STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 20 grudnia 2019

Mariusz Mądry: Una cum z modernistami?*

Znalezione obrazy dla zapytania una cum msza 
       Ostatnio głośno się zrobiło o tym, że już trzeci ksiądz ze Zgromadzenia Świętego Jana Bosko złożył ślub odprawiania Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, a więc po x. Jacku Bałembie. x. Michale Woźnickim, x Dariusz Kowalczyk jest kolejnym xiędzem, który zdecydował się na ten krok. i byłoby to piękne, gdyby nie jeden fakt, cała ta trójka odprawia tę Mszę w formule una cum (w łączności z modernistami - przyp. Redakcji "Katolika") . I tu właśnie pojawia się problem. Jeżeli cała ta trójka, a i reszta tzw. tradycjonalistów, łącznie z zwolennikami Bractwa Świętego Piusa X uznaje Tradycję Apostolską i otwarcie nazywa reformy tzw. Soboru Watykańskiego II jako niezgodne z Magisterium, wręcz heretyckie, a mówiąc wprost za modernistyczne, to jak godzą tę postawę z uznawaniem posoborowych uzurpatorów za papieży? Przypomnę tylko, że od Roncalliego po Bergoglio, wszyscy ci tzw. papieże nie tylko zmienili charakter Kościoła Katolickiego, ale wprost głoszą naukę niezgodną z Doktryną Kościoła Katolickiego. Pytanie zatem czy naprawdę jest się z czego cieszyć? A może jest to ostateczna próba stworzenia, pod płaszczykiem wprowadzenia elementów tradycji, jednego wspólnego dla wszystkich religii kościoła?

Za: facebook.com

*Tytuł od redakcji "Katolika"