STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 4 listopada 2017

KS. JÓZEF DEHARBE SI: KATECHIZM RZYMSKO-KATOLICKI - O ODPUŚCIE

Podobny obraz72. P. Przez co pomaga nam Kościół w odpokutowaniu kar doczesnych?

O. W odpokutowaniu kar doczesnych pomaga nam Kościół przez udzielanie odpustów.

73. P. Co jest odpust?

O. Odpust jest to udzielone przez Kościół poza sakramentem pokuty odpuszczenie kar doczesnych, które po odpuszczeniu grzechów musielibyśmy ponieść albo w tym życiu, albo w czyśćcu.

74. P. Jakim sposobem odpuszcza nam Kościół kary doczesne, należne za grzechy?

O. Kościół odpuszcza nam kary doczesne, należne za grzechy, takim sposobem, że przedstawia za nas sprawiedliwości Boskiej nieprzebrany skarb zasług Jezusa Chrystusa i Świętych.

75. P. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostąpić odpustu?

O. Aby dostąpić odpustu trzeba: 1) być w stanie łaski; 2) dokładnie wykonać dobre uczynki, przepisane dla dostąpienia odpustu.

76. P. Co powinniśmy wierzyć o odpuście?

O. O odpuście powinniśmy wierzyć: 1) że Kościół katolicki ma władzę nadawania odpustów; 2) że odpusty są dla nas bardzo zbawienne.


77. P. Od kogo ma Kościół katolicki władzę nadawania odpustów?

O. Kościół katolicki ma władzę nadawania odpustów od Jezusa Chrystusa, który rzekł do Piotra św. i jego następców: "Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie" (Mt. XVI, 19 i XVIII, 18).

78. P. Kto ma w Kościele władzę nadawać odpusty?

O. Nadawać odpusty ma władzę papież, jako następca Piotra świętego, któremu Chrystus Pan dał klucze królestwa niebieskiego; mogą jednak biskupi nadawać niektóre odpusty niezupełne, lecz tylko w swoich diecezjach.

79. P. Iloraki jest odpust?

O. Odpust jest dwojaki: zupełny, jeśli odpuszcza wszystkie kary doczesne; niezupełny, czyli częściowy, jeśli odpuszcza tylko część kar doczesnych.

80. P. Dlaczego są nam odpusty bardzo pożyteczne?

O. Odpusty są nam bardzo pożyteczne, ponieważ:

1) gładzą kary doczesne za grzechy;

2) dodają nam odwagi do pojednania się z Bogiem, bo zamiast ciężkich kar pokutnych, które nakładano w pierwszych wiekach, wymagają łatwiejszych ćwiczeń pobożnych;

3) pobudzają nas do prawdziwej pokuty i poprawy, bo bez tego nie można ich pozyskać;

4) zachęcają do częstszego przyjmowania sakramentów pokuty i ołtarza, i do wykonania dobrych uczynków;

5) pocieszają gorliwych pokutników, lękających się wiecznego potępienia.

81. P. Czy i duszom w czyśćcu pożyteczne są odpusty?

O. Wszystkie te odpusty, o których Ojciec Święty orzekł, że mogą być ofiarowane za dusze w czyśćcu, są im pożyteczne.

Upomnienie: Szanuj i poważaj odpusty, a staraj się pozyskać ich jak najwięcej w godny sposób, tak dla siebie, jak dla dusz w czyśćcu cierpiących.

–––––––––––
Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, ss. 280-282.