STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 23 maja 2015

Gorzałka - szkodliwość palonych trunków


Rituale Sacramentorum Congr. Missionis

Cracovia 1892.VI.Str. 844. Wyjątek z ogólnego zdania doktorów względem go­rzałki i wszelkich palonych trunków.Więcej niż trzy tysiące lekarzy Eu­ropy i Ameryki, jako prawi przyjaciele ludzkości, już to w zdaniu swym ogólnym, już pojedynczo, oświadczyli na piśmie swoje przekonanie względem pa­lonych trunków, powzięte z wieloletniego doświadczenia w sposób następujący:a) Że gorzałka (przez którą wyraźnie wszystkie palone trunki rozumieją) dla zdrowia ludzkiego i zachowania życia bynajmniej potrzebną nie jest, gdyż wcale żadnych posilających części w so­bie nie zawiera – jak dawniej mylnie utrzymywano.b) Że gorzałka jako napój owszem jest szkodliwą, ponieważ jej częste cho­ciaż mierne używanie wiele niebezpie­cznych chorób sprawuje, a innych wyleczenie utrudnia.c) Że całkowite wstrzymanie się od niej nie tylko do odzyskania i zachowa­nia zdrowia i do przedłużenia życia się przyczynia, lecz dla wielu jest najpewniejszą drogą do uchronienia się okro­pnych skutków, które z używania jej wynikają.d) Wielu najpoważniejszych dokto­rów czyni tę uwagę, że gorzałka jest rzeczywistą trucizną, i że pijak nie tylko sobie samemu, lecz też bardzo często dzieciom swoim i dzieciom swych dzieci, na duszy i na ciele szkodę przy­nosi.e) Na koniec wszyscy lekarze z tym się zgadzają, że gorzałka jako lekarstwo domowe, w chorobach, bez prze­pisu lekarskiego jest niebezpieczną.Pismo św. upomina nas: Czcij leka­rza dla potrzeby, albowiem go Najwyższy stworzył i postanowił, bo od Boga jest wszelkie lekarstwo (Ekli. 38, 1-2).VII.Codzienne doświadczenie uczy:1. Że mierne codzienne używanie trunków palonych najpewniej ściele drogę do pijaństwa.2. Że gorzałka odbiera człowiekowi rozum, staranność, poczciwość, charakter, cześć, poważanie u drugich: osłabia jego cielesne i duszne siły, poniża obraz Boży i przyprowadza częstokroć aż do zupeł­nego obłąkania i szaleństwa.3. Używanie trunków palonych jest prawdziwą przyczyną trzech czwartych zubożeń i zadłużeń, nędzy i nieszczę­śliwych wypadków, kłótni i krwawych scen, kradzieży, nieczystości, krzywo­przysięstw i zdrad, rabunków i mor­dów, zaburzeń i rewolucji, bezbożności i odpadnięcia od wiary świętej, i innych wszelakich zbrodni, które świat zale­wają.4. W tejże proporcji sprowadza to używanie trunków palonych corocznie miliony i miliony wcale niepotrzebnych wydatków, nie tylko na same napoje, i przez utratę czasu drogiego – ale też przez koszta śledztw i procesów, na recepty lekarskie i na same lekarstwa, równie też przez taksy na ubogich, na utrzymanie i pomnażanie więzień i za­kładów poprawy i policji, na domy podrzutków, sierot, ubogich, obłąkanych itd.5. Gorzałka więcej sprawuje na świe­cie spustoszeń – więcej ludzi przedwczesnej śmierci ofiarą czyni, niżeli miecz, głód, mór, zaraza, ogień, woda i inne nieszczęścia.Kto tego wszelkiego złego chce uni­knąć, niech przystąpi do Bractwa Trzeź­wości.Wyrzekajmy się wszyscy gorzałki i żydów.Wszystko dla Pana Jezusa!

–––––––––––

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 37-41 (całość str. 41). (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).Przypisy:

(1) Por. inny fragment tej broszury: Niebo żydów. (Przyp. red. Ultra montes).

Za: http://www.ultramontes.pl/gorzalka.htm