STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 8 grudnia 2011

Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Najświętszej Marii Panny

Doświadczanie duchowej wędrówki odkrywania siebie i odnowienia wyznania wiary poprzez podążanie śladami Najświętszej Marii Panny. Odwiedzenie miejsc, w których żyła, radowała się i cierpiała Matka Jezusa. Wszystko to w otoczeniu cudownego, biblijnego krajobrazu.
NazaretSpacerując uliczkami i zaułkami Nazaretu poznaje się miasteczko, dawniej wioskę, w której urodził się i wychował nasz Pan Jezus Chrystus. Bazylika Zwiastowania została wzniesiona dla uczczenia miejsca, w którym, według tradycji, Archanioł Gabriel ukazał się Najświętszej Marii Pannie (Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 1, wersy od 26 do 35, Nowego Testamentu). W znajdującym się w pobliżu Międzynarodowym Centrum Marii z Nazaretu (Mary of Nazareth International Center) prezentowane są dobrze zachowane, a niedawno odkryte, niezwykle ważne pozostałości okolicznego osadnictwa, datowane na I wiek naszej ery. Niedaleko, oglądać też można fontannę usytuowaną w miejscu gdzie znajduje się Źródło Najświętszej Marii Panny (Studnia Marii). Jest to najprawdopodobniej studnia, z której Maria czerpała wodę dla Świętej Rodziny.
Inne miejsca w Galilei
Zgodnie z tradycją pierwszych chrześcijan, starożytne miasto Seforis (Zippori), gdzie dziś znajduje się krajowy park archeologiczny, jest miejscem narodzin Najświętszej Marii Panny. Zostało ono upamiętnione współcześnie wzniesionym tu Franciszkańskim Klasztorem Św. Anny i Św. Joachima. Maria była obecna na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Tam właśnie miał miejsce pierwszy, uczyniony przez Jezusa, cud przemienienia wody w wino (Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wersy od 1 do 11, Nowego Testamentu).
Okolice Jeziora Tyberiadzkiego
Starożytna wioska rybacka Kafarnaum, w której przez kilka lat swej posługi w Galilei mieszkał Jezus, jest także bardzo ważnym miejscem pielgrzymek maryjnych, ponieważ Najświętsza Maria Panna towarzyszyła swemu Synowi w wędrówce do tej właśnie miejscowości (Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wers 12, Nowego Testamentu). Kościół Dom św. Piotra został zbudowany w miejscu, w którym według tradycji stało „Domostwo Szymona, zwanego Piotrem” (Ewangelia według świętego Marka, rozdział 1, wers 29, Nowego Testamentu). Współczesny kościół wznosi się ponad Insula Sacra i służy zachowaniu miejscowych zabytków archeologicznych.Hajfa i Góra Karmel
Klasztor Stella Maris poświęcony został Najświętszej Marii Pannie, gdyż nazywano ją „Naszą Panią, Gwiazdą Morza” (po łacinie Stella Maris). Znajdująca się w pobliżu Grota Eliasza, już w czasach bizantyjskich została uznana za miejsce, w którym Święta Rodzina, w czasie swej podróży powrotnej z Egiptu znalazła wytchnienie i odpoczynek. Jerozolima – Stare Miasto
Zarówno w czasach starożytnych, jak i dziś, Jerozolima to centrum żydowskiego życia religijnego. Najświętsza Maria prawdopodobnie już jako osoba dorosła odwiedzała to miasto, przynajmniej raz do roku, przybywając tu, aby modlić się w Świątyni. Współcześni pielgrzymi mogą odwiedzać Ścianę Zachodnią (Ścianę Płaczu - po hebr. ha-Kotel ha-Ma'aravi), czyli pozostałości ogromnych murów obronnych otaczających Wzgórze Świątynne. Od czasów zburzenia przez Rzymian Drugiej Świątyni, w 70 roku naszej ery, jest to miejsce żydowskich modlitw i nabożeństw. Pielgrzymi mogą także wejść na samo Wzgórze Świątynne, gdzie nie-Muzułmanie mogą jedynie z zewnątrz oglądać Kopułę Skały i Meczet Al-Aksa (nie wolno im wejść do środka). Zbudowany w XII wieku naszej ery Kościół św. Anny (Sadzawka Betesda) wznosi się w miejscu, w którym według tradycji bizantyjskiej narodziła się Najświętsza Maria Panna.Via Dolorosa ma swój początek w dzielnicy arabskiej, w pobliżu łuku Ecce Homo (XIX-wieczna imitacja łuku, który istniał w tym miejscu jako wschodnia brama miasta za panowania Heroda Agrypy I. Łuk oznaczać ma miejsce, z którego Piłat spojrzał na Chrystusa i rzekł „Oto Człowiek - Ecce homo”), a kończy się w Bazylice Grobu Świętego (zwanej też Bazyliką Bożego Grobu lub Bazyliką Pańskiego Grobu), znajdującej się w chrześcijańskiej dzielnicy Jerozolimy. Spośród czternastu stacji Drogi Krzyżowej, cztery są pośrednio lub bezpośrednio związane z Najświętsza Marią Panną, która towarzyszyła swemu Synowi i była świadkiem Jego męki. Bazylika Grobu Świętego składa się z kilku sanktuariów poświęconych Najświętszej Marii Pannie. Znajduje się tam, między innymi, obraz zatytułowany „Maria, Matka Boleściwa” (Mater dolorosa).
Jerozolima – poza murami Starego Miasta
Wieczernik (“Pomieszczenie Wyższe”, Coenaculum, od łacińskiego coena - wieczerza) jest czternastowieczną izbą znajdującą się w niewielkim, dwupoziomowym budynku będącym częścią większego kompleksu budowli na szczycie Góry Syjon. Upamiętnia miejsce, w którym Jezus wraz ze swymi uczniami spożywał Ostatnią Wieczerzę. Nawiązuje również do pochodzącej z około IV wieku naszej ery tradycją, która mówi, iż w tym miejscu, lub w jego pobliżu, zebrali się uczniowie Jezusa wraz z Najświętszą Marią Panną i innymi członkami społeczności chrześcijańskiej, aby opłakiwać śmierć Pana (Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wers 14, Nowego Testamentu). Tutaj także, w dniu Pięćdziesiątnicy (Zielone Świątki), nastąpiło zesłanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersy od 1 do 4, Nowego Testamentu). Opactwo Hagia Maria na Górze Syjon (wcześniej znane jako Opactwo Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny) zostało konsekrowane w roku 1910. Opactwo wzniesiono na części terenu należącego do dawnej bazyliki bizantyjskiej Hagia Sion. Stał tu także zbudowany przez krzyżowców kościół pod wezwaniem Świętej Marii na Górnym Syjonie. Sanktuarium w krypcie upamiętnia śmierć Matki Jezusa czy też, jak mówi tradycja „zapadnięcie Najświętszej Marii Panny w wieczny sen”. Grób Najświętszej Marii Panny (w jego miejscu znajduje się w tej chwili kościół prawosławny) usytuowany jest u podnóża Góry Oliwnej w Dolinie Jozafata, w pobliżu Doliny Cedron. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się także Ogród Getsemani (Ogród Oliwny) oraz Kościół Wszystkich Narodów (zwany Bazyliką Agonii).
Ain Karem
W tradycji chrześcijańskiej jest to miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela. Tam także mieszkali jego rodzice św. Zachariasz i św. Elżbieta. Nowy Testament opowiada o wizycie jaką złożyła Najświętsza Maria Panna swej kuzynce św. Elżbiecie w czasie gdy obie były w stanie błogosławionym (Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, wersy od 39 do 56, Nowego Testamentu). Kilka miejsc w wiosce przypomina historię tego spotkania. Źródło Najświętszej Marii Panny (znane także jako “Studnia Marii”), czyli zdrój i fontanna znajdujące się w samym sercu starożytnej wioski. Według tradycji tu właśnie nastąpiło spotkanie Marii, Matki Jezusa i św. Elżbiety i z tego źródła piła Maria. Dlatego też miejsce to stało się celem licznych chrześcijańskich pielgrzymek. Kościół Nawiedzenia św. Elżbiety, zbudowany w miejscu, które tradycja wskazuje jako dom kuzynki Marii, św. Elżbiety i jej męża, św. Zachariasza, rodziców św. Jana Chrzciciela. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela zbudowany został w miejscu, w którym zgodnie z podaniami narodził się św. Jan Chrzciciel.
Betlejem
Bazylika Narodzenia, jeden z najważniejszych i najstarszych chrześcijańskich obiektów sakralnych, wznosi się nad grotą, w której według tradycji narodził się Jezus (Ewangelia według świętego Łukasz, rozdział 2, wers 7, Nowego Testamentu). Grota Mleczna, znajduje się w krypcie niewielkiej franciszkańskiej kaplicy. Upamiętnia miejsce, w którym według tradycji schroniła się Święta Rodzina, podczas swej podróży powrotnej do Egiptu (to tutaj Matka Boska karmiła małego Jezusa, a kilka kropli mleka które spadło na skały sprawiło, że stała się ona mlecznobiała).
Abu Gosz
Wioska Abu Gosz znajduje się w pobliżu biblijnego miasteczka Kiriat-Jearim, w którym przez dwadzieścia lat spoczywała Arka Przymierza, zanim została zwrócona do Jerozolimy (1 Księga Samuela, rozdział 6, wers 21 oraz rozdział 7, wersy od 1 do 2, Starego Testamentu). Na szczycie wzgórza znajduje się Kościół Notre Dame de l'Arche de l'Alliance (Kościół Matki Bożej Arki Przymierza, zbudowany w 1924 roku), który upamiętnia to zdarzenie.
Deir Rafat
Katolicka kaplica w Klasztorze Deir Rafat, położonym na zachód od Bet Szemesz i kibucu Tzora, została zbudowana w roku 1930 przez ówczesnego Łacińskiego Patriarchę Jerozolimy, Monsignore Louisa Barlasinę. Sanktuarium dedykowane jest Najświętszej Marii Pannie, Królowej Narodów, Obrończyni Ziemi Świętej.
Pielgrzym