STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 8 lipca 2019

Ks. Francesco Riccosa IMBC: Duch i litera soboru sprzeczny z nauczaniem Kościoła


Obraz może zawierać: 1 osoba, telefon
          "Jeśli wobec tego litera soboru, a nie tylko jego duch, sprzeczny jest z nauczaniem Kościoła, wynika z tego, że sam sobór nie może pochodzić od Kościoła i od najwyższej władzy z boską asystencją. I że, wobec tego, Benedykt XVI, którego zamiarem jest pozostanie wiernym Soborowi Watykańskiemu II, nie może być Autorytetem Kościoła, nie może, póki zachowywać będzie tę intencję. Oto dlaczego napisaliśmy, że motu proprio promulgowane przez Benedykta XVI nie jest dokumentem Kościoła i nie pochodzi od niego. Wypływa stąd pierwszy wniosek: kryzys, który trwa obecnie, zakończy się dopiero wtedy, gdy zostaną poprawione i potępione soborowe błędy. Odprawianie wg. mszału rzymskiego, przez sam ten fakt, nie kończy tego kryzysu i nie jest dozwolone („il n’est pas licite”) odprawianie Mszy czy słuchanie Mszy odprawianych w komunii (una cum Pontifice nostro Benedicto) z władzą, która nie może nią być, ponieważ wyznaje i narzuca zreformowaną doktrynę i ją wyznaje".