STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

MODLITWY I NABOŻEŃSTWA


MODLITWY DO NMP I ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

Obranie Najśw. Maryi Panny za Patronkę i Opiekunkę w życiu i przy śmierci
Najświętsza Maryo Panno, Matko Syna Bożego, Pani nieba i ziemi, Królowo Aniołów i wszystkich Świętych! z pobożną pociechą serca mojego dziekuję Bogu za to, że Ciebie jednę z wszystkich Adama córek obrał za Matkę Zbawicielowi naszemu; że Cię od pierworodnego w Poczęciu i od wszelkiego w całem Twem życiu grzechu uwolnił; że Cię łask Swoich i zasług Twoich pełną z duszą i z ciałem zaraz po śmierci wziął do nieba, i że Cię tam nad wszelkie święte dusze i Anioły niebieskie wyniósł, a przyzwoitą Matce Bozkiej chwałą, uwielbić raczył. Wiedząc zaś, o Najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryo! o zupełnej przemożności Twojej u Najmilszego Syna Twego, a Boga naszego, i o Twojej nieporównanej ku nam ludziom dobroci, przez którą stajesz się ucieczką grzesznym, ufnością pokutującym, pocieszycielką utrapionym, opiekunką, konającym i Matką wszelkiej litości wszystkim, a przeto największą, w Tobie po Bogu nadzieję mając: upadłszy przed Tobą w duchu, pokornem sercem wszystkie Ci dni życia mojego na usługi oddaję i wpraszam się w świętą Opiekę Twoję.
Ciebie obieram sobie za Panią dziedziczną i wieczną; Ciebie upraszam sobie na całe życie moje za Patronkę wszystkich spraw, mów i myśli moich na sądzie Bozkim. Ciebie każdego czasu, osobliwie ostatniego momentu śmierci mojej, pragnę mieć opiekunkę i Obronicielkę moją. Ach, Panno święta, przyjmij odemnie to moje oświadczenie, a teraz i zawsze i przy zgonie pokaż mi sIę Matką miłosierdzia i dobrodziejką moją. Ja też wzajemnie odtąd i póki mi zdowie; pamięć i rozum służą, póki językiem, sercem i innemi zmysłami władać mogę, nie przestanę Cię wielbi i wzywać, serdecznie upraszając: wyjednaj mi, Matko Bozka, u Syna Twego łaski do odpokutowania za przeszłe grzechy i do ustrzeżenia się wszystkich innych na zawsze. Uproś mi pomoc ku prowadzeniu najpobożniejszego życia i ku wytrwaniu w dobrem aż do końca.
Uproś godne i wczesne do śmierci przygotowanie przez spowiedź należytą, przez Najśw. Komunią i ostatnie Olejem św. namaszczenie.
A gdy mnie już ogarną boleści śmiertelne, gdy Cię już zdrętwiały językiem nie będę mógł (a) wzywać, wspomnij litościwie na teraźniejszą prośbę moję, którą do Ciebi pokornie zanoszę, rzucając się duchem i ciałem do stóp Twoich: przybądź wtenczas na ratunek grzesznej duszy mojej! O Matko bolejąca pod krzyżem umierającego Syna Twojego! zasługą tychże boleści Twoich ulżyj wtedy tęschności bólów moich śmiertelnych. O Panno mocna! oddal najsroższe naonczas strachy i pokusy. O Pocieszycielko utrapionych pociesz mię Twoją obecnością. przy śmierci mojej.
O Maryo, Matko miłości! przez okrutną Syna Twojego i Twoję śmierć szczęśliwą, błagam Cię, o Matko boleści! broń mnie od skonania złego. W ręce świętej opieki Twojej polecam najniebezpieczniejszą przy śmierci sprawę zbawienia mojego, Spraw to przyczyną, Twoją! niechaj umieram w niezachwianej wierze w mocnej nadziei, w szczerej Boga i bliźniego miłości i w serdecznym żalu za grzechy moje.
Niech najpierwszym momentem niepokalanego Poczęcia Twego będzie poświęcony ostatni moment życia mojego. Amen.
Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny
(Przez św. Bernarda)
Bądź pozdrowiona, Panno Maryo, Służebnico Przenajświętszej Trójcy najpokorniejsza. Bądź pozdrowiona, wybrane naczynie Boga Ojca wszechmogącego, Maryo najszlachetniejsza. Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha świętego najdroższa. Buź pozdrowiona, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa najdostojniejsza. Bądź pozdrowiona, Królowo świętych Anioł6w najchwalebniejsza. Bądź pozdrowiona, Panno Proroków w obietnicach najpożądańsza. Bądź pozdrowiona, Mistrzyni Świętych Ewangelistów najumiejętniejsza. Bądź pozdrowiona, Nauczycielko świętych Apostołów najrozumniejsza. Bądź pozdrowiona, Podporo świętych Męczenników, po Bogu najpotężniejsza. Bądź pozdrowiona, Maryo świetych wyznawców Wzorze doskonałości najwdzięczniejszy. Bądź pozdrowiona, Ozdobo i Korono stanu panieńskiego. Bądź pozdrowiona, Pocieszycielko żywych i umarłych najochotniejsza. Racz mnie dnia dzisiejszego i zawsze we wszystkich moich dolegliwościach, pokusach, potrzebach i cieżkościach modlitwą podźwignąć i poratować, a osobliwie w godzinę śmierci mnie nie odstępuj. Wyjednaj mi grzechów odpuszczenie, niebieskiej ojczyzny chwalebne i wesołe stowarzyszenie, abym się mógł (a) wspólnie z Tobą weselić w szczęśliwej Wieczności. Amen.
Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi o śmierć szczęśliwą
O najsłodsza Matko Pana Jezusa! Najśw. Maryo Panno Pani moja miłosierdzia pełna! racz sprawić przyczyną Swoją, aby śmierć nagła i niespodziana nie przypadła na mnie; abym się z tym żywotem nie rozstał (a) bez chrześcijańskiego przygotowania. Przez mękę i śmierć jednorodzonego Syna Twego błagam Cię, Panno błogosławiona! módl się za mną niegodnym (ą), a uproś mi przed skonaniem mojem żal serdeczny zbawienną spowiedź, żarliwą pokutę i zadosyćuczynienie, iżbym w miłości Syna Twego Bozkiego i Sakramentami Jego posilon (a), doczesność opuszczając, przyjęty (a) został (a) do wiekuistej łaski i radości wybranych. Uczyń ze mną miłosierdzie Twoje, Maryo, Matko Bozka! w onę straszną godzinę, gdy we mnie siły ustaną, -i martwiejący język nie będzie Cię mógł wzywać; gdy się zaćmią oczy moje żaden się głos ziemski nie przebije przez uszy moje. Natenczas, o najłaskawsza Matko Chrystusowa, Opiekunko i Obronicielko grzeszników! racz pomnieć na niegodne modły, jakie teraz składam w Twe miłosierne ręce, a ratuj nędzną duszę moję, przez łaskę Syna Twojego, Pana naszego. Amen.
Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, Mikołów 1880, s. 301-305.
Modlitwa do Boga Ojca o podwyższenie Świętego Kościoła Katolickiego
O Ojcze przedwieczny, pomnij na święte zgromadzenie Twoje, któreś posiadał od wieków. Uznaj kościół za Oblubienicę jednorodzonego Syna Twego, który za nię rozlał krew swą przenajświętszą. Wysłuchaj ją i podwyższaj ozdobę Świętych Twoich skarbami łask Twoich i bogactwy dziedzictwa Twego, aby się stała godną tak zacnego Oblubieńca i odkupu tak drogiego. Spojrzyj oraz litościwie na dzieci świętej tej Matki i zgromadzaj do liczby i społeczności ich wszystkie narody ziemi, aby Ciebie Ojca wszechmocnego i któregoś Ty zesłał, Jezusa Chrystusa, oraz i Ducha św. w żywej wierze poznały, w mocnej nadziei wzywały i miłością doskonałą objęły! Amen.
Ojcze nasz! Zdrowaś! Chwała Ojcu!
Modlitwa do Boga Syna o wykorzenienie  kacerstwa i heretyctwa
O Jezu, Światłości prawdziwa, która oświeca wszelkiego człowieka na ten świat, przychodzącego, pokornie prosimy, racz przez nieocenione owoce męki i śmierci Twojej wszelkie ciemności kacerstwa i heretyctwa oświecić, aby wszyscy żyjący światłość nauki Twojej zoczyli i do macierzyńskiego łona kościoła Twego szukając zbawienia się nawrócili. O dobry pasterzu, który łożysz życie Twoje za trzodę Twoję, broń owieczki Twoje i zasłaniaj je przeciw napaściom i zasadzkom tych, którzy przychodzą do nich w odzieniach owczych, ale wewnątrz są wilki drapieżne. Spraw, aby wszyscy ludzie byli tylko jedną trzodą a Ty jednym ich pasterzem. Zostań z nami jakoś powiedział, że będziesz z nami na zawsze aż do skończenia świata. Pokaż światu, żeś kościół Twój zbudował na opoce, a bramy piekielne go nie zwyciężą! Amen.
Ojcze nasz! Zdrowaś! Chwała Ojcu!
Modlitwa o wykorzenienie błędów
Pomnij, odwieczny Stwórco wszech rzeczy, żeś i dusze niewiernych stworzył na obraz i podobieństwo Twoje. Oto na zniewagę imienia Twego świętego napełnia się piekło takiemi nieszczęśliwemi duszami
a nad ich potępieniem weselą się złe duchy.
Pomnij, że Syn Twój Jezus Chrystus za wszystek lud umarł śmierci okropną. Nie karaj w gniewie tych niewiernych i błędnowierców, którzy ukochanym Synem Twoim pogardzają, lecz daj się przebłagać
przez prośby dusz świętobliwych i przez Kościół, świętą Oblubienicę Syna Twego. W miłosierdziu Twojem oddal od niewiernych wszystkie błędy i urojenia, a spraw to, aby poznali Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Syna Twego, który jest naszem zbawieniem, naszem zmartwychwstaniem, naszem żywotem, przez którego jesteśmy odkupieni i wyswobodzeni, i któremu chwała niechaj będzie po wszystkie wieki. Amen.
V. Abyś nieprzyjaciół kościoła Twego upokorzyć raczył.
R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryja.
Książeczka jubileuszowa czyli Nauka o odpustach, Wrocław 1881, s. 20-21, 30.