STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 3 czerwca 2016

Instytut Matki Dobrej Rady (Istituto Mater Boni Consilii)

imbc   Święto Matki Dobrej Rady jest świętem patronalnym założonego we Włoszech Instytutu Matki Dobrej Rady. — Stanowiskiem teologicznym wszystkich jego członków, księży, braci, sióstr i świeckich jest tzw. teza z Cassiciacum opracowana przez jednego z najwybitniejszych tomistów XX wieku i głównego autora Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, o. Ludwika Michała Guerard des Lauriers OP. / Pelagiusz z Asturii

W grudniu 1985 roku czterech włoskich kapłanów, należących dotychczas do Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, wystąpiło ze zgromadzenia arcybiskupa Marceliego Lefebvre’a i założyło w Turynie Instytut Matki Dobrej Rady.

Natura Instytutu

Instytut nie jest zakonem, — lecz, zgodnie z kanonem 707 kodeksu prawa kanonicznego (piuso-benedyktowskiego), — stowarzyszeniem lub sodalicją wiernych założonym w tym celu, aby łatwiej wykonywać dzieła kultu, miłości i pobożności, które zawsze były zatwierdzone przez Kościół.  — Jest więc otwarty na wiernych obu płci, duchownych i świeckich.Cel Instytutu

Poprzez odprawianie Najświętszej Ofiary Mszy, kapłani Instytutu pragną oddawać Bogu należną Mu chwałę; — dalej, dla wszystkich swych członków Instytut zamierza stanowić, w tych czasach dezorientacji, narzędzie wytrwania w całkowitej wierności depozytowi wiary objawionej przez Boga i przedstawianej przez nieomylne nauczanie Kościoła katolickiego. 

Inne cele Instytutu to: — rozpowszechnianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, szczególnie pod wezwanie Matki Dobrej Rady, szerzenie zdrowej doktryny, ze szczególną uwagą dla współczesnych problemów teologicznych i wynikająca zeń walka z herezjami przeciwnymi wierze katolickiej, formacja intelektualna, duchowa i dyscyplinarna duchowieństwa, praktyka dzieł miłosierdzia duchowego i cielesnego. 

Duch Instytutu zawiera się w jego zawołaniu: — Chwała Bogu, wierność Kościołowi, świętość dla nas, miłość dla bliźniego.

Instytut i Kościół

Wszyscy członkowie Instytutu są i chcą pozostać wiernymi i posłusznymi synami Kościoła Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego, założonego przez Jezusa Chrystusa ze świętym Piotrem — i jego prawowitymi następcami, rzymskimi biskupami, jako widzialną głową. 

Obecnie Instytut nie został jeszcze kanonicznie zatwierdzony i erygowany przez władze kościelne z powodu obecnej sytuacji władzy Kościoła po Soborze Watykańskim II. 

Wszyscy jego członkowie, jednakże, z góry podporządkowują się wszelkiej decyzji prawowitej władzy Kościoła nad nimi i ich sodalicją.

Instytut i kryzys otwarty przez Sobór Watykański II

Wszyscy, niestety, stwierdzają, jak to Kościół przechodzi jedną z tych przepowiedzianych przez Pana Jezusa burz,   — być może najgorszą w całej swej wielowiekowej historii. 

Dla Instytutu źródło tego kryzysu tkwi w Soborze Watykańskim II. 

Nauczanie Soboru Watykańskiego II o kolegialności biskupiej, o wolności religijnej, o ekumenizmie i przynależności niekatolików do Ciała Mistycznego Chrystusa, o niechrześcijańskich religiach, a w szczególności o judaizmie, o relacjach między Kościołem a światem współczesnym etc., 
— jest w sprzeczności z nauczaniem Kościoła, wielu Papieży i wielu Soborów Ekumenicznych. 

Reformy liturgiczne, w szczególności Mszy Świętej, i prawa kanonicznego, są szkodliwe dla dusz, sprzyjają protestanckiej herezji i ogłaszają za dozwolone to, co, przeciwnie, jest z prawa boskiego niedozwolone — (jak wspólnota w rzeczach świętych [communio in sacris – przyp. tłum.] z heretykami, na przykład). 

To wszystko nie może pochodzić od Kościoła katolickiego, prowadzonego przez Ducha Świętego oraz od prawowitego następcy Piotra, obdarzonego darem nieomylności. 

Instytut, wobec tego bezprecedensowego kryzysu, który z konieczności dotyczy tych, którzy zatwierdzili soborowe dokumenty i następujące po nich reformy,   — zdaje sobie sprawę, że nie może przyjąć tych nowych doktryn przeciwnych wierze i obyczajom,   — ale że nie może też zagrzewać wiernych do nieposłuszeństwa wobec prawowitej władzy w Kościele. 

Wobec tego, za teologiczną tezą zwaną z Cassiciacum (od nazwy pisma teologicznego, które jako pierwsze ją opublikowało), 
— Instytut przyjmuje stanowisko nieodżałowanego dominikańskiego teologa, ojca M. L. Guérard des Lauriers, członka Papieskiej Akademii św. Tomasza, profesora na Papieskim Uniwersytecie na Lateranie i w Saulchoir (Francja), 
— według którego Paweł VI i jego następcy, choć kanonicznie wybrani do papiestwa,  —  nie mają jednak Władzy (Autorità – przyp. tłum.) papieskiej. 

W terminach scholastycznych, według rozróżnienia nauczanego już przez wielkiego komentatora św. Tomasza w XV wieku, kardynała Gaetano, i używanego przez św. Roberta Bellarmina,   — są oni „papieżami” materialnie (materialiter – przyp. tłum.), ale nie formalnie (formaliter – przyp. tłum.), 
— bowiem nie dążąc do wypełnienia dobra Kościoła i nauczając błąd i herezję, w żaden sposób nie mogą, jeśli najpierw nie wycofają swych własnych błędów, otrzymać od Chrystusa władzy rządzenia, nauczania i uświęcania Kościoła.

Czym się zajmuje Instytut

Wszystkim tym, co zawsze robili katoliccy kapłani i wierni. 

W szczególności oto niektóre dzieła:

* Odprawianie Mszy Świętej, pomijając imię Papieża w Kanonie Mszy, według przepisów rubryk na okres wakatu Stolicy.
— Kapłani Instytutu odprawiają Mszę wyłącznie według Mszału rzymskiego promulgowanego przez św. Piusa V i zreformowanego przez św. Piusa X.
Obecnie Msza jest odprawiana w piętnastu różnych miejscach (włącznie z Rzymem) we Włoszech, sześciu miejscach we Francji, jednym w Belgii, jednym w Holandii i w końcu w jednym w Argentynie.

* Formacja kapłańska, poprzez założenie seminarium poświęconego św. Piotrowi Męczennikowi, usytuowanego w Verrua Savoia (Turyn), w miejscowości Carbignano, gdzie znajduje się również centralna siedziba Instytutu.   — Instytut ma cztery inne domy:  —  jeden w Romagni, jeden we Francji, jeden w Belgii i jeden w Argentynie.

* Formacja duchowa, poprzez głoszenie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli i organizowanie pieszej pielgrzymki z Osimo i Loreto.

* Formacja chrześcijańska młodzieży poprzez kolonie wakacyjne, dla małych chłopców i dziewcząt według metody Krucjaty eucharystycznej oraz obozy dla młodzieży.

* Formacja intelektualna, poprzez publikację trymestrialnego pisma „Sodalitium”, wykłady publiczne i wydawanie książek przez Centrum kulturalne i biblioteczne Sodalitium (miejscowość Carbignano 36, 10020 Verrua Savoia, Turyn).

* Miłosierdzie wobec biednych i potrzebujących, w szczególności wielodzietnych rodzin, współpracując ze Stowarzyszeniem Mater Boni Consilii.

Klikając w poniższy odnośnik można obejrzeć film Instytut Mater Boni Consilii – historia rozpoczęta 30 lat temu…


***

Z języka włoskiego tłumaczył Pelagiusz z Asturii. Źródło: „Chi siamo” ze strony Instytutu Matki Dobrej Rady.