STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 10 marca 2021

Ks. Rafał J. Trytek ICR: Stulecie konstytucji marcowej

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

           Dnia 17 marca A.D. 1921 uchwalono konstytucję dla odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa zasadnicza kształtowała polskie życie publiczne przez następnych kilkanaście lat. Jej niewątpliwą zaletą było odwołanie się w preambule do Boga: "My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji Konstytucji 3-go Maja..." Zawdzięcza to ona m.in. członkom komisji konstytucyjnej- ks. Antoniemu Stychlowi; znanemu społecznikowi z zaboru pruskiego, oraz ks. Kazimierzowi Lutosławskiemu; działaczowi endecji i wiceprzewodniczącemu sejmowej komisji konstytucyjnej, który był autorem preambuły. 

Oprócz wielu pozytywnych elementów, tzw. konstytucja marcowa z 1921 r. ustanawiała niestety w Polsce republikę parlamentarną i demokratyczną ze słabą władzą wykonawczą, co należy przypisać zbytniemu zapatrzeniu się we wzorce panujące u naszego ówczesnego głównego sprzymierzeńca jakim była Francja. Należy być Bogu wdzięcznym i za tę niedoskonałą ustawę zasadniczą, chociaż gdy doczekamy Polski katolickiej i niezależnej nowa konstytucja nieskażona błędami współczesności będzie koniecznie potrzebna.


W wigilię święta św. Kazimierza królewicza, 3.III. a.d. 2021,

ks. Rafał J. Trytek

Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=142

OD REDAKCJI:  Konstytucja marcowa była pierwszą polską konstytucją po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 lecz była konstytucją bardzo niedoskonałą. O wiele lepszą była konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku dająca większe uprawnienia władzy prezydenckiej - mniej demokratyczna a w swej istocie prawie monarchiczna (pomijając już kwestię posługiwania się nią przez ludzi którzy wtedy rządzić nie powinni).