STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ - Ad maiorem Dei gloriam!

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 16 listopada 2018

Wizyta duszpasterska JE x. Bp Donalda Sanborna w Budapeszcie


    W dniach 9-11 listopada AD 2018 JE x. Bp Donald Sanborn przebywał z wizytą duszpasterską wśród wiernych kaplicy MB Królowej Nieba w Budapeszcie. 

Ksiądz Biskup oprócz odprawienia uroczystych Mszy św. wygłosił wykłady  dla zgromadzonych wiernych oraz udzielił sakramentu bierzmowania.Asystował mu ks. Arnold Trauner - duszpasterz węgierskiej kaplicy i jej wiernych.

Adres Kaplicy: 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos street 14


poniedziałek, 12 listopada 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.11 - 18.11 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 12. XI. Pięciu Braci Polskich

Poniedziałek - Msza św. o godz. 10:00

13. XI . św. Stanisława Kostki

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20

14. XI.

Środa - Msza św w Kaplicy nie ma

niedziela, 11 listopada 2018

O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM - NAUKA ŚW. ALFONSA LIGUOREGO


Brak automatycznego tekstu alternatywnego.
"Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go".
Ew. u św. Łuk. r. XI, w. 28.

       Wiadomo, że nabożeństwo różańcowe objawione zostało świętemu Dominikowi przez samą Najświętszą Pannę. Razu pewnego, gdy ten święty w wielkim smutku pogrążony, uskarżał się przed Maryją na kacerzy Albigensów, którzy w owych czasach wielkie szkody wyrządzali Kościołowi, Ona rzekła do niego: "Ziemia ta póty będzie niepłodną, aż na nią deszcz spadnie".

Święty Dominik zrozumiał, że ziemią niepłodną byli kacerze - heretycy, o których mowa, a onym deszczem nabożeństwo różańco­we, które powinien rozpowszechniać, a którego odprawiania sposób był mu przez Najświętszą Pannę wskazany.

Jakoż, począł na kazaniach głosić wszędzie to nabożeń­stwo, i wzięli się do niego wszyscy katolicy, tak dalece, że po dziś dzień, nie masz nabożeństwa bardziej rozpowszechnionego pomiędzy wiernymi wszelkiego stanu, jak nabożeństwo różań­cowe.

piątek, 9 listopada 2018

Ks. Alojzy Starker SI: Przysięga antymodernistyczna


Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst
       Kto nie tylko przeczytał ale także zrozumiał przysięgę żą­daną od duchowieństwa katolickiego przez Piusa X, na mocy Motu proprio z dnia 1 września 1910, dziwić się musi, dlaczego ten krok Papieża wywołał taką burzę w obozie liberalnym i częściowo także opozycję rządów.

Geneza przysięgi jest bardzo krótka i jasna. Kiedy po publikacji encykliki Piusa X Pascendi przeciw modernizmowi i po dekrecie Lamentabili sane w tym samym przedmiocie, machinacje modernistów zwłaszcza w szeregach młodszego kleru nie usta­wały – Stolica św. posiadała nawet dokumenty stwierdzające tajną agitację modernistyczną w seminariach francuskich – nie pozosta­wało nic innego, jak uroczystą przysięgą zmusić zarażonych modernizmem do uchylenia przyłbicy i pozostawić im do wyboru: albo zastosować się do nauki Kościoła albo opuścić szeregi kleru kato­lickiego. Taki był cel i słuszny powód głośnej przysięgi antymodernistycznej.

Trudno przedstawić i uzasadnić treść przysięgi, nie zatrzy­mawszy się choć krótko u źródeł i podstawowych zasad moder­nizmu.

środa, 7 listopada 2018

Ks. Kazimierz Naskręcki: Grzechy przeciwko wierze


Znalezione obrazy dla zapytania grzechy przeciwne wierze
"Bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu". (Hebr. 11, 6).

        Sobór Trydencki nazywa wiarę "fundamentem i korzeniem całego usprawiedliwienia". Prawda! fundament, to jeszcze nie gmach, korzeń to jeszcze nie drzewo.

Więc można być wierzącym, i mimo to zgubić swą duszę na wieki.

Gmachem, który na fundamencie wiary ma stanąć, drzewem, co z korzenia wiary ma wyrosnąć, jest miłość.
Ale, czy można miłować Boga, nie poznawszy Go, nie uwierzywszy Jego słowom?

Jest to niemożliwe, tak samo, jak niemożliwym jest wznoszenie gmachu bez fundamentu, lub rozwijanie się drzewa bez korzenia. Dlatego św. Paweł wypisał te słowa: "Bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu" (Hebr. 11, 6); a słowa te są tylko echem słów Chrystusowych: "Kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota" (Jan 3, 36).

poniedziałek, 5 listopada 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 05.11 - 11.11 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
 5. XI. śś.Relikwii

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

6. XI .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20

7. XI.

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 2 listopada 2018

O. REGINALD GARRIGOU-LAGRANGE OP: DUSZE OPÓŹNIONE

Podobny obraz

        Mówi się nieraz o tzw. "drugim nawróceniu", przez które przechodzi się z większą lub mniejszą szlachetnością, z drogi oczyszczającej początkujących, na drogę oświecającą postępujących. Należy jednak zaznaczyć, iż niektóre dusze, wskutek niedbalstwa lub duchowego lenistwa, nie przechodzą od wieku początkujących do postępujących: są to dusze opóźnione, podobne do owych dzieci niezupełnie normalnych, które nie przeszły szczęśliwie kryzysu młodzieńczego, i przestawszy być dziećmi, nie dochodzą nigdy do pełnego rozwoju wieku dojrzałego. Zatem te dusze opóźnione nie należą ani do początkujących, ani do postępujących. A jest ich niestety, bardzo wiele. Pomiędzy tymi duszami opóźnionymi niektóre dawniej wiernie służyły Panu; teraz zaś znajdują się w stanie bliskim obojętności. Jeżeli znały one dawniej prawdziwą gorliwość duchową, to można powiedzieć bez obawy zuchwałego sądu, że wielce nadużyły łask Bożych; inaczej Pan byłby na pewno dokonał w nich tego, co zaczął, gdyż nie odmawia On nigdy pomocy tym, co czynią wszystko, co w ich możności, aby tę pomoc Bożą otrzymać.

Jakim sposobem dusze te doszły do tego stanu oziębłości? Dwie są główne tego przyczyny: niedbalstwo w małych rzeczach tyczących się służby Bożej i odmawianie Bogu ofiar przez Niego wymaganych.

czwartek, 1 listopada 2018

Ks. Rafał Trytek - kazanie na Święto Wszystkich Świętych wygłoszone dn. 1 XI AD 2018 (Kraków)


1 listopada - Wszystkich Świętych, 2 listopada - Dzień Zaduszny

      Uroczystość Wszystkich Świętych ma charakter radosny. Wspominamy bowiem wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w Niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wielkiego Piątku).

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom 1 maja. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 r. papież Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

poniedziałek, 29 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.10 - 04.11 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
29. X. śś. Szymona i Judy Tadeusza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

30. X .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 
31. X. Wigilia W. Ś

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 26 października 2018

FSSPX wydało swój oficjalny komunikat ws. "kanonizacji" heretyka Montiniego


        Uwaga, uwaga! FSSPX wydało swój oficjalny komunikat ws. "kanonizacji" heretyka Montiniego. Jak zwykle "Stanowisko FSSPX" stanie sie dla jego księży i wiernych nauczaniem obowiązującym, prawdziwym "Magisterium" ogłoszonym przez "papieża z Metzingen", reprezentującego nieomylny "kościół Lefebvra". Bractwo oczywiście poddało w wątpliwość "kanonizacje" dokonywane przez ludzi, których oni nazywają "Papieżami". Schizofrenia duchowa wychodzi po raz kolejny...
Dziś, mocniej niż kiedykolwiek, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X deklaruje swoje przywiązanie do dwutysiącletniej Tradycji Kościoła, czyniąc to w przekonaniu, że ta wierność, daleka od zwykłej nostalgii, rzeczywiście stanowi zbawienne lekarstwo na samozagładę Kościoła. Jak niedawno powiedział ks. Dawid Pagliarani FSSPX, przełożony generalny: „Jest naszym najgłębszym pragnieniem, żeby hierarchia kościelna przestała uważać Tradycję za brzemię albo zbiór niemodnych staroci, ale [potraktowała ją jako] jedyny sposób, w jaki Kościół może się odnowić”. 
Menzingen, 13 października 2018 r.
Pomijając fakt iż sugestia jakoby Kościół Chrystusa mógł ulec samozniszczeniu jest wprost heretycka, to jeżeli FSSPX rzeczywiście byłoby przywiązane do dwutysiącletniej Tradycji Kościoła, to wiedziałoby że Papież jest NIEOMYLNY ogłaszając kanonizację Świętych. Oni jednak doskonale to wiedzą, tyle tylko że nic sobie z tego nie robią, zwodząc ludzi i robiąc im sieczkę z mózgu....
Michał Miklaszewski, red. naczelny Tenete Traditiones

środa, 24 października 2018

Michał Mikłaszewski: Modernistyczny Neokościół - maszynka do masowej produkcji "świętych"


https://1.bp.blogspot.com/-Huy0TTzcnSE/W8e3WHu5k1I/AAAAAAAALO0/gZAJai0U05wWgAnrgRYAEflGNruNuLjgACLcBGAs/s640/44113558_1343066035829216_3287654408317304832_n.png
       Poniżej publikujemy tekst "klasycznego" sedewakantysty Pana Redaktora Michała Mikłaszewskiego ze strony Tenete Traditiones.

              Pan Jorge Bergoglio postawił sobie bardzo ambitne zadanie, którego żaden katolicki Papież nigdy w historii Kościoła się jeszcze nie podjął, a mianowicie "kanonizować" wszystkich swoich bezpośrednich poprzedników. 5 lat temu, jesienią 2013 roku miała miejsce komiczna "kanonizacja" dwóch  jawnych i publicznych heretyków, destruktorów rzymskokatolickiego Kościoła, modernistycznych pseudopapieży - Angelo Giuseppe Roncalli'ego ("Jana XXIII") i Karola Wojtyły ("Jana Pawła II"). Roncalli otwarcie wspierał ruch ekumeniczny (potępiony m.in. przez Papieża Piusa XI), a także głosił w swoich oficjalnych dokumentach herezję wolności religijnej oraz poparcie dla tzw. "praw człowieka" (potępione m.in. przez Papieża Piusa IX w Syllabusie błędów). Zaraz po swoim wyborze, Roncalli zwiększył liczebność Kolegium Kardynałów (łamiąc tym samym dekret Papieża Sykstusa V), postanowił zwołać synod i sobór powszechny, a także zrewidować kodeks prawa kanonicznego. Wkrótce także wprowadził poważne zmiany do liturgii świętej, między innymi zatwierdzając nowy mszał i brewiarz, i zmieniając po raz pierwszy od czasów św. Grzegorza Wielkiego (VI wiek) słowa Kanonu Rzymskiego (dodając tam imię św. Józefa). Wyraził też zgodę na używanie języków narodowych w Kościołach unickich, niszcząc  tym samym własne, wielowiekowe dziedzictwo językowe tych tradycji liturgicznych. Jego największym "osiągnięciem" było bez wątpienia zwołanie II soboru watykańskiego, którego zadaniem było "otwarcie Kościoła na odłączonych i dostosowanie go do wymogów nowej epoki".

poniedziałek, 22 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.10 - 28.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
22. X.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

23. X .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20

24. X św. Rafała Archanioła

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 19 października 2018

Michał Koziarz: Sedewakantyzm


Znalezione obrazy dla zapytania sedewakantyzm
        Sedewakantyzm to stanowisko teologiczne, a więc oparte wyłącznie o Magisterium Kościoła, zgodnie z którym po śmierci Papieża Piusa XII Stolica Apostolska pozostaje pusta. A jest tak dlatego, że kolejni zasiadający na niej ludzie nie posiadają autorytetu władzy papieskiej. Dowodem na to są ich uporczywe działania - publicznie wypowiadane słowa i podejmowane czyny, sprzeczne z całym dotychczasowym nauczaniem Kościoła, jak również z celem Kościoła, jakim jest Chwała Boża i zbawienie dusz. Owe słowa i czyny zawarte są w dokumentach soboru watykańskiego II, w posoborowym nauczaniu, w reformach liturgii, dyscypliny, prawa kościelnego i w całym życiu Kościoła. 

Coś takiego nie może pochodzić od Kościoła, od boskiego autorytetu, jakim się cieszy od zesłania Ducha Św. Twierdzenie przeciwne jest bluźnierstwem i występuje przeciwko nieomylności oraz niezniszczalności Kościoła, obiecanych mu przez Pana Jezusa. W konsekwencji, posoborowi pseudopapieże są przywódcami nowej religii, natomiast na pewno nie Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Jak zatem w takiej sytuacji praktykować katolicką wiarę? Poprzez przylgnięcie bez reszty do doktryny, liturgii, dyscypliny i obyczajów obowiązujących do czasów ostatniego jak dotąd katolickiego Papieża, Piusa XII i korzystanie z posługi niewątpliwie katolickich kapłanów oraz biskupów, wyświęconych ważnie, w katolickich rytach oraz głoszących tylko katolicką wiarę, bez żadnego kompromisu i bez jakiegokolwiek mandatu modernistów. Inne działania byłyby bowiem narażaniem się na współudział w świętokradztwie i na utratę całej i nieskażonej wiary katolickiej (następuje to niewątpliwie, gdy pozostaje się w modernistycznych parafiach lub w grupach indultowych czy fsspx, gdzie kompromisy z modernistami oraz publiczna jedność z heretykami wyrażana w liturgii - una cum - jest na porządku dziennym). 

środa, 17 października 2018

Słowa kapłana Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady wypowiedziane w przeddzień "kanonizacji" Pawła VI


Znalezione obrazy dla zapytania Ugo Carandino

       Jutro, w dniu surrealistycznego wyniesienia Pawła VI, z jego pozorną kanonizacją, będę się modlił szczególnie za dusze wszystkich kapłanów prześladowanych przez Montini'ego i jego popleczników, pozbawionych parafii lub wypędzonych z klasztorów dla wierności Świętej Ofierze Mszy. Śmierć z powodu złamanego serca w związku z odrzuceniem Wiary katolickiej i zniesieniem Mszy Rzymskiej. Wstyd wszystkim, którzy go wywyższają, wstyd.   
      x. Ugo Carandino IMBC
Źródło: facebook.com

poniedziałek, 15 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.10 - 21.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

15. X. św. Teresy Wielkiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


16. X . św. Jadwigi

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 

17. X św. Małgorzaty Marii Alacocque

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 12 października 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.8

Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?
8 Teza. Błędny jest pogląd, że nie istnieje życie pozagrobowe. Prawdopodobnie nie ma człowieka, który jeszcze nigdy nie zadał sobie pytania dotyczącego życia pozagrobowego. A to odpowiedź: Jeśli istnieje Bóg, istnieje życie po śmierci. To takie proste.


Argument. Oto, dlaczego. Po pierwsze, obecne życie jest wypełnione niezmierzoną ilością niesprawiedliwości i cierpienia. Jedynym sposobem na zapewnienie jakiejś ostatecznej sprawiedliwości ofiarom zła jest życie pozagrobowe. I jedynym dostępnym pocieszeniem dla tych, którzy cierpią niesprawiedliwie – od bolesnej choroby i przedwczesnej śmierci aż do śmierci dziecka – jest to, że istnieje życie pozagrobowe. Ale takie życie pozagrobowe istnieje tylko wtedy, gdy istnieje dobry i sprawiedliwy Bóg. Dobry i sprawiedliwy Bóg zapewnia sposób na zrekompensowanie wszystkich niesprawiedliwych cierpień na tym świecie.

czwartek, 11 października 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto Matki Boskiej Różańcowej, wygłoszone 7 października 2018 r. (Kraków) - wersja tekstowa


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Umiłowani w Panu Jezusie!

      Święto dzisiejsze było pierwotnie nazwane Świętem Matki Boskiej Zwycięskiej, na pamiątkę między innymi sławnego zwycięstwa wojsk chrześcijańskich pod Lepanto, ale również wojsk chrześcijańskich pod wodzą Cesarza Karola VI. Później dopiero zostało przemianowane na Święto Różańca Najświętszej Maryi Panny. To połączenie tych dwóch nazw jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ właśnie Różaniec Święty może dać nam, jako jedyny, zwycięstwo. Dzieje się tak dlatego, że zawiera on tą modlitwę, którą sam Pan Jezus dał swoim uczniom, by modlili się nią do Ojca; chodzi o modlitwę Ojcze Nasz, ale również Zdrowaś Mario - modlitwę która zawiera słowa Pozdrowienia Anielskiego, które właśnie przeczytaliśmy w Ewangelii św. Łukasza. Te słowa oznaczają początek zbawienia na ziemi; Bóg staje się człowiekiem, przybiera w łonie Najświętszej Maryi Panny ciało ludzkie, duszę ludzką, by móc w tej sposób stać się Kapłanem i stać się jednocześnie Żertwą, która na Krzyżu złoży samą siebie, jako Kapłan złoży sam siebie na Krzyżu na zbawienie całej ludzkości, a od początku aż do końca uczestniczy w tym Najświętsza Maryja Panna jako towarzyszka Pana Jezusa, od samego początku jako Jego najwierniejsza współpracownica w dziele zbawienia. 

środa, 10 października 2018

poniedziałek, 8 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 08.10 - 14.10 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
8. X. św. Brygidy

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18: 30


9. X . św. Jana

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 


10. X Dziękczynienie za zwycięstwo chocimskie

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 5 października 2018

"Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" - czyli słów kilka o bliźniaczych, fałszywych "objawieniach" ss. Feliksy Kozłowskiej i Faustyny Kowalskiej.


          „Jak bowiem pomiędzy rzeczywistymi rzeczami nie sposób znaleźć takiej, która nie posiada w sobie jakiegoś dobra, tak niemożliwym jest trafić na wiedzę, która jest całkowicie fałszywa, bez jakiegokolwiek elementu prawdy…. Dlatego również nauczanie, które demony przekazują swoim prorokom, zawiera prawdy, które czynią je łatwiejszym do przyjęcia. Rozum bowiem pozwala się pozorami prawdy doprowadzić do fałszu, podobnie jak wola skłania się do złego, które ma pozory dobra” (Św. Tomasz z Akwinu, Sum.th. II-II, 172,6)

Wszyscy zapewne kojarzą najmniej chlubną historię w dziejach naszego Narodu, historię pewnej opętanej przez diabła zakonnicy i kilkunastu jej zwolenników - zbuntowanych przeciwko biskupom i Stolicy Apostolskiej kapłanów, na czele z x. Michałem Kowalskim, późniejszym "arcybiskupem". Historię rzekomych "objawień" "Mateczki" Kozłowskiej, założycielki potępionego przez Papieża św. Piusa X w 1904 roku "zgromadzenia mariawitów", czyli zwyczajnej heretyckiej i schizmatyckiej sekty, która niedługo później związała się ze starokatolikami, i od nich uzyskała nielegalną sukcesję. Sama Kozłowska była pierwszą kobietą ekskomunikowaną z imienia w dziejach Kościoła katolickiego, zaś przez swoją sektę została ogłoszona "świętą", a przez niektóre jej odłamy wręcz "uosobieniem Ducha św.". Same jednak rzekome "objawienia" wykazują niezwykłe podobieństwo do "objawień" s. Faustyny Kowalskiej, późniejszej "świętej" modernistycznego Neokościoła, czyli posoborowej sekty Novus Ordo, co przyznaje współczesny mariawita prof. Konrad Rudnicki. Posłannictwo Feliksy Kozłowskiej znane jest pod nazwą Dzieła Wielkiego Miłosierdzia. Faustyna nazywała siebie sekretarką Bożego Miłosierdzia. Fragment rozmowy z Konradem Rudnickim – "kapłanem" w Zgromadzeniu Mariawitów; ur. 1926 r., (za: portal www.ekumenizm.pl) :

środa, 3 października 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.7Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? 
        7. Teza. Błędny jest pogląd, że nie ma korzyści z wiary w Boga. Wiara ułatwia życie i porządkuje sprawy.


Argument. Jeśli Bóg istnieje, to świat nie ewoluował tylko przez przypadek, ale przez przemyślany projekt. Za tym niesamowitym dziełem sztuki stoi artysta.


Drugi Argument. Jeśli Bóg istnieje, żyjemy w wielkiej historii, z prawdziwymi bohaterami i heroicznymi zadaniami. Ostatecznie wszystkie zwroty akcji epickiej opowieści zostaną spłacone, wszystko będzie miało sens. Będzie nawet miało szczęśliwe zakończenie, być może niekoniecznie w tym życiu – nawet Mojżesz nie dostał się do Ziemi Obiecanej – ale przez nieskończony czas w życiu pozagrobowym, które istnieje tak samo, jak Bóg istnieje.


Trzeci Argument. Jeśli Bóg istnieje, to obecność zła, trudna dla nas do zaakceptowania, ma sens. Bóg dopuszcza to z jakiegoś powodu, a mianowicie, aby zachować naszą wolną wolę. A Bóg w końcu wynagrodzi wszystkie niesprawiedliwości. Jeśli nie ma Boga, życie jest jednym wielkim chaosem.

poniedziałek, 1 października 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 01.10 - 07.10 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

 1. X. bł.Jana z Dukli

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


2. X. śś. Aniołów Stróżów

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


3. X. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 28 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.6Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? 
        6 Teza. Wszyscy dobrzy ludzie są przerażeni cierpieniami niewinnych. Kiedy niewinna osoba zostaje dotknięta bolesną chorobą lub torturowana lub zamordowana, naturalnie odczuwamy smutek, bezradność i często wściekłość.


Obiekcja. Wielu ludzi twierdzi, że takie cierpienie jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje. Ich argumentacja wygląda następująco: Bóg jest dobry i potężny. Taki Bóg nie pozwoliłby na niepotrzebne cierpienie. Ciągle jednak obserwujemy niesprawiedliwe cierpienie. Dlatego przynajmniej jedna z przesłanek na temat Boga musi być fałszywa. Albo Bóg nie jest dobry, albo nie jest potężny. Albo On po prostu nie istnieje.


Odpowiedź. Gdyby nie było Boga, nie byłoby absolutnego standardu dobra. Każdy sąd zakłada standard. Dotyczy to także naszych osądów moralnych. Jaki jest nasz standard oceniania zła jako zło? Gdyby nie było Boga, moglibyśmy na temat zła co najwyżej powiedzieć, że my, w naszym subiektywnym smaku, nie lubiliśmy, gdyby ludzie robili pewne rzeczy innym ludziom. Nie mielibyśmy podstawy do stwierdzenia, że ??czyn był zły, tylko dlatego, że nam się to nie podobało. Więc problem ludzkiego zła istnieje tylko wtedy, gdy Bóg istnieje.

środa, 26 września 2018

Pius XII: Pochodzenie organizmu fizycznego człowieka


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i na zewnątrz
        Co się tyczy teorii pochodzenia, zagadnieniem zasadniczym jest tutaj pochodzenie organizmu fizycznego człowieka (nie jest jego duszy nieśmiertelnej). Jeśli Wasza nauka zajmuje się pilnie tym problemem, to teologia, nauka, której przedmiotem jest Objawienie, poświęciła mu również bardzo żywą uwagę.

My sami, dwukrotnie, najpierw w roku 1941 w przemówieniu do Naszej Akademii Nauk i w 1950 roku w cytowanej już encyklice wezwaliśmy do przyśpieszenia badań w nadziei zanotowania któregoś dnia rezultatów stwierdzonych, gdyż, aż do dzisiaj , nie uzyskało się w tej dziedzinie nic definitywnego. Wezwaliśmy do traktowania tych zagadnień z roztropnością i dojrzałością sądu, wymaganymi przez ich wielką doniosłość. Z dzieł z zakresu Wszej specjalności przytoczyliśmy cytat, w którym, po rozpatrzeniu wszystkich odkryć aktualnych i opinii specjalistów na ich temat, wzywano do tej samej trzeźwości i gdzie rezerwowano sobie wydanie ostatecznego zdania.

poniedziałek, 24 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.09 - 30..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
24. IX.  N.M.P. od Wykupu Jeńców

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


25. IX . bł.Władysława z Gielniowa

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


26. IX śś. Cypriana i Justyny

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 21 września 2018

Sakra biskupia w Bractwie Kapłańskim św. Piusa V (USA)

x. James Carroll FSSPV


       Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa V (FSSPV) z główną siedzibą w Oyster Bay Cove (kościół p.w. św. Piusa V) w stanie Nowy Jork, ogłosiło oficjalną decyzję o konsekracji nowego biskupa.

27 grudnia 2018 r. - w święto św. Jana Ewangelisty, J. Exc. x Bp. Joseph Santay FSSPV udzieli sakry x. James'owi Carroll'owi FSSPV, wspomagany przez J. Exc. x Bp. Clarence Kelly;ego (przełożonego generalnego FSSPV) jako współkonsekatora. X. Carroll został wyświęcony na kapłana przez x Bp. Santay'a w sierpniu 2007 r.

Seminarium Duchowne Św. Piusa V i Niepokalanego Serca Maryi zostało założone w 1996 roku przez x Bp. Kelly'ego. Sam x Bp. Kelly jest członkiem i przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa V (FSSPV), założonego w 1983 roku przez niego samego i ośmiu innych księży, którzy zostali razem z nim wyrzuceni z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (czyli tzw. lefebrystów).

środa, 19 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 5Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?        
       5 Teza. Czy wierzysz, że dobro i zło istnieją? Odpowiedź na to pytanie rozróżnia wartości chrześcijańskie od wartości świeckich. Najprostszy przykład – morderstwo. 


1. Czy morderstwo jest niedobre? Czy jest złe? Chyba każdy odpowie, że tak. A teraz postawię trudniejsze pytanie: Skąd wiesz? Jestem pewien, że uważasz, że morderstwo jest złe. Ale skąd to wiesz? Gdybym zapytał skąd wiesz, że Ziemia jest okrągła, pokazałbyś mi zdjęcia z kosmosu albo jakieś dane naukowe. Ale jakie zdjęcia możesz mi pokazać, jakie dane udowodnią, że morderstwo czy gwałt albo kradzież jest zła? Tak naprawdę... nie możesz.


2. W świecie świeckim mogą istnieć jedynie opinie na temat moralności. Mogą to być opinie osobiste albo opinie społeczeństwa. Ale jedynie opinie. Każdy ateistyczny filozof przyznawał, że jeśli nie ma Boga, nie ma też obiektywnej moralności. 


3. Bez Boga skończylibyśmy w moralnym relatywizmie – czyli moralność zależałaby od jednostki albo społeczeństwa. Bez Boga słowa “dobry” i “zły” to jedynie synonimy “lubię” i “nie lubię”. Jeśli Bóg nie istnieje, zdanie “Morderstwo jest złe” jest tym samym, co “Nie lubię morderstw”.

poniedziałek, 17 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.09 - 23..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
17. IX. Stygmaty św.Franciszka

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

18. IX . św. Józefa z Kupertynu

Wtorek - Msza św.  o godz. 7: 20

19. IX św. Januarego

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 14 września 2018

Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego

Znalezione obrazy dla zapytania Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego 
(Nastąpiło około roku Pańskiego 629) 

    Niniejszą uroczystość obchodziły oba Kościoły, Wschodni i Zachodni już w wieku piątym, na pamiątkę owego krzyża, który ukazał się na widnokręgu niebieskim cesarzowi Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem, a zarazem na uczczenie prawdziwego krzyża Chrystusowego, znalezionego w stosie gruzów przez matkę Konstantyna, świętą Helenę. Nowego blasku dodało temu świętu inne jeszcze zdarzenie.

Chosroes II, potężny władca Persji i zawzięty wróg chrześcijan, wtargnął był w roku 614 do wschodnich dzierżaw cesarstwa rzymskiego. Gdy jedna z jego hord zajęła Palestynę, żydzi podnieśli triumfalny okrzyk, ciesząc się, że teraz nadeszła pora zemsty na chrześcijanach i połączyli się ze zwycięzcą. Jerozolimę wzięto szturmem, po czym dokonano strasznej rzezi. Skarby kościelne i krzyż święty zabrali najezdnicy, jako też uprowadzili do Persji wielu jeńców wraz z Zachariaszem patriarchą, których zamknęli w silnej twierdzy. Spodziewając się sowitego okupu za świętą relikwię, zamknęli ją w srebrnej skrzyni i opieczętowali w obecności Zachariasza pieczęcią patriarchy, aby usunąć wszelkie wątpliwości co do jej prawdziwości. Druga część wojska dotarła aż do Chalcedonu w pobliżu Konstantynopola. Starał się wprawdzie Herakliusz wszelkimi siłami zawrzeć pokój, ale Chosroes odpowiedział z szatańską dumą: "Dopóty nie możecie się spodziewać pokoju, dopóki będziecie uważać ukrzyżowanego człowieka za Boga i nie uczcicie słońca".

Nowy 9 (101) numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" - Wrzesień AD 2018

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 101. Wrzesień 2018. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną www.ultramontes.pl   
 
Pismo dostępne na: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_101.pdf 

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 12 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 4


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?

4 Teza. Błędny jest pogląd, że nie potrzebujemy Boga do moralności. 

       Zamierzam teraz spierać się o istnienie Boga wychodząc z założenia, że moralne dobro i zło naprawdę istnieją. Nie są one po prostu kwestią osobistego gustu. Nie zastępują jedynie “lubię” i “nie lubię”. Zanim zacznę, wyjaśnijmy sobie coś. Moja argumentacja nie oznacza, że ateiści nie mogą być moralni. Oczywiście ateiści mogą zachowywać się moralnie, tak jak teiści mogą zachowywać się niemoralnie. Zacznijmy zatem od pytania o dobro i zło: Skąd pochodzi dobro i zło? Ateiści zazwyczaj proponują kilka możliwości. Należą do nich: ewolucja, rozum, sumienie, natura ludzka i utylitaryzm. Pokażę ci, że żadne z nich nie może być ostatecznym źródłem moralności.


Argument. Moralność nie może pochodzić od ewolucji.


Dowód. Dlaczego nie od ewolucji? Ponieważ każda domniemana moralność, która ewoluuje, może się zmienić. Jeśli może zmienić się na dobre lub złe, musi istnieć standard powyżej tych zmian, aby ocenić je jako dobre lub złe. Przez większą część historii ludzkości potężniejsze społeczeństwa zniewalały słabsze społeczeństwa i prosperowały. Tak właśnie było i nikt tego nie kwestionował. Teraz potępiamy niewolnictwo. Ale opierając się na modelu jedynie ewolucyjnym, to jest ciągle zmieniającym się poglądem na moralność, kto ma powiedzieć, że nie będzie ono do zaakceptowania ponownie któregoś dnia? Niewolnictwo zostało kiedyś przyjęte, ale nie było to dopuszczalne. A jeśli nie możesz dokonać tego rozróżnienia między zaakceptowanym a akceptowalnym, nie możesz krytykować niewolnictwa. A jeśli potrafisz dokonać tego rozróżnienia, przyznajesz się do obiektywnej moralności.

poniedziałek, 10 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.09 - 16..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
10. IX. św. Mikołaja z Tolentynu

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


11. IX . oktawa św. Rozalii

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


12. IX N. Imienia Maryi

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

sobota, 8 września 2018

8 września — Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Podobny obraz 
pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny

        Kiedy Najświętsza Maryja Panna została poczęta bez grzechu, dusza Jej — wskutek oglądania Bóstwa, którego w tej chwili dostąpiła — wypełniła się zachwytem i miłością do Stwórcy. Miłość Maryi rozpoczęła się już od chwili, kiedy w świątyni macierzyńskiego łona została stworzona Jej dusza; miłość ta nie ustała już nigdy ani na chwilę, ale płonęła nieustannie i płonąć będzie przez całą wieczność, a Maryja zażywać będzie najwyższej godności, siedząc po prawicy najświętszego Syna. W czasie, kiedy przebywała jako dziecię pod sercem swej świętej matki Anny, kierowała nieustannie akty najgorętszej miłości ku Bogu, zaskarbiając sobie już wówczas taką ilość zasług, jakiej nawet wszyscy święci w swej doskonałości nie byli w stanie osiągnąć.

Nadszedł dzień pełen łask i radości, w którym ujrzeć miało światło tego świata owo dziecię, uświęcone, przeznaczone i przygotowane na Matkę Boga. Narodzenie miało miejsce w ósmym dniu miesiąca września. Pan przygotował i oświecił św. Annę, że oto zbliża się chwila rozwiązania. Pełna radości Ducha Świętego usłuchała ona głosu Bożego i poczęła się modlić do Pana, prosząc Go o łaskę i opiekę, aby chwila ta minęła szczęśliwie.

piątek, 7 września 2018

Dziedzictwo Sodalitium Pianum?*Znalezione obrazy dla zapytania Stowarzyszenia im. Ks. Goliana
"Nowa" "Myśl Katolicka"

           Są tacy, którzy w imię dziedzictwa Sodalitium Pianum mienią się tropicielami wewnętrznych wrogów Kościoła. Tymczasem, zamiast robić to, na co się powołują, tj. demaskować modernistów, lefebvrystów i indultowców et consortes, tj. prawdziwych, cynicznych i przewrotnych niszczycieli katolicyzmu, tropią błędy i niedoskonałości własnych braci i sióstr, odsądzając ich, publicznie i z imienia, od czci i wiary. 

W swych osądach bardzo surowi i bezwzględni, pomimo braku autorytetu kościelnego, żądają posłuszeństwa swym osądom, a tych, co nawołują ich do powściągliwości, zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy kapłana, wyzywają od szumowin, miernot i niedouków.

środa, 5 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 3


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?


      3 Teza. Błędny jest pogląd, że Bóg nie żyje. W 1966 roku The Times opublikowało okładkę z pytaniem: “Czy Bóg umarł?”. Okładka odzwierciedla fakt, że wiele osób zaakceptowało kulturową narrację, że Bóg jest przestarzały – że w miarę postępu nauki nie ma potrzeby, aby Bóg wyjaśnił wszechświat. Okazuje się jednak, że pogłoski o śmierci Boga były przedwczesne. Być może najlepsze argumenty za jego istnieniem pochodzą – ze wszystkich miejsc – z samej nauki.


Dowód. Pomimo tak spektakularnie marnych szans naukowcy w latach 60. mieli nadzieję, że poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji, znanej z inicjałów SETI, z pewnością da jakieś rezultaty. Dzięki rozległej sieci radioteleskopowej naukowcy słuchali sygnałów przypominających zakodowaną inteligencję. Ale wraz z upływem lat cisza z wszechświata była ogłuszająca.


2 Dowód. Co się stało? W miarę, jak wzrastała nasza wiedza o wszechświecie, stało się jasne, że w rzeczywistości było znacznie więcej czynników niezbędnych do życia – nie mówiąc już o inteligentnym życiu – niż przypuszczano wcześniej. Obecnie istnieje ponad 200 znanych parametrów niezbędnych planetom do podtrzymywania życia – każdy z nich musi być doskonale spełniony, albo wszystko się rozpadnie. Na przykład, bez masywnej, bogatej w grawitację planety, jak Jowisz w pobliżu, by odciągnąć asteroidy, Ziemia byłaby bardziej jak międzygwiezdna tarcza, niż ta zielona kula, którą jest obecnie. Mówiąc wprost, szanse na życie we wszechświecie są zadziwiająco małe. 

poniedziałek, 3 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 03.09 - 09..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
3. IX. św. Piusa X

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

4. IX . św. Rozalii

Wtorek - Msza o godz 7: 20

5 IX. św. Wawrzyńca , Justyniana

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 31 sierpnia 2018

Św. Augustyn z Hippony: Czymże więc jesteś, Boże mój?

Znalezione obrazy dla zapytania Św. Augustyn z Hippony        Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? O najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.

środa, 29 sierpnia 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 2

Podobny obraz 
 
Druga Teza. Błędny jest pogląd, że ateizm jest jedynym realnym i prawdziwym poglądem niezaślepionym fantazjami, fikcją czy mitologią.

Dowód. Wszyscy znamy pierwszy wielki wybuch, no nie? To taka odpowiedź na pytanie: “Czemu jest coś zamiast niczego?”. To pomysł, że nie było nic, błysnęło i – buum! – coś jest! Czas, materia i przestrzeń, wszystko stało się ciałem w wielkim kosmicznym błysku kilkanaście milionów lat temu. Żadnego stopniowego rozwoju, bez form przejściowych, po prostu zerojedynkowa zmiana – nie ma, i jest.

2 Dowód. Pierwszy teoretyczny wielki wybuch dał nam jedynie materię i energię. Nawet nie odnosi się to do początków życia. Skąd więc wziąć życie z nie-życia? Jak powstało życie? No patrz, pomysł, że coś pochodzi z niczego. Gdzie są dowody? No cóż, chyba potrzebujemy kolejnego przeskoku w wiarę w coś-z-niczego. Coś na miarę biologicznego, drugiego wielkiego wybuchu. W obliczu wszystkich osłupiających postępów, jakie osiągnęliśmy w fizyce, biologii i chemii przez ostatnie 100 lat – wciąż nie jesteśmy nawet o krok bliżej w kierunku stworzenia życia z niczego. To znaczy, pewnie!, wiemy wiele o tym, jak manipulować formami życia, jak dodawać i odejmować materiał genetyczny, nawet obrazujemy ludzki genom, ale wciąż nie mamy pojęcia jak dosłownie stworzyć życie z martwej materii.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.08 - 02.09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
27. VIII. Przeniesienie relikwii św.Kazimierza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


28. VIII . Świętego Ojca Augustyna

Wtorek - Msza św. godz. 7: 2029 VIII Ścięcie św.Jana Chrzciciela

Środa - Msza św. o godz. 7: 20