STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 13 listopada 2019

Kościół a państwo

Znalezione obrazy dla zapytania milicja niepokalanej 
       W mieście Z. w gimnazjum zadzwoniono na przerwę. Za chwilę z szerokich drzwi wchodowych poczęły się wysypywać gromadki rozweselonej młodzieży. Ma się rozumieć najpierw z hałasem i śmiechem wybiegli malcy, za nimi z większą już powagą wysuwali się starsi uczniowie, na końcu ukazało się kilku profesorów. W czasie przerwy również znać było owo rozgraniczenie. Młodzi bawili się, uganiali a przy tym nie żałowali gardła. Choć niejeden wyszedł z klasy z kwaśną minką, to na podwórzu szkolnym odzyskiwał humor. Starsi w mniejszych lub większych grupach przechadzali się wzdłuż i wszerz, a tylko niekiedy wśród rozmowy potężnym wybuchali śmiechem. Profesorowie od czasu do czasu mieszali się w ten wir, najczęściej dla poskromienia jakichś wybryków. Zresztą gawędzili osobno.
 
Właśnie jeden z profesorów zaczął przeglądać najnowszy numer gazety.
– Cóż tam słychać – spytał go stojący tuż obok kolega, – nie ma jeszcze przesilenia gabinetowego?
– E, daj pan spokój, odparł z uśmiechem zagadnięty, przecież i posłowie chcą parę dni odpocząć, co dnia nie będą nad nowym gabinetem radzić. Ale, widzi pan, znowu wyciągnięto sprawę stosunku Kościoła do państwa.
 
– Doprawdy nie rozumiem, dlaczego nad tym czas tracą.
– No, bądźcobądź, ten zobopólny stosunek to rzecz ważna i nie można tak naprędce załatwiać.
– Ależ ja w ogóle sądzę, że ta sprawa jest dziś, jak to mówią, nie na czasie. Religia jest rzeczą prywatną, duchową, odnoszącą się do wewnętrznych przekonań, a państwo zajmuje się sprawami publicznymi; zatem nie ma tu właściwie punktu stycznego. Niech sobie Kościół idzie swoją drogą, a państwo swoją. Każde z nich ma swój odrębny cel, odmienne prowadzące do tegoż celu środki, a więc obejdzie się bez porozumienia.
– Po głębszym zastanowieniu z pewnością zmieniłbyś pan swoje zapatrywania.
– Wątpię.
– Przede wszystkim chociażby religia była rzeczą tylko prywatną, to i tak państwo powinno by się o nią starać. Bo religia jest największym dobrem człowieka; religia nas uszlachetnia, całemu życiu naszemu odpowiedni nadaje kierunek, podtrzymuje nas w pracy, cierpieniu, uczy patrzeć na świat z wyższego punktu, tłumaczy takie zagadnienia, których rozum, swym własnym zostawiony siłom, nigdy by sobie nie wyjaśnił. Jeśli tedy państwo stara się o mienie prywatne swych obywateli, jeśli dba o rozwój sztuk i nauk, to tym więcej dbać winno o rozwój życia religijnego. Ponieważ religia pożyteczną i potrzebną jest dla każdej jednostki, więc potrzebną i pożyteczną jest dla państwa.
 
Ponadto państwo jako takie (a nie tylko ze względu na tworzących je ludzi) winno być religijne. Któż bowiem dał człowiekowi popęd do zrzeszania się, do łączenia się z innymi ludźmi dla wspólnej obrony i wspólnego dobra? Ten, kto mu dał rozumną naturę, a więc Bóg. A zatem społeczeństwo u samego rdzenia, u samej podstawy zależy od Boga. Dlatego też winno swoją zależność okazać Mu na zewnątrz, czyli innymi słowy winno być religijnym.
 
Zresztą, by jakieś państwo mogło się utrzymać w bycie, musi mieć jakiś zasób praw moralnych. Na nich dopiero może oprzeć swą wewnętrzną organizację. Sama zaś siła fizyczna nie wystarczy. Proszę sobie wyobrazić jakiś naród, kraj jakiś, gdzie jedynym hamulcem występków i namiętności byłyby więzienia i karabiny. Zapanowałaby tam siła pięści; największymi zbrodniarzami byliby ci, którym by powierzono pilnowanie społecznego porządku. Ale właśnie owe prawa moralne, nadające państwu spójnię i siłę, wypływają z zasad religijnych. A więc znowu wniosek, że państwo nie może religią pomiatać, bo pomiatając nią, siebie podkopuje.
 
– Ależ, proszę pana, mnie chodziło głównie o stosunek Kościoła do państwa, a nie o potrzebę religii.
– To są rzeczy jak najściślej związane. Bo jeśli państwu jakaś religia potrzebna, to w każdym razie nie zmyślona, ale prawdziwa. A że my katolicy aż nadto mamy dowodów, że religia prawdziwa, objawiona utrzymuje się i przechowuje w Kościele, więc rzecz prosta, iż państwo, mając wśród swych obywateli większość katolików, winno z Kościołem żyć w zgodzie, owszem, winno Kościół wspomagać.
Nadmienię tu jeszcze, iż wbrew pańskim przekonaniom śmiem twierdzić, że między społecznością kościelną a świecką wiele jest punktów stycznych. Co prawda, jak w rzeczach czysto duchownych (udzielanie świętych Sakramentów, głoszenie słowa Bożego itd.) całkowicie niezależnym jest Kościół, tak w rzeczach czysto doczesnych (np. w sprawach majątkowych, w wymierzaniu kar za przekroczenia praw itd.) niezależnym jest państwo. Ale są rzeczy, jeśli tak można powiedzieć, pośrednie, mieszane, w których częściowo udział ma państwo, a częściowo Kościół. I w tym względzie porozumienie jest konieczne. Takie porozumienie w formie prawnej zawarte nazywa się konkordatem.
 
– A gdy mimo to z nieprzewidzianych przyczyn jakieś starcie między Kościołem a państwem wyniknie, któż ma ustąpić?
 
– W teorii, jeśli obie strony mają równe prawa, winno ustąpić państwo. Wyższość bowiem społeczeństwa zależy od celu. Ponieważ zaś Kościół prowadzi ludzi do celu nadprzyrodzonego, państwo ma zaś na oku tylko cel doczesny, więc Kościół, bezwzględnie rzeczy biorąc, stoi ponad państwem.
W praktyce, w takich wypadkach Kościół skłonny jest do możliwych ustępstw.
 
* * *
Biedny profesor (człowiek zresztą poczciwy i na ogół szanujący religię, jednak w rzeczach religijnych nie bardzo uświadomiony) nie wiedział, o co zahaczyć. By ukryć pomieszanie, dość niezręcznie zwrócił rozmowę na inny temat. Na szczęście za chwil parę odezwał się znowu głos dzwonka. Uczniowie z widoczną niechęcią i pewnym ociąganiem się wracali do sal szkolnych. Zapewne niejeden wolałby bawić się choćby trzy godziny, niż tam siedzieć i przy tym narażać się na złą notę i tym podobne uczniowskie nieprzyjemności.
 
Za uczniami zwolna podążyli i profesorowie. Ten, co kruszył kopię w obronie rozdziału Kościoła, był trochę nieswój, jak zresztą każdy człowiek, któremu się sprzeczka nie uda.
 
B. P.
 
Dlaczego wierzę. Nowe wydanie ku światłu, Niepokalanów 1937. Nakład Centrali Milicji Niepokalanej. (Za pozwoleniem Władzy Duchownej), ss. 103-107.