STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 19 lipca 2012

„DOBRY” AUTORYTET


(fragment wywiadu z JE Ks. Bp Bernardem Fellayem Przełożonym FSSPX z 17 lipca 2012 r. DICI)

Jak według Waszej Ekscelencji po tej kapitule będą wyglądały dalsze relacje z Rzymem?
Wszelkie dwuznaczności pomiędzy nami zostały wyjaśnione. Wkrótce przekażemy do Rzymu stanowisko kapituły. Jej spotkanie stanowiło okazję, by uściślić naszą „mapę drogową”, kładąc nacisk na zachowanie naszej tożsamości, jedynego skutecznego środka, by pomóc Kościołowi odnowić chrześcijański świat. Jak niedawno powiedziałem: „Jeśli chcemy sprawić, aby skarb Tradycji wydawał owoce ku pożytkowi dusz, musimy mówić i działać”. Nie możemy milczeć wobec szerzącej się utraty wiary, zdumiewającego spadku liczby powołań, a także spadku praktyk religijnych. Nie możemy milczeć w konfrontacji z „cichą apostazją” i jej przyczynami. Uporczywe przemilczanie zagadnień doktrynalnych nie jest dobrą odpowiedzią na tę „milczącą apostazję”, którą już w 2003 r. potępił papież Jan Paweł II.

Za: http://news.fsspx.pl/?p=1526

OD Redakcji: W walce z apostazją niszczącą nasz Święty Kościół Katolicki powoływanie się na jednego z głównych DESTRUKTORÓW, nie jest rzeczą poważną w wypowiedzi szanowanego katolickiego Biskupa.

LOGICZNA ODPOWIEDŹ NA PROPOZYCJE MODERNISTÓW


   „Pierwszy asystent przełożonego Bractwa, bpa Bernarda Fellaya, ks. Niklaus Pfluger wypowiadając się niedawno podczas konferencji w Hattersheim w Niemczech stwierdził, że jego bezpośredni zwierzchnik jest przekonany, iż w aktualnych warunkach nie można odrzucić propozycji papieża, a gdyby jednak do tego doszło, to oznaczałoby w praktyce zejście na pozycje sedewakantyzmu, czyli uznania, że po II Soborze Watykańskim papieże nie mogli (jako głoszący wcześniej poglądy heretyckie) ważnie objąć Stolicy Piotrowej”.

Za:http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/watykan:_jeszcze_w_maju_rozstrzygniecia_w_sprawie_lefebrystow__20962/

OD REDAKCJI: Kapituła FSSPX nie przyjęła warunków zaproponowanych przez modernistów. A więc zgodnie z sugestią Bp Bernarda Fellaya jedynym teologicznie rozsądnym wyjściem w obecnie panującej sytuacji jest sedewakantyzm.

czwartek, 12 lipca 2012

Oczekiwane porozumienie FSSPX z modernistami (*) - BP DONALD J. SANBORN (Artykuł z czerwca 2012)

Pomimo iż Watykan już wcześniej zapowiedział, że wchłonięcie Bractwa Św. Piusa X nastąpi przed końcem maja, to jednak nic takiego nie miało miejsca. Teraz wyczekiwaną porą jest lato, kiedy Benedykt udaje się do Castel Gandolfo.

Jedynie kilku księży z Bractwa wydało jakiekolwiek publiczne oświadczenia przeciwko zbliżającym się "zaślubinom" FSSPX z watykańskimi modernistami, wśród nich amerykański ksiądz na Filipinach i francuski ksiądz w Korei. Reszta zachowała milczenie. Co prawda pojawiło się dużo szumu wokół obaw w sprawie reintegracji, jednakże nie nastąpiło nic konkretnego poza reakcją tych kilku kapłanów. Sądzę, że w końcu większość po prostu to zaaprobuje.

sobota, 7 lipca 2012

Wizyta duszpasterska JE x. biskupa Gerarda Jana Stuyvera

Oratorium NMP Królowej Polski

Pierwszy tydzień lipca 2012 r. upłynął w Kościele katolickim w Polsce pod znakiem wizyty apostolskiej w Krakowie JE x. biskupa Gerarda Jana Stuyvera — związanego z Instytutem Matki Bożej Dobrej Rady i na stałe rezydującego we Flandrii. Między 3 i 5 lipca wierni, którzy przybyli z różnych stron kraju, mogli wysłuchać Mszy Świętych, a także przyjąć Sakrament Bierzmowania.
Goszczący biskupa Stuyvera x. Rafał Trytek podkreślił, jak ważną dla środowiska Tradycji jest obecność wśród polskich katolików hierarchy posiadającego ważne święcenia i wyznającego autentyczną Wiarę Katolicką.
Módlmy się za naszego Dostojnego Gościa, aby nasz Pan Jezus Chrystus pozwolił Mu jak najdłużej sprawować posługę kapłańską, nauczać prawdziwego Magisterium Kościoła katolickiego i jak najwięcej dusz prowadzić drogą wiecznego zbawienia. Prośmy też, aby Bóg Wszechmogący dał Kościołowi katolickiemu w Polsce wielu świętych kapłanów. Dziękujmy za dar, jakim dla przyjmujących Bierzmowanie i pozostałych wiernych była wizyta x. biskupa.

za: www.legitymizm.org  (dostępne zdjęcia i filmy z wizyty)

czwartek, 5 lipca 2012

Memento Mori


  Istnieją tylko dwie siły duchowe od których zależy życie oraz czynności materialne jak i niematerialne podejmowane przez ludzi. To Bóg i Szatan – Dobro i Zło. Trzeciej siły nie ma, nie było i nigdy nie będzie. Wszelka myśl, czynność, cokolwiek człowiek uczyni ma swoje odniesienie w Bogu lub w Szatanie. Oczywiście, człowiek ma wolną wolę daną mu od Stwórcy, nie podlega żadnym naciskom, (chociaż diabelskie kuszenie za jakąś formę nacisku uznać można), ale każdy swoją czynnością i myślą służy Bogu lub Złemu.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Rola Kapłana w Sakramencie Najświętszej Ofiary

Kapłan Katolicki działa podczas Mszy św. jako narzędzie Chrystusa, „in persona Christi” - (w osobie Chrystusa). Dlatego papież Pius XII w swej encyklice Mediator Dei tak wyraźnie o tym naucza.

Aby móc godnie sprawować tak wzniosły urząd, kapłan otrzymuje szczególne łaski dla swego stanu. Korzysta z nich, aby nie tylko godnie wypełniać swoje funkcje, ale także w swoim życiu osobistym być „alter Christus”. Najważniejszym czynem kapłana jest odprawianie Mszy św. Rubryki tradycyjnej Mszy św. zapewniały podporządkowanie myśli, słów i czynności kapłana Boskiemu Ofiarnikowi, odnawiającemu swą Ofiarę Krzyżową. Kapłan był ofiarnikiem, pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi.