STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 25 października 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Kilka przykładów papieskiego nauczania


Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i tekst
       Po Soborze Watykańskim II w 1968, „papież” Paweł VI zmienił ryt sakr biskupich (potwierdzonych przez Piusa XII w konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis 1947) i wzorowanych na podobieństwo do nieważnych sakr, używanych przez protestancki ,,kościół anglikański" w czasach Cranmera i Papież Leon XIII oświadczył, że są nieważne. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wnioski nauczania ostatnich prawdziwych papieży sprzed „Vaticanum II”, po czym okazuje się, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości, dał nam jasną i zwięzłą katolicką doktrynę, aby chronić nas od wielkiego odstępstwa, które niszczy Kościół. Oto kilka przykładów tego papieskiego nauczania:

• Syllabus , napisany przez papieża Piusa IX w 1864 r., Potępiający wolność religijną, uznaną na "Soborze Watykańskim II" w Deklaracji Dignitatis humanae w 1965 r.

• encyklice Libertas , papieża Leona XIII, z 1888 roku, która potępia również fałszywe nauki Dignitatis humanae , a encyklika Cognitum Satis z 1896 roku, potępiająca błąd „Vaticanum II”, że prawdziwy Kościół Chrystusowy nie identyfikuje się wyłącznie z Kościołem katolickim. 

• encyklika Pascendi i dekret Lamentabili papieża Piusa X od 1907 roku, zawierająca potępienie błędów modernistów i mających decydujący wpływ w „hierarchii” „Kościoła Soboru Watykańskiego II”.

• Kodeks prawa kanonicznego papieża Benedykt XV z 1917 roku, która ustanowiła prawo przeciwko komunikowaniu z niekatolikami, czyli aktywnego udziału  katolików w niekatolickich kultach (Canon 1258). 

• Encyklika Mortalium Animos papieża Piusa XI w 1928 roku, potępiająca fałszywy ekumenizm „Vaticanum II” i tych, którzy praktykują fałszywy ekumenizm . 

• Encyklika Papieża Piusa XII Mediator Dei , która ostrzegała przed kilkoma innowacjami i zmianami wprowadzonymi wraz z ogłoszeniem "Mszy" Novus Ordo. 

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=939670462885308&set=a.348095165376177&type=3&theater