STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 21 października 2016

Dla konwertytów z żydostwa (cz. IV)


  Znalezione obrazy dla zapytania sakrament pokuty 

 (cd.)

31. Jakie rodzaje grzechów rozróżniamy?
Są grzechy ciężkie, czyli śmiertelne, oraz grzechy powszednie, czyli lekkie.

32. Kto popełnia grzech ciężki?
Kto w rzeczy ważnej świadomie i dobrowolnie przekracza przykazanie, ten popełnia grzech ciężki. Grzech taki nazywamy także śmiertelnym, odbiera on bowiem człowiekowi nadprzyrodzone życie (to jest łaskę uświęcającą) i czyni go winnym potępienia wiekuistego.

33. Kto popełnia grzech powszedni?
Kto nie zachowuje przykazania w rzeczy małej albo kto przekracza przykazanie wprawdzie w rzeczy ważnej, ale niezupełnie świadomie, lub niedobrowolnie, ten popełnia grzech powszedni.

34. Co to jest sakrament pokuty?
Pokuta jest to sakrament, w którym kapłan (upoważniony do spowiadania) w zastępstwie Boga odpuszcza grzechy po chrzcie popełnione.


35. Ile jest warunków godnego przyjęcia sakramentu pokuty?
Pięć jest warunków godnego przyjęcia sakramentu pokuty, mianowicie: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź, czyli wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Jeżeli bądź to żal, bądź wyznanie grzechów nie są szczere, rozgrzeszenie nie jest ważne, a spowiedź taka jest świętokradzka. Gdyby kto po takiej spowiedzi odważył się przystąpić do Komunii, popełnia nowe świętokradztwo.

36. Kto dał kapłanom władzę odpuszczania grzechów?
Chrystus dał apostołom i ich następcom (tj. biskupom i kapłanom) władzę, mocą której mogą grzechy odpuszczać albo rozgrzeszenia odmawiać.
Władza ta przechodzi na kapłanów przez święcenia kapłańskie. Skoro spowiadający się okaże prawdziwą skruchę i szczerą wolę poprawy, spowiednik rozgrzesza go w imię Boże.

37. Jakich łask udziela sakrament pokuty?
W sakramencie pokuty otrzymujemy:
  1. odpuszczenie grzechów;
  2. łaskę zupełnego darowania kary wiecznej oraz częściowego odpuszczenia kary doczesnej;
  3. spowiedź przynosi łaskę uświęcającą albo ją pomnaża;
  4. spowiedź pomaga w poprawie życia;
  5. przywraca zasługi na żywot wieczny, utracone przez grzech śmiertelny.
38. Jak należy robić rachunek sumienia?
Aby dobrze odprawić rachunek sumienia, należy przejść w myśli przykazania Boskie i kościelne oraz zastanowić się, czyśmy przykazania te przekroczyli. Podobnie należy przejść w myśli grzechy główne, grzechy cudze, tudzież obowiązki stanu. Należy także pod uwagę wziąć te okoliczności, które grzech powszedni czynią ciężkim, a przy grzechach ciężkich zastanowić się nad ich liczbą.

39. Co należy uczynić po rachunku sumienia?
Po rachunku sumienia należy za grzechy serdecznie żałować, postanowić poprawę, zło wyrządzone w miarę możności naprawić, należy dalej wszystkie grzechy na spowiedzi wyznać i odprawić zadaną pokutę.
Kto szczerze pragnie z grzechów się poprawić, ten powinien postanowić:
- że będzie wystrzegać się wszystkich grzechów;
- że będzie unikał okazji, wiodących do grzechów, przynajmniej śmiertelnych;
- że przebaczy urazy i naprawi szkody wyrządzone bliźnim.

40. Co powinien uczynić ten, kto znalazłszy się w niebezpieczeństwie życia, nie może się spowiadać, ponieważ nie można przywołać kapłana?
Gdyby kto nie mógł się spowiadać w nagłym niebezpieczeństwie życia, powinien wzbudzić tzw. doskonały żal za grzechy, czyli akt miłości Bożej. Żal taki musi pochodzić z tej pobudki, że się obraziło P. Boga, najlepszego Ojca, Dobro najwyższe, miłości najgodniejsze. Żal taki gładzi grzechy nawet poza spowiedzią, jesteśmy jednak obowiązani wyznać nasze grzechy przy najbliższej spowiedzi. 

(cdn.)

Źródło: http://msza.net/i/cz17_04.html