STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 31 lipca 2019

31-go lipca św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy


Znalezione obrazy dla zapytania ignacy Loyola Tradycja Katolicka 

      Założyciel Towarzystwa Jezusowego, opromieniony blaskiem świętości i cudów. Napełniony był nieopisaną gorliwością powszechnego rozpowszechniania religii katolickiej. Długie miesiące rekonwalescencji po ranie zadanej w czasie wojny hiszpańsko - francuskiej były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Po odzyskaniu zdrowia, opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Montserrat, gdzie zdumionemu żebrakowi oddał kosztowny strój rycerski, a przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Od tego momentu Ignacy rozpoczął nowe życie, wypełnione modlitwą i rozważaniem Męki Pańskiej. Założył zakon jezuitów i napisał jedno z największych dzieł mistyki chrześcijańskiej: Ćwiczenia duchowe.

Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy - św. Ignacy z Loyoli.

Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, kto je wykonuje - św. Ignacy z Loyoli.

poniedziałek, 29 lipca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.07.2019 - 4.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
29.VII. św. Marty

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


30. VII. śś. Abdona i Sennea

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20
 


31.VII. św. Ignacego

Środa - Msza św.o godz. 18:30

piątek, 26 lipca 2019

Prywatne wyznanie wiary świętej


 

    Prywatne wyznanie wiary świętej. ( Przewodnik Chrześcijanina Rzymsko Katolickiego, Kraków 1905r. ) 

Ja, N., mocno wierzę i wyznawam wszystkie i każde z osobna rzeczy, które się zwierają w składzie
wiary, którego Kościół rzymski używa, to jest:

 ( Następuje skład wiary nicejsko- konstantynopolskiej )


Apostolskie i kościelne podania i insze tegoż Kościoła zwyczaje i ustawy szczerze przymuję i stawam przy nich. Także święte Pismo według rozumienia, jakie trzyma Kościół św., do którego należy sądzić o prawdziwem rozumieniu i wykładzie Pisma św., przyjmuję, i onego też nigdy inaczej, tylko według Ojców śś. zdania rozumieć nie chcę i wykładać nie będę. Wyznawam też, że siedem prawdziwie i właściwie jest Sakramentów Nowego Zakonu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, postanowionych i do zbawienia rodu ludzkiego, acz nie wszystkich, każdemu potrzebnych, a te są: chrzest, bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo i małżeństwo, i że one łaski udzielają; do tego, że z nich chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo bez świętokradztwa powtarzane być nie mogą: przyjęte też i pochwalone Kościoła Katolickiego obrzędy w uroczystem sprawowaniu pomienionych sakramentów wszystkich przyjmuję i przypuszczam. 

środa, 24 lipca 2019

ks. Rafał Trytek ICR: O zachowaniu sie w kaplicy


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
       Miejsce kultu Bożego gdzie przebywa Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie jest miejscem najświętszym. Należy zatem zachowywać się w tym miejscu jak najgodniej- nie ma tam miejsca na rozmowy (chyba króciutką i bardzo cicho w naprawdę uzasadnionych przypadkach), przepychanki, wymianę korespondencji ("sławne" liściki z upomnieniami), ani przysłowiowe dłubanie w nosie. Opuszczając kaplicę należy zostawić miejsce w należytym porządku - prawdziwa pobożność nie toleruje bałaganiarstwa! 

Również postawa liturgiczna musi być odpowiednia - w miejscu kultu publicznego nie powinno się bić pokłonów do ziemi, co przecież naraża innych na wątpliwą przyjemność wzrokową... 

Osoby nie potrafiące śpiewać nie muszą męczyć współuczestników swoim fałszowaniem, a te które śpiewają dobrze powinny unikać ekstrawagancji i śpiewu zagłuszającego innych. 

poniedziałek, 22 lipca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.07.2019 - 28.07 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
22.VII. św. Marii Magdaleny

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


23. VII. św. Apolinarego

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20


24.VII. bł. Kingi

Środa - Msza św.o godz. 7:20

piątek, 19 lipca 2019

JE Ks.Bp Donald J. Sanborn: Diabeł zazdrości czci jaką człowiek oddaje Bogu


Obraz może zawierać: 2 osoby, w budynku
      Diabeł zazdrości czci jaką człowiek oddaje Bogu. Przez Antychrysta odbierze cześć jaka należna jest Bogu, gdyż będzie on wielbiony jak Bóg. Obserwujemy powszechne odchodzenie od wiary, apostazję dzień po dniu i widzimy wyłanianie się małego, lecz bardzo wiernego Kościoła Katolickiego. Lecz ten mały, ale wierny Kościół będzie prześladowany (tak twierdzą święci i teologowie) bardziej niż kiedykolwiek w dziejach. Co mamy czynić wobec tych znaków, które widzimy w tym czasie przygotowania na przyjście Antychrysta, jak postępować?

Po pierwsze mamy być dobrymi katolikami. Są katolicy, którzy interesują się tymi sprawami, o których mówiłem, w podobny sposób jak pasjonują się literaturą science-fiction, bo nie wypływa to z autentycznej wiary. Problem polega na tym, że większość katolików, którzy przychodzą na tradycyjną Mszę, którzy otrzymali prawdziwą wiarę i uchronieni zostali od apostazji tak naprawdę nie odcięli się od tego współczesnego świata, tego świata ukształtowanego przez siły Antychrysta, przygotowywanego na jego przyjście.

środa, 17 lipca 2019

Św. Tomasz z Akwinu: O darze mądrości i głupocie duchowej


Znalezione obrazy dla zapytania św. Tomasz
        Mądrość, która jest darem Ducha Świętego sprawia poprawność sądu co do rzeczywistości boskich lub, zgodnie z zasadami Bożymi, innych – dzięki pewnemu pokrewieństwu czy jedności z rzeczami Bożymi. Jedność ta powstaje dzięki miłości. Dlatego mądrość, o jakiej tu mowa, zakłada obecność miłości w osobie. Otóż jak wiemy, miłość nie może współistnieć z grzechem śmiertelnym, wynika stąd, że podobnie i mądrość, o jakiej tu mowa, nie może współistnieć z grzechem śmiertelnym. …Jeśli /człowiek/ znajdzie sobie cel w zewnętrznych dobrach ziemskich, jego mądrość nazywać się będzie „mądrością ziemską”, jeśli w dobrach cielesnych, nazywać się „mądrością zmysłową”, jeśli w jakiejś wyniosłości, nazywać się będzie „mądrością diabelską”, ze względu na naśladowanie pychy diabła, o którym mówi księga Hioba 41,25 (Wulgata): „on jest królem wszystkich synów pychy”.

Według Augustyna, „mądrość jest poznaniem rzeczy boskich”. Lecz poznanie rzeczy boskich, które człowiek jest zdolny posiąść dzięki swoim siłom przyrodzonym należy do mądrości będącej cnotą umysłową, nadprzyrodzone zaś poznanie rzeczy boskich należy do wiary będącej cnotą teologalną. Mądrość, którą określa się jako dar różni się od mądrości będącej nabytą cnotą umysłową. Tę drugą bowiem nabywa człowiek własnym wysiłkiem, pierwsza zaś „z góry zstępuje”, jak mówi Apostoł Jakub, 3,15. Podobnie też różni się od wiary. Wiara bowiem przyjmuje prawdę Bożą taką jaką jest, ale już osąd, który dokonuje się dzięki światłu prawdy Bożej należy do daru mądrości. Dlatego dar mądrości zakłada wiarę, ponieważ, jak mowa jest w księdze I Etyki, ktoś może dobrze osądzać tylko te rzeczy, które zna.

poniedziałek, 15 lipca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.07.2019 - 21.07 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
15.VII. święto Rozesłania śś.Apostołów

Poniedziałek -Msza św.o godz. 7:20


16. VII. M.B.Królowej Szkaplerza Świętego, wspomnienie śś.Andrzeja i Benedykta

Wtorek -Msza św.o godz. 7:20


17.VII. św. Aleksego

Środa -Msza św.o godz. 7:20

piątek, 12 lipca 2019

Ks. Jacek Tylka: O NIEOMYLNOŚCI PAPIEŻA

Znalezione obrazy dla zapytania nieomylność papieża 
Artykuł I.
 
Uwagi wstępne

       Szczególniejszym przywilejem, którego Bóg udziela Papieżom, jest nieomylność w rzeczach wiary i moralności, kiedy przemawiają jako nauczyciele całego Kościoła. Przedmiot tej nieomylności podaliśmy wyżej, kiedy była mowa o nieomylności Kościoła; stanowią go prawdy objawione i inne z nimi w związku będące, jako to: fakty dogmatyczne, karność kościelna, zatwierdzenie zakonów, kanonizacja Świętych itd. Przeciwnikami nieomylności Papieskiej byli Gallikanie, którzy wyraźnie utrzymywali (2), że wyroki Papieskie w rzeczach wiary wydane, wymagają zatwierdzenia ze strony Kościoła i mogą ulegać zmianom i poprawkom. Później Biskupi, zgromadzeni na synodzie w Pistoi, to samo głosili. W naszym stuleciu Döllinger i jego zwolennicy wprost odrzucili dogmat nieomylności Papieskiej.
 
Teza LXXXVIII. Biskup Rzymski, przemawiający z katedry, posiada tę samą nieomylność, którą obdarzony jest Kościół nauczający.

środa, 10 lipca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 8.07.2019 - 14.07 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

8. VII.

Poniedziałek - Mszy św. w kaplicy nie będzie


9. VII.

Wtorek - Msza św. o godz 18:30


10. VII. św. Męczenników

Środa - Msza św. o godz 7:20

poniedziałek, 8 lipca 2019

Ks. Francesco Riccosa IMBC: Duch i litera soboru sprzeczny z nauczaniem Kościoła


Obraz może zawierać: 1 osoba, telefon
          "Jeśli wobec tego litera soboru, a nie tylko jego duch, sprzeczny jest z nauczaniem Kościoła, wynika z tego, że sam sobór nie może pochodzić od Kościoła i od najwyższej władzy z boską asystencją. I że, wobec tego, Benedykt XVI, którego zamiarem jest pozostanie wiernym Soborowi Watykańskiemu II, nie może być Autorytetem Kościoła, nie może, póki zachowywać będzie tę intencję. Oto dlaczego napisaliśmy, że motu proprio promulgowane przez Benedykta XVI nie jest dokumentem Kościoła i nie pochodzi od niego. Wypływa stąd pierwszy wniosek: kryzys, który trwa obecnie, zakończy się dopiero wtedy, gdy zostaną poprawione i potępione soborowe błędy. Odprawianie wg. mszału rzymskiego, przez sam ten fakt, nie kończy tego kryzysu i nie jest dozwolone („il n’est pas licite”) odprawianie Mszy czy słuchanie Mszy odprawianych w komunii (una cum Pontifice nostro Benedicto) z władzą, która nie może nią być, ponieważ wyznaje i narzuca zreformowaną doktrynę i ją wyznaje".

piątek, 5 lipca 2019

x. Rafał J. Trytek ICR: Wakacje z Panem Bogiem


Znalezione obrazy dla zapytania ksiądz trytek
        Okres wakacyjny to dla wielu czas odpoczynku zasłużonego całoroczną pracą. By ten czas dobrze wykorzystać pamiętajmy, że obowiązki względem Pana Boga nie ulegają wtedy zawieszeniu. Wszędzie gdzie tylko się udamy winniśmy świadczyć o odkupieniu Przenajdroższą Krwią Chrystusa. Najcięższa nawet pogoda nie usprawiedliwia wystawiania siebie i innych na pokusy przeciw czystości. W okresie letnim nie ma również mowy o zaprzestaniu walki jaka toczy się o duszę naszego narodu, o czym świadczą haniebne postępki szwedzkich koncernów Volvo i Ikea - zmuszanie pracowników do godzenia się z wyjątkowo ciężkim grzechem przeciw naturze i wołającym o pomstę do nieba jakim jest homoseksualizm - w ostatnim czasie. Stąd poważny obowiązek modlitwy za Ojczyznę i zgodnej z prawem pracy nad jej oczyszczeniem z ideologii lewicowych, liberalnych i ateistycznych. 

środa, 3 lipca 2019

Święcenia kapłańskie x. Caleba Sons'a w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie


         27 czerwca AD 2019, w dzień Oktawy Bożego Ciała, Jego Excelencja x. Bp. Donald H. Sanborn — Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego — ICR, udzielił święceń kapłańskich x. Calebowi Sons'owi w Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA (przy udziale ich Exc. Xięży Biskupów Daniela L. Dolana i Józefa Salvaya)
Wielkie gratulacje dla nowego Kapłana. Niech Bóg strzeże go i prowadzi!
Módlmy się za wszystkich Kapłanów!

poniedziałek, 1 lipca 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Najdroższa KrewPodobny obraz 
      Kazanie wygłoszone na święto Najdroższej Krwi Jezusowej 4-go lipca AD 2018 w kościele seminaryjnym Trójcy Przenajświętszej w Brooksville (Floryda) przez J. E. x. bpa Donalda Sanborna

W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Cały rodzaj ludzki powinien mieć żywe nabożeństwo do najdroższej Krwi Jezusowej, skoro cały rodzaj ludzki został przez nią odkupiony. Najdroższa Krew to cena zapłacona za nasze dusze. W dniu dzisiejszym czcimy najdroższą Krew nie tak jak jest ona czczona w najświętszym Sakramencie (bo to robimy podczas Bożego Ciała), ale tak, jak jest ona ceną naszego zbawienia. Naszego Odkupienia. Od-kupienia. Święty Piotr mówi: “Wiecie bowiem, że nie dobrami skazitelnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wyzwoleni z
nędznego sposobu życia waszych ojców, ale cenną krwią Chrystusa’’.

Musicie zrozumieć, że grzech śmiertelny zasługuje na śmierć. Ludzie są skazywani na śmierć raczej często w tym kraju za mordestwo, które jest czynem przeciw bliźniemu. Ale akt buntu przeciw Bogu, którego dopuścili się Adam i Ewa jest o wiele gorszy niż morderstwo! Musicie też zrozumieć, że przez grzech śmiertelny straciliśmy zdolność bycia dobrym przez dłuższy czas. Taka jest nauka Kościoła, że bez łaski nadprzyrodzonej nie da się wytwać w cnocie przez dłuższy czas. Innymi słowy, po pewnym czasie stoczymy się w objęcia grzechu śmiertelnego. Oznacza to, że bez łaski jesteśmy zupełnie błędnym i upadłym gatunkiem. Jesteśmy kompletnie zdeprawowanym gatunkiem i z upływem czasu popadamy tylko w jeszcze większą deprawację. To, co widzimy w dzisiejszym świecie: brak łaski uświęcającej w sercach ludzkich, nie jest skutkiem braku miłosierdzia Bożego, ale oporu ludzi wobec tej łaski. Widzimy do czego zdolny jest człowiek, jeśli chodzi o deprawację.

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.07.2019 - 7.07 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
1. VII święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Poniedziałek - Msza św. o godz 7:20


2. VII. Nawiedzenie N.M.P.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


3. VII.

Środa - Mszy św. w kaplicy nie ma