STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 20 października 2016

Dla konwertytów z żydostwa (cz. III)


  Znalezione obrazy dla zapytania dla konwertytów z  żydostwa na katolicyzm 

 (cd.)

21. Czym staje się człowiek przez przyjęcie chrztu?
Przez chrzest staje się ochrzczony przybranym dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła Chrystusowego, czyli katolickiego.

22. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki jest to zjednoczenie (związek) wszystkich wiernych chrześcijan, którzy wyznają tę samą naukę, przyjmują te same sakramenty, ustanowione przez Chrystusa Pana, i uznają biskupa rzymskiego, czyli papieża, za swą głowę widzialną. Niewidzialną głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

23. Jakie są znamiona, po których poznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy?
Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po następujących głównych znamionach, nadanych mu przez Jezusa Chrystusa.
Kościół Chrystusowy jest:
  1. jeden,
  2. święty,
  3. katolicki, czyli powszechny
  4. apostolski.
Jezus Chrystus założył jeden tylko Kościół i tylko ten jeden Kościół jest prawdziwy. Jest nim Kościół katolicki, rzymski, zawierający w sobie obrządek łaciński oraz wiele zatwierdzonych i uznanych obrządków wschodnich.


24. Czy kościoły oderwane od Kościoła katolickiego posiadają znamiona prawdziwego Kościoła Chrystusowego?
(Odpowiedź na to pytanie rozwiąże konwertycie z żydostwa wątpliwość, które wyznanie religijne powinien wybrać, pragnąc przyjąć wiarę chrześcijańską).
Kościoły oderwane nie posiadają znamion Kościoła Chrystusowego, ponieważ:
  1. Nie uznają jednej najwyższej głowy, nadto kościół protestancki nie wyznaje nieodmiennie jednej i tej samej nauki, rozpadł się bowiem na przeróżne wzajemnie zwalczające się sekty.
  2. Kościół protestancki odrzucając pomiędzy innymi naukę o wewnętrznym uświęceniu przez łaskę, o zasłudze na żywot wieczny, o czci Świętych itp. - sam pozbawia się cechy świętości.
  3. Kościoły oderwane od Kościoła katolickiego nie trwają nieprzerwanie od czasów Chrystusa Pana, kościół prawosławny bowiem powstał dopiero w XI w. po Chrystusie, kościół protestancki zaś powstał w XV wieku. Zarówno kościół prawosławny, jak i protestancki jest raczej kościołem narodowym lub krajowym, albo najwyżej kościołem tylko pewnej rasy, nie zaś kościołem powszechnym.
  4. Kościoły oderwane od Kościoła katolickiego nie są apostolskie, ponieważ: 1) nie podają tej samej nauki, jaką głosili apostołowie; 2) przełożeni protestanckich kościołów nie są prawowitymi następcami apostołów ani też sami za takich się nie uważają; 3) nie udzielają tych samych sakramentów, których udzielali apostołowie.
25. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym człowiek ochrzczony, przez włożenie rąk, namaszczenie krzyżmem i słowa biskupa, otrzymuje umocnienie Ducha św., aby wiarę statecznie wyznawał i według niej żył.

26. Co to jest Najświętszy Sakrament Ołtarza?
Najświętszy Sakrament Ołtarza jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Najświętszy Sakrament przechowuje się w ołtarzu (stąd jego nazwa).

27. Kto jest obecny w Sakramencie Ołtarza?
W Najświętszym Sakramencie Ołtarza jest prawdziwie i istotnie obecny Pan nasz Jezus Chrystus z Bóstwem Swym i Człowieczeństwem.
Ukrył się pod postaciami chleba i wina, aby być pokarmem duchowym dusz naszych. Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie należy się cześć Boska.

28. Co to jest Msza św.?
Msza św. jest to nieustająca ofiara Nowego Zakonu, w której Jezus Chrystus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się Swemu Ojcu Niebieskiemu w sposób bezkrwawy.
Najważniejsze części Mszy św. są: Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunia św.
Przepisane w prawie Mojżeszowym krwawe ofiary (baranek wielkanocny, pascha, sądny dzień) były przedobrażeniem ofiary krzyżowej Chrystusa Pana, Msza św. zaś jest bezkrwawym ponowieniem tejże ofiary Zbawiciela. Przy ostatniej wieczerzy, w wigilię swej męki, wziął Jezus chleb w ręce swoje, pobłogosławił i dał uczniom mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje" - a wziąwszy kielich - dzięki czyniąc, dał im mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Krew moja Nowego Przymierza (za was) i za wielu wylana na odpuszczenie grzechów". Według nauki Kościoła katolickiego na te słowa: "To jest Ciało moje", "To jest Krew moja", chleb przeistacza się w Ciało, a wino przeistacza się w Krew Chrystusową przy każdej Mszy św. Tymi zaś słowami: "To czyńcie na moją pamiątkę", udzielił Pan Jezus apostołom i ich następcom władzy przeistaczania chleba i wina w Ciało i Krew swoją.

29. Co to jest Komunia św.?
Komunia św. jest to spożywanie ciała i krwi Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Czwarte przykazanie kościelne nakazuje: "Spowiadać się przynajmniej raz w roku z grzechów uczynkowych przed upoważnionym kapłanem, a w czasie wielkanocnym Najświętszy Sakrament przyjmować."

30. Co to jest grzech uczynkowy?
Grzech uczynkowy, czyli osobowy, jest to świadome i dobrowolne przekroczenie prawa Bożego. 

(cdn.)

Źródło: http://msza.net/i/cz17_03.html