STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 12 marca 2021

ks. Rafał J. Trytek ICR: 150-lecie doktoratu św. Alfonsa

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

           Dnia 23 marca tego roku mija 150 lat od ogłoszenia św. Alfonsa Liguori doktorem Kościoła. Na Soborze Watykańskim, (pierwszym i jak do tej pory jedynym!) siedziba zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela czyli redemptorystów w Rzymie, była kwaterą główną obozu zwolenników nieomylności papieskiej. Synowie św. Alfonsa, który był znany jako wielki obrońca papiestwa, wykorzystali popularność swojego Ojca Założyciela i z pomocą ojców jezuitów pod wodzą generała ojca Beckxa, oraz wielu innych zakonników i dostojników uprosili Ojca Świętego Piusa IX, by ogłosił biskupa Liguori ojcem Kościoła. Było to uznaniem dla znakomitych dzieł św. Alfonsa , a przede wszystkim Jego teologii moralnej. Była ona podstawą nauczania w seminariach, aż do czasów współczesnych. 

My Polacy, winniśmy wdzięczność Założycielowi redemptorystów szczególnie ze względu na postać św. Klemensa Marii Dworzaka (posługującego się zniemczonym nazwiskiem Hofbauer), którego św. Alfons wysłał poza Włochy na północ, jako pierwszego zakonnika ze swojego zgromadzenia. Po roku pobytu w Austrii, gdzie ze względu na szalejący józefinizm św. Klemens nie mógł pozostać, przybywa On do Warszawy, gdzie
pracuje ponad 21 lat (od lutego 1787 r. do czerwca 1808 r.). Wraz z towarzyszącym mu ks. Tadeuszem Hueblem rozpoczynają misję, która po wielu trudnościach przynosi stukrotny owoc. Po przezwyciężeniu
początkowej nieufności warszawiaków wobec uznawanych za Niemców zakonników (chociaż sam św. Klemens był po mieczu Czechem z Tasowic koło Znojma), redemptorystom nazywanym bennonitami - od tytułu obsługiwanego przez nich kościoła- udaje się dokonać bardzo wielu nawróceń. Są one solą w oku dla oświeceniowych niedowiarków wielu narodowości, aż wreszcie za panowania Napoleona udaje się im wyrzucić synów św. Alfonsa z Warszawy. Św. Klemens przybywa do Wiednia, gdzie od początku rozpoczyna znojną pracę, przynoszącą ogromne owoce. Rząd Austrii patrzy niechętnie na działalność świętego zakonnika i rzuca mu pod nogi liczne przeszkody. Dopiero interwencja papieża Piusa VII, którego św. Klemens znał jako biskupa w swoich pustelniczych czasach- u cesarza, otworzyła drogę do legalizacji pobytu redemptorystów w Austrii. To właśnie na terenie tego ostatniego państwa stało się możliwe odnowienie działalności redemptorystów na ziemiach polskich - w Mościskach na terenie diecezji przemyskiej (niestety miasteczko pozostało po wojnie poza Polską) oraz w Tuchowie koło Tarnowa - w roku 1883. Było to zasługą świątobliwego ojca Bernarda Łubieńskiego. Ten potomek sławnego rodu, który dał Polsce pięciu biskupów, w tym dwóch prymasów, urodził się w Guzowie pod Warszawą 9 grudnia 1846 r. Od 12 roku życia mieszkał w Anglii, gdzie nie udało mu się zdać matury, przez co nie przyjęli go do siebie jezuici. Nie pogardzili nim za to synowie św. Alfonsa. Dnia 29 grudnia 1870 r. został w Akwizgranie wyświęcony na kapłana, by po kilkunastu latach rozpocząć misję w Polsce. Pomimo kalectwa, trudził się ponad siły w trosce o dusze. Był wielkim
czcicielem obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której cudowne kopie zasłynęły w kościołach redemptorystów w Mościskach i Krakowie-Podgórzu, właśnie dzięki ojcu Bernardowi. W kościele redemptorystów w Tuchowie czczono natomiast już od XVI wieku cudowny wizerunek Matki Bożej zwanej Tuchowską. Tuchów od XII wieku należał do zakonu benedyktynów, a konkretnie do opactwa tynieckiego. W 1816 r. władze austriackie dokonały kasaty opactwa w Tyńcu - najstarszego w Polsce!- wraz z podległym mu tuchowskim przeoratem. Wcześniej - i to dwukrotnie!- dokonała Austria konfiskaty wot i innych precjozów z tuchowskiego sanktuarium. W 1821 r. na kilkanaście lat klasztor pobenedyktyński w Tuchowie zajęli ojcowie jezuici, a po nich w sanktuarium działali księża diecezjalni. Pod koniec XIX wieku do klasztoru na stałe wprowadzili się redemptoryści. Dzięki m.in. ich staraniom Cudowny Wizerunek zostaje koronowany koronami papieża św. Piusa X dnia 2.X.1904 przez biskupa Leona Wałęgę. Jest to niejako moje rodzinne sanktuarium, ponieważ wieś Szczepanowice nad Dunajcem z której pochodzą moi Rodzice, leży kilkanaście kilometrów na zachód od Tuchowa. W kościele jest też cudowna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
zwanej "od Oczu", ze względu na liczne uzdrowienia wzroku. Warto jest się tam też pomodlić przed relikwiami św. Gerarda Majelli, wielkiego cudotwórcy z zakonu Najświętszego Odkupiciela, patrona dobrej spowiedzi
i niewiast w stanie błogosławionym. W kaplicy Krzyża Świętego jest też jeden z nielicznych w Polsce wizerunków świętego papieża Piusa X - wielkiego wroga herezji modernizmu.


Święto Czterdziestu Męczenników - 10.III.2021,

ks. Rafał J. Trytek ICR

Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=145