STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 16 sierpnia 2019

Ks. Noel Barbara: Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją.


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
      Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją. Ten sobór jest schizmatycki, a przy tym w niektórych punktach (a przynajmniej w Deklaracji o wolności religijnej) zawiera zdania formalnie heretyckie. Sobór Watykański II nie jest dla nas przeto soborem Kościoła katolickiego, lecz raczej „imprezą założeniową nowego, ludzkiego pseudo-kościoła”. 

Zwierzchność, która była autorem tych tekstów i ich stronniczego zastosowania, nie mogła być Apostolskim Autorytetem, a to z powodu katolickiego dogmatu, dotyczącego zwyczajnego, powszechnego nauczania (magisterium ordinarium universale) biskupa rzymskiego. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że Novus Ordo Missae został opublikowany i potwierdzony, mimo że pozbawia on ryt eucharystyczny jego ustanowionego przez Chrystusa sakramentalnego znaczenia. Soborowe autorytety nie stanowią dla nas legalnych autorytetów Kościoła katolickiego. Im samym oraz ich kolaborantom nie jesteśmy żadną miarą winni posłuszeństwo, lecz raczej opór. 

Jedyną naszą podstawą do stawienia im oporu jest nasza przynależność do jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła, a nie jakiekolwiek „prawo” do jakiegoś szczególnego tradycjonalistycznego stanowiska, bądź jakiekolwiek inne roszczenia, które miałyby charakter schizmatycki. Nie chcemy być niczym innym, jak tylko katolickimi kapłanami, bez przynależności do jakiegoś szczególnego „bractwa”, grupy czy kierunku. 

Jedynym celem, do jakiego dążymy, jest odbudowa Kościoła świętego poprzez wniesienie wkładu, na jaki pozwala nam nasz stan [kapłański – przyp. tłum.]. Odbudowa ta zawiera w sobie jako warunek konieczny, że z Kościoła muszą zostać wykluczeni uzurpatorzy, których jedynym zamiarem jest jego podkopywanie. Wszyscy, którzy zmierzają wraz z nami do tego samego celu, także świeccy, mogą przyłączyć się do naszego sojuszu według swego własnego stanu, i wspierać go.

Ks. Noel Barbara

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1139798652872487&set=a.348095165376177&type=3&theater