STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 31 lipca 2019

31-go lipca św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy


Znalezione obrazy dla zapytania ignacy Loyola Tradycja Katolicka 

      Założyciel Towarzystwa Jezusowego, opromieniony blaskiem świętości i cudów. Napełniony był nieopisaną gorliwością powszechnego rozpowszechniania religii katolickiej. Długie miesiące rekonwalescencji po ranie zadanej w czasie wojny hiszpańsko - francuskiej były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Po odzyskaniu zdrowia, opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Montserrat, gdzie zdumionemu żebrakowi oddał kosztowny strój rycerski, a przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Od tego momentu Ignacy rozpoczął nowe życie, wypełnione modlitwą i rozważaniem Męki Pańskiej. Założył zakon jezuitów i napisał jedno z największych dzieł mistyki chrześcijańskiej: Ćwiczenia duchowe.

Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy - św. Ignacy z Loyoli.

Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, kto je wykonuje - św. Ignacy z Loyoli.MODLITWA ŚW. IGNACEGO

Duszo Chrystusowa, uświę mię.
Ciało Chrystusowe, zbaw mię.
Krwi Chrystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.
O dobry Jezus, wysłuchaj mię.
W ranach swoich ukryj mię.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mię.
W godzinie śmierci mojej wezwij mię
i każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi twoimi chwalił Cię,
na wieki wieków.
Amen