STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 24 stycznia 2020

Deklaracja doktrynalna portalu Veritas 
        Od ponad 60 lat, czyli od śmierci Papieża Piusa XII i nastania rewolucji modernistycznej, zwanej „soborem watykańskim II”, Kościół Katolicki pogrążony jest w wielkim kryzysie, jakiego nigdy przedtem nie doświadczył. Jako świadomi Katolicy, którzy zachowują integralną Wiarę, zobligowani jesteśmy do zajęcia stanowiska teologicznego, gdyż wymaga tego od nas sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy.Zgodnie z niezmiennym i nieomylnym Magisterium Kościoła modernistyczna hierarchia nie posiada autorytetu nauczania i  jurysdykcji, w tym i uzurpator na tronie Piotrowym, poprzez głoszenie odmiennej nauki i wykładni wiary od tej, która była nieustannie głoszona oraz nie posiadania intencji czynienia wszystkiego tego co czynił Kościół dla zbawienia dusz.


Redakcja Veritas przyjmuje stanowisko teologiczne, sformułowane przez J.Ex. bp. Guerarda des Lauriers, nazwane Tezą z Cassiciacum, która wyjaśnia problematykę i rozbieżność między katolicyzmem, a tym co głoszą moderniści oraz opiera się na nieomylnym magisterium Kościoła Świętego.Korzystając z posługi kapłańskiej Instytutu Rzymsko - Katolickiego (ICR) J.Ex.bp. Donalda J. Sanborna, utożsamiamy się z powyższym Instytutem i jego stanowiskiem.Red. Naczelny: Paweł Ludwik Rębisz tOP.