STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 21 lipca 2017

"POSŁANIEC SERCA JEZUSA": Biskupi niemieccy o skromności (1)

Znalezione obrazy dla zapytania o skromności
Papież Pius XII o skromności
Biskupi niemieccy na Zjeździe w Fuldzie w styczniu 1925 wydali list wspólny, który podajemy w streszczeniu:

Zarówno dusza jako i ciało pochodzą od Boga. Ciało chrześcijanina uświęcone jest Sakramentami świętymi. Rozumna troska o zdrowie ciała (higiena) zgadza się z religią chrześcijańską, owszem jest przez nią polecona. Dusza jest wyższą od ciała, toteż nigdy nie powinna się kultura ciała zamienić w kult ciała. Grzech w raju zepsuł pierwotną harmonię między duszą a ciałem: dlatego ustawicznie musimy zwalczać ciało nasze, skłonne do złego i do wyzwalania się spod panowania duszy. Jest to fundamentalna nauka chrześcijaństwa. Z tego punktu widzenia należy się zapatrywać na pewne szczegóły praktyczne:

1. Gimnastyka odbywać się powinna oddzielnie dla obu płci pod kierunkiem nauczyciela dla chłopców, a nauczycielki dla dziewcząt. Ubiór gimnastyczny nie powinien w niczym obrazić uczuć wstydliwości. Boiska dla gimnastyki dziewcząt powinny być osłonione przed widzami z zewnątrz. Gimnastyki popisowej i wyścigów u kobiet i dziewcząt należałoby raczej zaniechać.

2. W łazienkach powinny być odrębne oddziały dla płci męskiej i żeńskiej. Kąpiele dzieci szkolnych mają się odbywać pod dozorem osoby starszej tej samej płci, co przestrzegać należy także przy kąpaniu na wolnym powietrzu.

3. Podczas badań lekarskich w szkołach należy kłaść nacisk na uszanowanie wstydliwości dziecka. I tutaj powinno się dbać o dozór kobiecy dla dziewcząt, a męski dla chłopców.

4. Sport uprawiać należy w granicach zdrowia, dobrych obyczajów i charakteru dziecka. Nie wolno dla sportu zaniechać obowiązków niedzielnych. Przestrzega się przed wspólnymi wycieczkami chłopców i dziewcząt.

5. Stosunki towarzyskie i gościnność powinny być skromniejsze. Zbytkowanie nie jest zgodne z duchem katolickim. Modne i przesadne tańce nie są dozwolone.

6. Nieobyczajne pisma i książki, w których się poniża godność kobiecą należy ostro napiętnować: nie wolno takiej literatury kupować, ani sprzedawać jej katolickim księgarniom.

7. Teatry i obrazy ruchome powinny podlegać surowej ocenie pod względem ich wpływu na moralność publiczną.

8. Nieprzystojność ubioru zaznacza się w zbytecznym odsłanianiu i uwydatnianiu kształtów ciała. Zgoła zabroniony jest wstęp do kościoła w takim stroju kobietom, dziewczętom i dzieciom, a tym mniej wolno im w takich ubiorach zbliżać się do Stołu Pańskiego. Powinnością niewiast katolickich jest starać się o wytworzenie przyzwoitego i pięknego ubrania.

9. Czuwanie nad znajomościami między młodzieżą od lat najwcześniejszych jest jednym z najprzedniejszych obowiązków rodzicielskich.

10. Organizacje katolickie, władze i prasa, zważając na dobro ogółu, powinny popierać przestrzeganie tych reguł skromności chrześcijańskiej.

–––––––––––

"Posłaniec Serca Jezusa". Maj 1926, nr 5, s. 76. (2)

Przypisy:
(1) Tytuł art. od red Ultra montes.


2) Michał Christian, Chrześcijańskie pojęcie sportu.5) Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski, List pasterski o godności i powołaniu rodziny chrześcijańskiej.


7) List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski, O ducha chrześcijańskiego w Polsce.
 (Przyp. od red. Ultra montes).