tłumaczy rozsyłanie po całym świecie kapłanów, wznoszących "ołtarz przeciw ołtarzowi", tzn. kontynuację potępionego i nielegalnego apostolatu w opozycji do osoby, którą oni uznają za papieża oraz jego przedstawiciela – biskupa diecezjalnego?

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Ks. Piotr Pękalski - Żywot świętego Wojciecha, biskupa i męczennika

 
Na dzień 23 kwietnia

ŻYWOT

ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

praskiego biskupa i męczennika (1)

~~~~~~~~~~~

Jeszcze przy schyłku dziewiątego stulecia, Czesi po większej części pogańskimi błędami olśnieni, podobnie jak i inne im pobratymcze ludy słowiańskie, ciosanym z drzewa lub z kamienia rzezanym bałwanom, oddawali tę cześć, która się jedynie Bogu, Stwórcy wszech rze­czy, należy. Aczkolwiek bowiem już w ostatniej ćwierci dziewiątego wieku część mieszkańców tej krainy za spra­wą św. Metodego, arcybiskupa morawskiego, i Borzywoja, czeskiego książęcia, przyjęła była wiarę i religię chrześcijańską, to jednakże jedni z nich, tylko na pozór chrześcijanie, żyli obyczajem pogańskim, z utratą dusz swoich zbawienia; drudzy zaś, ogrzani łaską Bożą w nich działającą, dobrymi uczynkami i miłością cnoty, wśród narodu jaśnieli.

W tej okolicy czeskiej ziemi, w której korzystnie krzewiła się religia chrześcijańska, mieszkał wyższym urodzeniem świetny mąż, imieniem Sławnik, hrabia na Libiczu. Zamożny w sławę i majątek, zastępując panu­jącego księcia w sądzeniu spraw niektórych zamków i miasteczek, bezstronnym sprawiedliwości wymiarem i miłosierdziem jednał sobie powszechną podwładnych mi­łość. Mąż ten znamienity, ze krwią panujących rodem swym złączony, albowiem św. Henryk cesarz (1002 – 1024) był bliskim jego wnukiem, lubo bogactwem złota i sre­bra przewyższał wszystkich mieszkańców tej okolicy, jednak, wśród znikomych rozkoszy świata, wiernie cho­wał ustawy prawa Bożego, chodząc ścieżką przez ka­płanów wytkniętą; miły całemu ludowi, milszy ubogim przez jałmużnę. Pojął on żonę imieniem Strzeżysławę, równie możnego rodu, rzadkiej cnoty i pobożności nie­wiastę, która hojnie jałmużnę pomiędzy ubogich rozdawała, a co pojęła z nauki wiecznego żywota, tego czy­nami prawej chrześcijanki dowodziła. Oddaliła ona od siebie wszelką próżność strojów niewieścich; nie miała żadnego upodobania w złocie i kosztownych kamieniach, co niektóre niewiasty wysoko cenią; ale natomiast zdo­biła umysł i duszę swoją cnotliwymi obyczajami i bo­gobojną rozmową, a ukrzepiała ją postem i ufną w Bogu modlitwą. Była ona matką ubogich, a sierót i wdów czułą opiekunką. Jaśniejące dobrocią i miłosierdziem cnoty Sławnika i Strzeżysławy, wysoko cenili i wysła­wiali wszyscy, nie tylko ludzie ubodzy, ale też i rodu szlacheckiego, czeskiej ziemi mieszkańcy.

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.04 - 29.04 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu23 IV św. Wojciecha Patrona Polski 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


24 IV św. Fidelisa

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 2025 IV św. Marka

 Litanie większe o godz. 6: 50

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 20 kwietnia 2018

JE x.Bp J. Donald Sanborn: Przebłyski rozsądku w modernistycznym Neokościele, czy gra pozorów? Wątpliwości czterech "kardynałów" co do "nauczania" Bergoglio (1)Jeszcze o Dubia czterech kardynałów

Od czasu ukazania się listopadowego biuletynu, miało miejsce kilka wydarzeń związanych z kwestionariuszem przekazanym Bergoglio przez czterech "kardynałów". Oczekiwali w nim jasnych odpowiedzi – "tak" lub "nie" – odnośnie tego, co nazwali wątpliwymi kwestiami (dubia – po łacinie) zawartymi w Amoris laetitia, fatalnym dokumencie, który oprócz wielu innych herezji i błędów, zawierał rażącą herezję pozwolenia cudzołożnikom na przyjmowanie "komunii świętej".

29 listopada, hiszpańskojęzyczna witryna internetowa Religión Confidencial, poinformowała, że dziekan rzymskiej Roty Novus Ordo – "sądu najwyższego" religii Novus Ordo – oświadczył, iż czterej kardynałowie, którzy przedłożyli Dubia mogą utracić godność kardynalską, jeśli dokonają zapowiadanej "korekty" "biskupa rzymskiego".

środa, 18 kwietnia 2018

Wierność i chwała - papiescy żuawi

       Ich motto brzmiało: „Służmy Chrystusowi i Jego Namiestnikowi; jeżeli będzie potrzeba, umrzyjmy za niego bez trwogi, a okażemy się godnymi naszej ojczyzny i naszego imienia.” Wielu z nich istotnie poległo w obronie Ojca Świętego, prowadząc nierówną walkę z ziemskimi wrogami Kościoła. Mimo to, jako tych, którzy służyli mieczem następcy św. Piotra, postrzega się dziś wyłącznie Szwajcarską Gwardię. Zapomnienie okrywa zaś czyny żuawów – najmężniejszych żołnierzy papieża, wiernych mu „aż do gorzkiego końca”.

Epopeja żuawów rozpoczęła się w 1860 r. Ówczesne Włochy dzieliły się na szereg niezależnych państw. Najsilniejsze z nich, Królestwo Sardynii, przystąpiło do jednoczenia Włoch siłą i w krótkim czasie podbiło pozostałe państewka. Powstałe w ten sposób Królestwo Włoch pod hasłem postępu niszczyło lokalne tradycje i obyczaje, a jako państwo laickie brutalnie prześladowało Kościół.


 W toku podbojów i walki z katolicyzmem włoscy politycy posługiwali się bandami czerwonych rewolucjonistów, którym przewodził osławiony terrorysta i spiskowiec, mason Giuseppe Garibaldi.

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.04 - 22.04 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
16 IV św. Bernadetty Soubirous

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20

17 IV św. Aniceta

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20

18 IV św. Józefa, Patrona Kościoła


Środa - Msza św. o godz. 7: 20

sobota, 14 kwietnia 2018

Odpowiedź Redaktora Naczelnego "Katolika" na komunikat Stowarzyszenia im. Ks. Zygmunta Goliana ws. pewnych aktywistów katolickich


Ks. Zygmunt Golian1
       W dniu wczorajszym na stronie Stowarzyszenia im. Ks. Zygmunta Goliana (https://myslkatolicka.org/2018/04/13/kom-skg1/#more-924) ukazał się komunikat dotyczący mojej osoby i działalności religijnej oraz politycznej, jaką prowadzę. Autorzy tekstu poświęcili sporo czasu i sił na przygotowanie warstwy dowodowej (np. skany stron internetowych z przestrzeni kilku lat), aby próbować udowodnić swoim czytelnikom, jakim to wielkim szkodnikiem dla sprawy Kościoła i państwa jest moja skromna osoba. 

Szczególne podziękowania należą się Panu Paczuskiemu za nieoceniony wkład w powstanie omawianego artykułu. 

Jako że artykuł porusza kwestię nie tylko mojej osoby i działalności, ale też mojego redakcyjnego kolegi zmuszony jestem zaznaczyć, iż odpowiem tylko w swoim imieniu, gdyż adwokatem niczyim nie jestem.

Artykuł dość długi w treści trudno uznać za materiał kłamliwy, aczkolwiek nie do końca w omawianych sprawach mogę się z Redakcją "Myśli Katolickiej" zgodzić. Wiele spraw poruszonych z punktu widzenia odbiorcy niebezpośrednio zaangażowanego w temat mogło wyglądać tak, jak opisane jest w artykule. Pełna zgoda. Ale pewnych rzeczy nie można ujawnić publicznie, a one to miały decydujący wpływ na rozwój pewnych wydarzeń w artykule opisanych (np. sprawa Księdza Walerego czy ks. Sławomira albo też pielgrzymki do Rzymu). 

Podsumowując: 
Ruch Christus Rex jest organizacją katolicką o charakterze monarchistyczno-narodowym (patrz: przedwojenna działalność Leszka Gembarzewskiego), a strona "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji" jest stroną rzymskich katolików przekonanych o wakacie Stolicy Apostolskiej (Teza z Cassiciacum).

Redaktor Naczelny 
Tomasz Jazłowski

piątek, 13 kwietnia 2018

Św. Pius X "Pascendi dominici gregis" (fragment)


Zdjęcie użytkownika Tenete Traditiones. 

      "Do tłumu modernistów można zastosować słowa, pisane z wielką goryczą przez Naszego poprzednika: „Aby ściągnąć oburzenie i nienawiść do mistycznej Oblubienicy Chrystusowej, która jest światłością prawdziwą, synowie ciemności zwykli używać w obliczu świata całego, obłudnej potwarzy, i przeinaczając sens oraz wartość rzeczy i słów, ukazują ją jako przyjaciółkę ciemności, szerzycielkę ignorancji, wroga nauk, światła i postępu”. Nic też dziwnego, Czcigodni Bracia, że moderniści z całą swą złą wolą i z całą cierpkością prześladują katolików, walczących mężnie w obronie Kościoła." ~ Św. Pius X "Pascendi dominici gregis"

środa, 11 kwietnia 2018

Ks. Anthony Cekada: "Stanowisko Bractwa" jako surogat Magisterium

Święci? "Stanowisko Bractwa" mówi co innego
      Wyznawana przez Bractwo Św. Piusa X (FSSPX) błędna teologia dotycząca papieskiej władzy doprowadziła je do propagowania niezliczonych błędów, ale jeden z najbardziej ewidentnych dotyczy traktowania przez nich kanonizacji dokonanych przez posoborowych "papieży".
Zgodnie ze standardowym nauczaniem teologii przed Vaticanum II kanonizacje są nieomylne – w przeciwnym razie, jak powiedział teolog Salaverri, mogłoby się zdarzyć, że Kościół uroczyście wskazałby i nakazał oddawanie wiecznej czci i naśladowanie ludzi, którzy w rzeczywistości byli zdeprawowani i zostali potępieni (De Ecclesia, 724). W rzeczy samej, sam język i styl, w jakim Pius XI i Pius XII sformułowali swe dekrety kanonizacyjne, dobitnie wskazuje, że ich akty były nieomylne ("...infallibilem Nos... sententiam", "falli nesciam haud sententiam...").
Jednakże pomimo obstawania przez FSSPX przy tym, że posoborowi "papieże" prawdziwymi papieżami i pomimo języka posoborowych dekretów kanonizacyjnych zarezerwowanego dla nieomylnych oświadczeń papieskich ("przez autorytet naszego Pana Jezusa Chrystusa... oświadczamy i definiujemy"), Bractwo odrzuca kanonizacje José-Marii Escrivy, Jana XXIII i Jana Pawła II, a także beatyfikację Pawła VI.

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 09.04 - 15.04 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
9 IV Zwiastowanie N.M.P.

Poniedziałek - Msza św. o godz 7:20

Msza św. o godz 18:30


10 IV

Wtorek - Msza św. o godz 7: 20


11 IV św. Leona Wielkiego, św. Gemmy Galgani

Środa - Msza św. o godz 7: 20

niedziela, 8 kwietnia 2018

JE x. Bp Donald J. Sanborn: VATICANUM II, PAPIEŻ I BRACTWO ŚW. PIUSA X (FSSPX)

Znalezione obrazy dla zapytania bp SanbornDLACZEGO UDZIAŁ W MSZACH BRACTWA ŚW. PIUSA X
JEST BŁĘDEM – I TO BŁĘDEM POWAŻNYM


1. Jaki zarzut można postawić Drugiemu Soborowi Watykańskiemu?

Drugi Sobór Watykański głosił doktryny, które już wcześniej zostały potępione przez Kościół oraz wprowadził zasady dyscypliny, sprzeczne z nauczaniem i stałą praktyką Kościoła.

2. Jakich to doktryn, uprzednio potępionych nauczał sobór?

Nauczanie Vaticanum II zawiera cztery poważne błędy dotyczące: 1) jedności Kościoła; 2) ekumenizmu; 3) wolności religijnej; 4) kolegialności.

3. Co mówi fałszywa doktryna o jedności Kościoła?

Vaticanum II głosi herezję o jedności Kościoła, a mianowicie, że Kościół Chrystusa nie jest identyfikowany wyłącznie z katolickim Kościołem, lecz jedynie w nim trwa. Ta heretycka doktryna zawarta jest głównie w Lumen Gentium, a jej heretyckie znaczenie zostało podtrzymane w wypowiedziach Pawła VI oraz jego następców, szczególnie w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, w Orzeczeniu dotyczącym Kościoła i komunii z 1992 roku oraz w Dyrektorium Ekumenicznym.

Stoi ona w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego, zawartym głównie w encyklikach: Satis Cognitum Papieża Leona XIII, Mortalium Animos Papieża Piusa XI, Mystici Corporis Papieża Piusa XII oraz w potępieniu "teorii kościołów siostrzanych" (Branch Teory) wydanym przez Święte Oficjum za Papieża Piusa IX.

piątek, 6 kwietnia 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, wygłoszone 2 kwietnia 2018 r. (wersja tekstowa)


 
W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!


Umiłowani w Chrystusie!

   Dziś drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie Pańskie ma 3 dni - są 3 dni świąteczne: Wielkanoc, Poniedziałek i Wtorek Wielkanocny. Wszystkie te dni są świętami I klasy, dopiero pozostałe dni Oktawy są już dużo niższe. I w drugi dzień Świąt widzimy Pana Jezusa, który dołącza się do uczniów, idących do Emaus, ażeby wyjaśnić im pisma. Pan Jezus wyjaśnia pisma w sposób taki, jak należy. Cały Stary Testament wskazywał na Niego, tylko wielu żydów w owym czasie źle interpretowało pisma, i co może zaskakiwać, nie czynili tego tylko faryzeusze czy też saduceusze - kapłani, ale również ci żydzi którzy byli po właściwej stronie, którzy mieli dobrą wolę, ale nie wszystko rozumieli. Było tak z kilku powodów. Po pierwsze - tuż przed przyjściem Chrystusa, w środowiskach żydowskich było wiele nieprawdy, wiele fałszywych interpretacji, również wiele fałszywych sekt, i ludzie byli mocno pogubieni, ale również dlatego, że nie wszystkie pisma Starego Testamentu były tak jasne, że można je było zrozumieć same w sobie. Wymagały one nauczyciela - rabbiego, który miał je wyjaśniać. A że rabbimi w tym czasie, wszyscy nieomal, poszli w złą stronę, to też zwodzili lud żydowski. Widzimy jak wielkim nieszczęściem jest, gdy przywódcy, nie tylko polityczni, ale przede wszystkim też religijni, błądzą, i sami są ślepi, i prowadzą lud który został im powierzony, w złą stronę. Niemniej jednak same w sobie, te pisma Starego Testamentu, wskazywały na Chrystusa. Pan Jezus zatem wyjaśniał uczniom jak mają rozumieć Stary Testament, i to że Stary Testament jest wyłącznie preludium do Nowego Testamentu, jest wstępem, przygotowaniem, jest zapowiedzią Nowego Testamentu. 

środa, 4 kwietnia 2018

wtorek, 3 kwietnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 02.04 - 08.04 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
2 IV

Poniedziałek Wielkanocny - Msza św. o godz 8:30
  
                       Msza św. o godz 10:00


3 IV

Wtorek Wielkanocny - Msza św. o godz 18: 30


4 IV

Środa - Msza św. o godz 7: 20