STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 8 marca 2019

RICHARDO: Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uznaje obecnie biskupów Novus Ordo za prawowitych i wymusza na rodzicach dzieci ze szkół Bractwa, by modlić się za nich jako za "kapłanów i pasterzy" (1)


Duchowy bukiet dla modernistycznego heretyka w szkole FSSPX
Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani podejmuje dalsze kroki, aby dołączyć do sekty Novus Ordo. Neo-Bractwo (FSSPX) przyjmuje teraz biskupów Novus Ordo, publicznie uznając ich za legalnych biskupów, mimo że są heretykami i nigdy nie byli konsekrowani w ramach Sakramentu Kapłaństwa, ale zostali jedynie "zainstalowani" w nieważnym nowym rycie z 1968 roku. Szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) są teraz równie złe jak szkoły neokościoła – jeśli nie gorsze z powodu oszustwa i podstępu, że są "tradycyjne".

–––––––––––

Drodzy ojcowie "Traditio":

Nietradycyjne Neo-Bractwo (FSSPX) Fellaya-Pagliarani uczyniło kolejny krok w kierunku podporządkowania się marksistowsko-modernistycznemu neokościołowi Novus Ordo kierowanemu przez Franciszka-Bergoglio. Tu, w Wielkiej Brytanii, Neo-Bractwo (FSSPX) sponsoruje i promuje wizytę w jednej ze swoich szkół – św. Michała w Hampshire – biskupa Novus Ordo z Portsmouth, Philipa Egana. Rodzice Neo-Bractwa (FSSPX) wraz z dziećmi w szkole zostali powiadomieni, że 8 marca 2019 r. zostaną "zaszczyceni [sic] wizytą naszego [sic] diecezjalnego biskupa".

Nie trzeba dodawać, że rodzice są zszokowani, nie tylko tym, że Neo-Bractwo (FSSPX) pozwoliło temu nieważnemu neobiskupowi, który nigdy nie został konsekrowany na biskupa katolickiego, a jedynie "zainstalowany" w 2012 r. w nieważnym nowym rycie (Invalid New Ordinal) z 1968 r., aby odwiedzić to, co uważaliśmy za tradycyjną szkołę katolicką, ale także, że Neo-Bractwo (FSSPX) twierdzi, że mamy zostać "zaszczyceni" przez tego oszusta protestanckiego Novus Ordo, którego teraz Neo-Bractwo (FSSPX) ogłasza "naszym" biskupem. Richard Egan jest zdeklarowanym zwolennikiem marksistowskiego/modernistycznego neopapieża Franciszka-Bergoglio, a zwłaszcza jego encykliki Laudato si, promującej zdyskredytowane lewicowe "globalne ocieplenie".

Jednakże nawet sprowadzenie tego oszusta do naszej rzekomo tradycyjnej szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) to jeszcze nie wszystko. Dyrektor szkoły Neo-Bractwa (FSSPX) ponadto usilnie namawiał rodziców do wysyłania "duchowych wiązanek" na cześć biskupa Novus Ordo. Karta z wiązanką zawiera heretycką modlitwę, która uznaje tego heretyka za "wybranego na pasterza do czuwania nad Kościołem". Takie stwierdzenie Neo-Bractwa (FSSPX) jest bluźniercze. List towarzyszący skierowany przez Bractwo (FSSPX) do rodziców mówi o modlitwie za "kapłanów" i wymienia Egana po imieniu. Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​Richard Egan nigdy nie został wyświęcony na kapłana w ramach sakramentu święceń kapłańskich, ale jedynie "zainstalowany" jako prezbiter/minister do "przewodniczenia zgromadzeniu ludu" w 1984 r. w nieważnym sprotestantyzowanym nowym rycie z 1968 r.

Jeśli jeszcze któryś z Waszych czytelników nadal pozostaje w przekonaniu, że Neo-Bractwo (FSSPX) należy utożsamiać z odważnym tradycyjnym katolickim arcybiskupem Marcelem Lefebvre – lub z wielkim antymodernistycznym papieżem św. Piusem X – to przedstawiona tu sytuacja z Wielkiej Brytanii, wraz z wieloma innymi, które ojcowie "Traditio" udokumentowali w swoich codziennych komentarzach, powinna całkowicie zniechęcić każdego do takiego błędnego przekonania. Rodzice muszą natychmiast usunąć swoje dzieci ze szkół Neo-Bractwa (FSSPX). Te szkoły są teraz równie złe, jak szkoły neokościoła – o ile nie gorsze z powodu oszustwa i podstępu, że są szkołami "tradycyjnymi".

RICHARDO(Wielka Brytania)

http://www.traditio.com/comment/com1902.htm (2)

Z języka angielskiego tłumaczyła Iwona Olszewska

–––––––––––––––
Przypisy:
(1) Tytuł oryginalny: Fellay-Pagliarani's Neo-SSPX Is Now Recognizing Novus Ordo Bishops as Legitimate And Strong-arming Their Schools' Parents to Pray for Them as "Priests and Pastors".


(Przypisy od red. Ultra montes).