STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 29 kwietnia 2020

Drugi numer Biuletynu czcicieli św. Marii Goretti


Biuletyn_nr2
       Do nabycia jest kolejny, drugi numer Biuletynu św. Marii Goretti. Czasopismo zawiera m. in. słowo wstępne Księdza R. Trytka ICR, teksty poświęcone Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Pannie,  treści dla przygotowujących się do małżeństwa, kazanie bp. Sanborna o rodzinach katolickich i naturalistycznych, kącik dla dzieci młodszych i starszych, artykuł dotyczący Patronki Towarzystwa św. Marii Goretti (w kwietniu przypada rocznica beatyfikacji św. Marii Goretti) oraz inne teksty. Biuletyn do nabycia w kaplicy w Krakowie.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.04. AD 2020 - 03.05 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

27.IV  św. Piotra Kanizjusza

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


28.IV.  św. Pawła od Krzyża

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


29.IV.  św. Józefa

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 26 kwietnia 2020

o. Jacek Woroniecki OP: Cnota pokuty


Homepage | Ignatianum
         1. Jedno nam jeszcze pozostaje w tym rozdziale poświęconym cnocie religii, czyli pobożności, a mianowicie omówienie najbliżej z nią związanej cnoty pokuty. Św. Tomasz pominął ją w szeregu cnót, które opracował w swej II-II i dopiero w III części Sumy, zaczynając traktat poświęcony sakramentowi pokuty, poprzedził go osobną kwestia traktująca o cnocie pokuty. Jak wiadomo bowiem, materią tego sakramentu są nasze grzechy, podane jednak nie byle jak, nie na surowo, ale w pewnej zaprawie, w pewnym usposobieniu ducha, którym jest właśnie cnota pokuty. Jest ona bowiem, jak to dokładniej zobaczymy, nie tylko smutkiem czy też bólem z racji popełnionych grzechów, ale i chęcią zadośćuczynienia i wyrównania zniewagi uczynionej czci należnej Bogu. Pominięcie tej cnoty w szeregu innych tłumaczy się u św. Tomasza zapewne tym, że w licznych katalogach cnót autorów starożytnych, którymi się posiłkował, nie znajdował pokuty. I nie trudno zrozumieć, dlaczego: oto w porządku przyrodzonym nie było na nią miejsca, gdyż w stosunku do bliźniego wystarcza uczciwość, nakazująca zadośćuczynić za wyrządzona krzywdę, a w stosunku do Boga brak było znajomości jego miłosierdzia, bez którego cnota pokuty jest nie do pomyślenia. Toteż św. Tomasz dopiero w nauce o sakramentach poczuł się zniewolonym do opracowania tego nastroju duszy, od którego materia sakramentu pokuty jest uzależniona, a przez nią i jego ważność. 

piątek, 24 kwietnia 2020

Modlitwa w potrzebach Kraju


      Boże, nie według grzechów naszych, nie według nieprawości naszych oddaj nam; miłosierdziem Twém racz nas pocieszyć. Dopomóż nam, o Boże; w Tobie zbawienie nasze. Według chwały Imienia Twego, wybaw, nas, Panie; bądź nam miłościw według dobroci Twojéj.

V. Pokaż nad nami zmiłowanie ojcowskie.
R. A daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie.

Boże, który się więcéj dajesz przebłagać szczerym żalem pokutujących, niżeli się obrażasz przestępstwami grzeszników: ludu Twego do Ciebie wołającego racz litościwie wysłuchać prośby, a odwróć od nas gniewu Twojego kary. Prosimy Cię przez Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.

środa, 22 kwietnia 2020

Ks. Rafał Trytek ICR: Głos Kapłański - Jakie życie taka śmierć


Głos Kapłański - Jakie życie taka śmierć

      Trudny czas, jaki obecnie przeżywamy skłania nas do refleksji jak się zabezpieczyć przed złem, jak uniknąć choroby, głodu i śmierci?

Odpowiedź jest prosta – całkowitego zabezpieczenia przed tymi rzeczami po prostu nie ma. Oczywiście roztropność nakazuje by w miarę możliwości unikać okazji do zarażenia się zarazą; trzeba mieć pewne zapasy żywności itd., ale absolutnej pewności, że zło nie dotknie nigdy nie m., Zatem obok, a właściwie przed zabezpieczeniem się w sposób materialny trzeba przygotować się w sposób duchowy.

Każdy niech zapyta – czy jestem w stanie łaski uświęcającej? Czy usilnie staram się uwolnić od najważniejszych grzechów? Czy zrobiłem wszystko by naprawić uczynione przez siebie zło? Czy wyprostowałem oszczerstwa, które o innych rozpowszechniałem? Czy oddałem pożyczone rzeczy, lub w przypadku braku takiej możności poprosiłem o odroczenie spłaty długu lub jego umorzenie, a jeśli i to nie jest możliwe czy się pomodliłem za tych, którzy mnie pożyczką wsparli? Czy należycie troszczyłem się o potrzeby Kościoła, biednych, chorych? Czy chętnie przebaczałem moim winowajcą? Czy zamiast reagować jak katolik na cały ten kryzys jedynie złorzeczyłem winowajcom tej sytuacji – domniemanym i prawdziwym? Czy jestem po prostu gotowy na śmierć i stanięcie przed Sędzią Sprawiedliwym

poniedziałek, 20 kwietnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 20.04. AD 2020 - 26.04 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
 20.IV

Poniedziałek - Msza św. o godz.18:30


21.IV. św.Anzelma

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


22.IV.  św.Sotera i Kajusa

Środa - Msza św. o godz.7:20

niedziela, 19 kwietnia 2020

x. Rafał Trytek: Jeśli Bóg z nami — któż przeciwko nam?


       Przedwczoraj sejm Rzeczypospolitej Polskiej dużą większością głosów odłożył ad acta obywatelski projekt delegalizacji aborcji eugenicznej. Po raz kolejny Państwo Polskie okazało się za słabe, by chronić najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzone, których jedyną „winą” jest domniemana choroba.

Można oczywiście próbować wytłumaczyć kunktatorstwo obozu rządowego w tej sprawie, w której większość społeczeństwa nie zajmuje jednoznacznego stanowiska i nie ma właściwych przekonań, a opozycja jest skłonna wykorzystać związany z tym konflikt, by przejąć władzę. Tylko czy Pan Bóg uzna takie usprawiedliwienie za wystarczające? Z pewnością nie. Prawo i Sprawiedliwość – bo to głównie z winy posłów tej partii ustawa antyeugeniczna została odstawiona do „zamrażarki” – to formacja, która potrafi być bardzo skuteczna w grze politycznej i przeprowadzać zmiany w różnych obszarach życia społecznego, choćby kosztem bezwzględnego łamania oporu społecznego i ignorowania sprzeciwu partyj opozycyjnych, a nawet nad-rządu brukselskiego.

piątek, 17 kwietnia 2020

Św. Alfons Liguori: Wzgarda świata

Założyciel - św. Alfons Liguori - Prowincja Warszawska Redemptorystów 
         Myśl o marności świata i o tym, że wszystkie rzeczy, jakie świat ceni, są kłamstwem i oszustwem, pobudziła wiele dusz do całkowitego oddania się P. Bogu. Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? (Mt 16,26). Na co się przyda, choćby się na ziemi wszystko pozyskało, jeśli duszę zgubi się na wieki? Ta wielka prawda Ewangelii iluż młodzieńców skłoniła do tego, iż porzucili rodzinę, ojczyznę, majątek, zaszczyty, a nawet korony i zamknęli się w klasztorze lub udali się na puszczę, aby tam o Bogu myśleć jedynie.

Dzień śmierci nazwany jest dniem zginienia. Blisko jest dzień zginienia (Pwt 32,35). Dzień zginienia, ponieważ wszystkie dobra, jakie pozyskaliśmy na tym świecie, w dniu śmierci opuścimy. To też słusznie powiada św. Ambroży, że błędnie te dobra nazywamy naszymi, gdyż nie zabierzemy ich ze sobą na tamten świat, gdzie zawsze przebywać mamy. – Nie jest to naszą własnością, pisze Święty, czego nie można zabrać ze sobą; tylko cnota umarłym towarzyszy. Jedynie święte czyny będą nam towarzyszyć i one tylko cieszyć nas będą w wieczności.

środa, 15 kwietnia 2020

O. Józef Maria Bocheński OP: Stworzenia i zagadnienia

Obraz może zawierać: 1 osoba 
      Nie ma w świecie ani świętości ani tragedii - są tylko przemijające stworzenia i zagadnienia. 

Jestem więc zdania - aby tylko parę przykładów przytoczyć - że człowiek, czy ludzkość nie są żadną świętością, ale rzeczami należącymi do przyrody i podlegającymi prawom przyrodniczym - a więc prawu przemijania. Sądzę, że naród nie jest żadną świętością, ale pewną postacią życia stadnego ludzi. Nie wierzę w świętość kultury, a więc nauki, sztuki i tym podobnych. Uważam je za zespół przedmiotów i sposobów zachowania się właściwych wyższemu zwierzęciu, jakim jest każdy człowiek. Uważam przypisywanie świętości sztandarom, książkom, a tym bardziej ludziom, za bałwochwalczy zabobon, którego się używa, aby ludźmi móc kierować. 

Zarazem twierdzę, że tragedia jest wymysłem. Dokładniej mówiąc, myślę, że tragedie opisane przez greckich klasyków istnieją naprawdę - występują mianowicie wtedy, gdy dany człowiek jest przekonany, że powinien wykonać dwa wzajemnie sprzeczne nakazy moralne. Tylko że dziś nikt tragedii nie pojmuje w ten sposób - i nazywa się tak po prostu bardzo przykre, bolesne przeżycia. Mówi się np. o tragedii, kiedy matka straci dziecko, albo bankier majątek. W rzeczy samej chodzi po prostu o bardzo nieprzyjemne przeżycia - i nie ma powodu, by im przypisywać inne znaczenie niż mniejszym niepowodzeniom i nieszczęściom. Chodzi o
różnice stopnia i o nic więcej. 

poniedziałek, 13 kwietnia 2020

niedziela, 12 kwietnia 2020

Życzenia Świąteczne od Redakcji "Katolika"

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!


Życzenia wielkanocne dla Polaków - x. Rafał Trytek


Obraz może zawierać: 3 osoby 
  Z okazji jakże radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam moim katolickim Rodakom życzenia jak najrychlejszego tryumfu Chrystusa Króla nad wszelkimi siłami religijnymi i politycznymi, które są Mu wrogie – tak by Najświętsze Serce Pana Jezusa królowało w każdej dziedzinie życia narodowego, a Maryja Niepokalana była przez wszystkich Polaków uznawana w rzeczywistości i prawdziwie za Królową i Hetmankę.

Prośmy Króla Wieków, by Jego Mistyczne Ciało – Kościół rzymskokatolicki – zostało wywyższone, jak to tylko jest możliwe, by światło Jego nauczania oświeciło wszystkie narody i języki, co pozwoli wszystkim narodom zjednoczyć się wokół Tronu swego Zbawcy i Władcy. Niech święci Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej orędują za nami u Tronu Łaski, tak by naród cały zaczął gorliwie czcić i naśladować swego Zbawiciela!

Niech żyją Chrystus Król i Najświętsza Maria Panna Królowa Polski!

Z kapłańskim błogosławieństwem
x. Rafał Trytek ICR


Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=94

piątek, 10 kwietnia 2020

Modlitwy do Pana Jezusa Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolickiego        Najskutecziejszym sposobem otrzymania łaski, jest modlitwa. Proście a będzie wam dano, powiedział Chrystus (Łuk. XI, 9), i sam nauczył nas jako modlić się mamy: modlić się z wiarą, z nadzieją, z miłością, modlić się z pokorą, z wytrwałością: kołaczcie a będzie wam otworzono; modlić się jako dziécię do Ojca, z ufnością, z prostotą, z umiłowaniem woli Jego, z umiłowaniem wszystkiéj dziatwy Jego, bliźnich naszych, a z upragnieniem chwały Jego; tak modlić się, jako Chrystus nauczył nas, dając nam modlitwę Ojcze nasz i t. d.

MODLITWA DO PANA JEZUSA

z rozpamiętywaniem męki świętéj.

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wierny i sprawiedliwy Synu Boga żywego, Panie mój, Jezu Chryste, dla grzechów moich nie śmiem wołać ku Tobie, żem Cię rozgniewał Pana mojego któremu wszystkie winy moje są wiadome; i który gdybyś patrzał na przestępstwa moje, nie pomnąc na swe miłosierdzie, zginęłaby w głębokości dusza moja. 

środa, 8 kwietnia 2020

x. Antoni Cekada: Odrzucenie reformy obrzędów Wielkiego Tygodnia

Anthony Cekada – Wikipedia, wolna encyklopedia 
Czy odrzucanie liturgicznych reform Piusa XII jest „niezgodne z prawem”? - x. Antoni Cekada

Pytanie: Zastanawiałem się, jak Xiądz uzasadnia odrzucenie „reform” Wielkiego Tygodnia za Piusa XII. Jeśli zasada „epikei” jest przytaczana, wydawałoby się, że nie ma ona tu zastosowania, założywszy ważność panującego Papieża i jego słuszną władzę dokonywania takich „zmian”. Miałem wrażenie, że epikeia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo zaczyna działać przeciwko dobru wspólnemu i musi być ignorowane. Będę wdzięczny za myśli Xiędza. Dziękuję za Xiędza fantastyczną pracę i czas.

Pytanie: Dziękuję za podesłanie mi tych odnośników do Xiędza wspaniałej strony i za piękne ceremonie przedstawione na zdjęciach. Jeśli chodzi o zmiany Wielkiego Tygodnia z 1955 roku: czytając argumenty z 1955 stojące za powodami zmian, „nowatorzy” mówili o „powrocie do wcześniejszych tradycyj” oraz o „uproszczeniu ceremonij”, etc.: te same argumenty, [które posłużyły] później na poparcie całego Novus Ordo. Doprawdy, cała sprawa śmierdzi Bugninim. Hannibal przyznał w swych wspomnieniach, że był to ważny krok ku liturgicznej anarchii, którą później stworzył z Pawłem VI i wszystkimi ich protestanckimi przyjaciółmi i biskupami. Nie mam żadnych wątpliwości, że zmiany z 1955 powinny były być wyrzucone (podobnie jak i reszta „innowacyj” Bugniniego).

poniedziałek, 6 kwietnia 2020

niedziela, 5 kwietnia 2020

ks. Rafał Trytek: Wszystkie herezje samaś zniszczyła


TENETE TRADITIONES: Dokładnie 100 lat temu, 16 października 1917 ... 

       Ojciec Maksymilian Maria Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej (M.I.) w 1917 r. w Rzymie, by przeciwdziałać wpływom wolnomularstwa i innych wrogów Kościoła. Stąd podstawową modlitwą rycerza Niepokalanej jest ta: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

W ułożonym przez siebie akcie oddania się Niepokalanej zawarł dalej o. Kolbe takie zdania: Użyj także,jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

piątek, 3 kwietnia 2020

Módlmy się za x. Antoniego Cekadę!


Jego Excelencja, Xiądz biskup Daniel L. Dolan prosi o modlitwę za Xiędza Antoniego Cekadę (26.III.2020 r.):

     „Ks. Cekada miał kolejny udar i jest teraz w szpitalu na badaniach, został zaopatrzony w Sakramenty Święte. Chociaż jego mowa jest niewyraźna, jego duch nie jest podbity, i oczywiście jest też bardzo osłabiony. Proszę, módlcie się o cierpliwość i uzdrowienie za niego.
https://twitter.com/dolan_bp/status/1243267434288644096?s=20

środa, 1 kwietnia 2020

x.JOSEPH PAUL HAU PHAM: List do duchowieństwa diecezji Bắc Ninh w Wietnamie (List otwarty byłego kapłana Novus Ordo) (1)

Bp Mark A. Pivarunas udziela święceń diakonatu - ks. Joseph Paul Hau Pham z Wietnamu

Moi drodzy "duchowni",

W ciągu ostatnich sześciu lat intensywnie i systematycznie studiowałem i odkrywałem depozyt wiary katolickiej wraz z dogmatyczną i nieomylną nauką Kościoła. Po wielu modlitwach i powierzeniu Bogu swego sumienia nadszedł czas, aby publicznie wyrazić moje przekonania i kierunek mojego powołania.

• Opierając się na obietnicy Jezusa Chrystusa złożonej Piotrowi: A ja tobie powiadam, że ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go (Mt. 16, 18). To, że "bramy piekielne nie przemogą go", oznacza, iż Kościół nigdy nie zostanie pokonany przez dysputy i fałsz heretyków (Denzinger, 351);

• Opierając się na ostrzeżeniach biblijnych, że przed drugim przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa z pewnością dojdzie do odstępstwa (apostasia);

• Opierając się na naukach Katechizmu Soboru Trydenckiego, że odstępstwo musi się pojawić jako wiarygodny znak schyłku czasów przed Dniem Sądu Ostatecznego;