STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 19 października 2016

Dla konwertytów z żydostwa (cz. II)


  Znalezione obrazy dla zapytania dla konwertytów z  żydostwa na katolicyzm 

(cd.)

11. Co to znaczy, że Syn Boży nas odkupił?
Że Syn Boży nas odkupił, to znaczy, że Jezus Chrystus, Bóg Człowiek ofiarował się na krzyżu - dla zadośćuczynienia za grzechy ludzkie i przez śmierć swą krzyżową odzyskał nam łaskę uświęcającą, skutkiem grzechu utraconą.

12. Co to jest łaska Boska?
Łaską Boską nazywamy ów dar wewnętrzny, nadprzyrodzony, który otrzymujemy od P. Boga dla zasług Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli osiągnąć szczęśliwość wieczną.

13. Jakie rozróżniamy rodzaje łaski Boskiej?
Rozróżniamy łaskę Boską: posiłkową i uświęcającą.

14. Co to jest łaska posiłkowa?
Łaska posiłkowa (czyli uczynkowa) jest to łaska chwilowa, potrzebna do wykonywania dobrych uczynków i unikania złego.

15. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to łaska, która daje duszy życie nadprzyrodzone (jako stały dar Boży), dzięki czemu człowiek staje się dzieckiem Bożym.

16. Przez co otrzymujemy łaskę Bożą?
Łaskę Bożą otrzymujemy przede wszystkim przez sakramenty św. i modlitwę.

17. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to widzialny i skuteczny znak łaski niewidzialnej, który P. Jezus ustanowił dla naszego uświęcenia.

18. Ile sakramentów ustanowił P. Jezus?
P. Jezus ustanowił siedem sakramentów, mianowicie: chrzest, bierzmowanie, Sakrament Ołtarza, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo i małżeństwo.


19. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który oczyszcza człowieka od grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów, przed chrztem popełnionych, jak też odradza go i uświęca w Jezusie na żywot wieczny.
Człowiek dorosły powinien przystąpić do chrztu świadomie i dobrowolnie po należytym pouczeniu i przygotowaniu, nadto powinien wzbudzić żal za grzechy (Dz 2, 38).

20. Do czego zobowiązujemy się na chrzcie świętym?
Na chrzcie św. zobowiązujemy się:
  1. Wierzyć we wszystko, co Kościół św. naucza.
  2. Zachować wiernie przykazania Boskie i kościelne.
  3. Unikać grzechu, jako dzieła szatana.  
(cdn.)

Źródło: http://msza.net/i/cz17_02.html