STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 16 marca 2018

Polecamy: Wyjaśnienie tezy biskupa Guérard des Lauriers – bp Sanborn

 
Polecamy doskonały tekst JE x. Bp Donalda Sanborna zamieszczony na stronie https://myslkatolicka.org

Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji" 
=======================
       Przestawiając naszym Czytelnikom teologiczne rozwiązanie kwestii Autorytetu w Kościele w czasach posoborowych nie sposób było pominąć najkrótszego jej opracowania dokonanego przez duchownego.

Głównym atutem tego akurat tekstu jest to, że J. Eks. ks. bp Donald Sanborn szczególnie podkreśla rzeczywistą (a nie tylko myślną) różnicę między władzą wyznaczania na urzędy a rzeczywistym Autorytetem, czyli władzą obowiązywania podwładnych i kierowania ich ku dobru wspólnemu społeczności, której piastun Autorytetu przewodzi.

Tekst ten jest w miarę przystępny dla przeciętnego Czytelnika, ale dodanie kilku przypisów uznano za pomocne. Jako uzupełnienie warto zapoznać się również z tekstem „Teza z Cassiciacum w skrócie” (artykuł oparty na wykładzie ks. Ricossy i innych publikacjach) oraz z wywiadem z biskupem Guérard des Lauriers OP z 1987 roku, w którym twórca tezy ją dokładnie omawia, obok innych ciekawych tematów.

Redakcja „Myśli Katolickiej”

Tekst artykułu na stronie: https://myslkatolicka.org/sanborn/

środa, 14 marca 2018

Ks. Kevin Vaillancourt: Nabożeństwo do św. Józefa poważnie nadszarpnięte przez Vaticanum II

Marzec jest, zgodnie z katolicką Tradycją, miesiącem w szczególny sposób poświęconym czci św. Józefa. Na ten miesiąc przypada główne święto Opiekuna Jezusa, Patrona Kościoła Powszechnego. Na przestrzeni ostatnich kilku wieków zaznaczył się wzrost kultu św. Józefa i wierni odnajdowali wielką pociechę oraz siłę i pokój duszy wzywając opieki tego oddanego orędownika. Dlatego też prawdziwi czciciele św. Józefa byli niezwykle zaniepokojeni, gdy zobaczyli jak pod pretekstem czci dla św. Józefa wprowadzono innowacje do Świętej Liturgii, które zapoczątkowały to wszystko, co nastąpiło po Vaticanum II.

Dla tradycyjnych rzymskich katolików nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że wrogowie Kościoła długo i usilnie trudzili się nad tym by naruszyć publiczny kult rzymskich katolików, po to aby dopasować go do zapatrywań niekatolików, względnie aby na tyle go zniekształcić by jako kult Boży stał się bezużyteczny. Potępiony sobór w Pistoi był prawdopodobnie jedną z pierwszych prób dokonanych z zamiarem zasadniczej zmiany Świętej Liturgii pod płaszczykiem zwiększenia pobożności wiernych. Ten nielegalny sobór zwołany we wrześniu 1786 roku, zuchwale zaproponował takie nowinki jak pójście na kompromis z błędami jansenistów, wprowadzenie zasady, którą znamy dzisiaj pod nazwą kolegialności oraz języków narodowych do liturgii, a zwłaszcza Świętej Ofiary Mszy. Papież Pius VI w bulli Auctorem Fidei (28 sierpnia 1794 roku) potępił zarówno te, jak i wiele innych fałszywych twierdzeń tego synodu. Pomimo że błędy te zostały wyciągnięte na światło dzienne i otwarcie potępione, to jednak nie powstrzymało to pierwszych modernistów od prób dokonania zmian, które to – jak byli o tym przekonani – ostatecznie zostaną pewnego dnia zaakceptowane.

poniedziałek, 12 marca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.03 - 18.03 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 12.III.  św.Grzegorza Wielkiego


Poniedziałek - Msza św. o godz 7: 20


13.III.

Wtorek - Msza św. o godz 7: 20


14.III.

Środa - Msza św. o godz 7: 20

piątek, 9 marca 2018

Św. Tomasz z Akwinu, Anielski Doktor Kościoła


 

        Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino (ur. ok. 1225, zm. 7 marca 1274) – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere). 

Do chwały świętych wyniósł Tomasza z Akwinu papież Jan XXII w 1323 roku. Św. Pius V zaszczycił go tytułem doktora, czyli nauczyciela Kościoła. Papież Leon XIII ogłosił go patronem szkół katolickich. Już współcześni nadali Świętemu tytuł „doktora powszechnego”, a wiek XV przyznał mu tytuł „doktora anielskiego”.

środa, 7 marca 2018

x. Franciszek Ricossa: Przestrogi co do praktyki spalania zwłok (kremacji)


    W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnia się masońska praktyka spalania zwłok polegająca na gwałtownym rozkładzie ciała ludzkiego za pomocą ognia lub wysokiej temperatury (*).
W związku z powyższym wydaje się nie tylko właściwe, ale wręcz naglące, by przypomnieć naszym czytelnikom naukę Kościoła katolickiego zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Benedykta XV w 1917 roku. Kodeks ten obowiązuje bez względu na formalny wakat Stolicy Apostolskiej.
Prawo Kościoła wyraźnie zabrania następujących czynności:

a) spalania ciała;

b) formalnego współdziałania przy kremacji;

c) nakazywania spalenia własnego ciała po śmierci lub też ciała innej osoby;

d) bycia członkiem stowarzyszenia, którego członkowie zobowiązują się do spalenia własnych ciał, lub ciał osób im powierzonych;

e) udzielenia sakramentalnego odpuszczenia grzechów osobie, która wydała nakaz spalenia własnego ciała, a która nie chce tego nakazu wycofać; przyznania tej samej osobie, po jej śmierci, pogrzebu kościelnego (kanony 1203; 1240 § 1 nr 5; 2339).
Instytut Mater Boni Consilii stosuje się do powyższych legislacji.

poniedziałek, 5 marca 2018

sobota, 3 marca 2018

Msza Św. w kaplicy p.w. Św. Grzegorza VII w Rzymie, 22 lutego AD 2018 - Święto Stolicy Św. Piotra w Antiochii (x. Rafał Trytek).

 

Msza Św. odprawiona przez  Wielebnego Xiędza Rafała Trytka IR podczas pielgrzymki wiernych katolików z Polski do Rzymu, w intencji Ich Exc. Xięży Biskupów. 

Kaplica p.w. Św. Grzegorza VII w Rzymie (Instytut Matki Bożej Dobrej Rady - SODALITIUM).

piątek, 2 marca 2018

"Myśl Katolicka" i Stowarzyszenie im. ks.Goliana


https://pelagiusasturiensis.files.wordpress.com/2016/02/x-zygmunt-golian.jpg 

      Z radością informujemy szanownych Czytelników o powstaniu nowego Stowarzyszenia Katolickiego oraz nowej strony internetowej stowarzyszeniu temu podległej. 

Nowej katolickiej inicjatywie życzymy powodzenia i szybkiego rozwoju oraz wszelkich łask Bożych, bez których nic nie jest możliwe.

Link do strony Stowarzyszenia:  https://myslkatolicka.org/


Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji"

czwartek, 1 marca 2018

Pierwsza pielgrzymka wiernych katolików z Polski do Rzymu, 18 - 24 lutego AD 2018

Bazylika Św. Piotra na Watykanie
     W dniach od 18 lutego (I Niedziela Wielkiego Postu) do 24 lutego (Święto Św. Macieja Apostoła) odbyła się pierwsza (od czasów rewolucji modernistycznej) pielgrzymka wiernych katolików z Polski do Rzymu, pod duchowym przewodnictwem i opieką Wielebnego Xiędza Rafała Trytka IR, duszpasterza kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i Św. Stanisława B.M. w Krakowie, członka Instytutu Rzymskokatolickiego. W pielgrzymce uczestniczyła grupa wiernych z Polski, oraz osoby które przybyły do Rzymu z Irlandii, narodowości polskiej oraz irlandzkiej. Wśród pielgrzymów przybyłych z Polski znaleźli się między innymi członkowie Redakcji pisma rzymskokatolickiego "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji", oraz strony internetowej "Tenete Traditiones", oraz inni wierni związani z krakowską kaplicą.

Kaplica p.w. Św. Grzegorza VII

Bazylika Watykańska
Pierwszym właściwym dniem, rozpoczynającym pielgrzymkę po Wiecznym Mieście - Stolicy Kościoła i Stolicy Świata, był poniedziałek. Po porannej Mszy świętej, która w tym dniu wyjątkowo odbyła się o godz. 10.00 (ze względu na przylot do Rzymu w późnych godzinach nocnych) w położonej w historycznym centrum Rzymu, w pobliżu Zamku Świętego Anioła, kaplicy p.w. Św. Grzegorza VII, należącej do Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady (Sodalitium), grupa udała się do serca Rzymu i całego Kościoła Świętego - czyli do Watykanu. W ciągu kilku godzin pielgrzymi
Relikwie św. Piusa X
zwiedzili Bazylikę Św. Piotra - grób Apostoła-Opoki Kościoła, jeden z najważniejszych kościołów chrześcijaństwa, od wielu wieków siedzibę Papieży, jedną z czterech Bazylik Większych (i pięciu Patriarchalnych, jako katedra Patriarchy Konstantynopola), wraz z Placem Św. Piotra i Grobami Papieskimi. Wierni wchodząc do Bazyliki przywitani zostali przez Kapłana prowadzącego grupę wzruszającymi słowami - "witajcie w domu". Następnie wszyscy udali się do grobu największego Papieża XX wieku i zapewne jednego z najważniejszych w historii Kościoła, jedynego jak dotąd Papieża polskiego pochodzenia, i ostatniego po dzień dzisiejszy kanonizowanego - Ojca Świętego, Św. Piusa X.

środa, 28 lutego 2018

Konsekracja biskupia J. Exc x. Bp. Józefa Selway'a - Brooksville, Floryda - czwartek, 22 lutego AD 2018

 
      Mamy nowego Biskupa Świętego Kościoła Katolickiego! W czwartek, 22 lutego AD 2018, w Święto Stolicy Świętego Piotra w Antiochii, w kościele Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA, J. Exc. x Bp. Donald H. Sanborn, wraz z Ich Exc. x. Bp-ami współkonsekratorami - Danielem L. Dolanem oraz Gerardem Stuyverem, konsekrował na Biskupa J. Exc. x Bp-a Józefa Selway'a


Deo gratias!

Więcej zdjęć na stronie: http://www.sodalitium.biz/un-vescovo-cattolico/ oraz poniżej:

wtorek, 27 lutego 2018

Pamięci Biskupa Guérarda des Lauriers OP


        Dzisiaj mija okrągła, 30 rocznica śmierci JE. x. Biskupa Guérarda des Lauriers OP. 

Wybitnego Dominikanina, który w w oparciu o Katolicką teologię stworzył tezę z Cassiciacum, jako racjonalne wyjaśnienie problematyki soborowej. 

Cześć jego pamięci. 

Świeć Panie nad jego Duszą, wiernemu synowi Twojego Świętego Kościoła Katolickiego.

poniedziałek, 26 lutego 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.02 - 04.03 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
26.II.

Poniedziałek - Msza św.  godz 7: 20
 

27.II.  św.Gabriela

Wtorek - Msza św. o godz 7: 2028.II.

Środa - Msza św. o godz 7: 20


1.III.

Pierwszy Czwartek - Msza św. o godz 7: 20

piątek, 16 lutego 2018

Ojciec Święty Pius XI


Pius_XI
        75 lat temu, 10 lutego 1939 roku zmarł w Watykanie, w wieku 81 lat, Ojciec Święty Pius XI (z urodzenia: Ambrogio Damiano Achille Ratti), prezbiter od 1879 roku, potrójny doktor prawa kanonicznego, teologii i filozofii; od 1914 roku prefekt Biblioteki Watykańskiej i pronotariusz apostolski, od 25 IV 1918 wizytator apostolski w Polsce i na Litwie, a od 6 VI 1919 nuncjusz apostolski w Polsce i jednocześnie abp tytularny Nafpaktos (jako jeden z dwóch, oprócz przedstawiciela Turcji, członków korpusu dyplomatycznego pozostał w Warszawie podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku; zaprzyjaźnił się z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim, lecz popadł w konflikt z bpem krakowskim Adamem ks. Sapiehą, co stało się powodem jego odwołania); od 15 VI 1921 abp Mediolanu, do godności kardynalskiej wyniesiony przez papieża Benedykta XV 19 VII 1921; od 6 II 1922 roku 259. papież Świętego Kościoła Rzymskiego; wezwał rządców i narody świata do uznania Społecznego Panowania Chrystusa Króla, ustanawiając także Jego święto (Quas primas, 11 XII 1925), lecz aktywność społeczno-polityczną katolików chciał zawęzić do bezpośrednio kontrolowanej przez Kościół (inaugurowanej 23 XII 1922) Akcji Katolickiej, dezawuując inicjatywy autonomiczne i nieklerykalne

środa, 14 lutego 2018

poniedziałek, 12 lutego 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.02 - 18.02 AD 2018


12 .II.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30

13.II

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20

14.II .

Środa - Msza św. o godz. 18:30

15.II .

Czwartek - Msza św. o godz.7:20piątek, 9 lutego 2018

Św. Jan Bosko: Wizja piekła


     Przytoczone poniżej wizje Św. Jana Bosko dotyczące piekła, są wyjątkami z książki "Sny i wizje Św. Jana Bosko".


DO PIEKŁA I Z POWROTEM

W niedzielę wieczorem 3 maja 1868 r., w uroczystość Opieki św. Józefa, ks. Bosko wznowił opowiadanie serii snów, z których uprzednio zwierzył się swoim synom duchowym i wychowankom.

Św. Jan Bosko: Pragnę wam opowiedzieć nowy sen, który głęboko przeżyłem. Jest to podsumowanie tych widzeń, o których mówiłem wam w ostatni czwartek i piątek, a które tak okropnie mnie wyczerpały. Jak już wam wspomniałem, w nocy 17 kwietnia, obrzydliwa ropucha o mało mnie nie połknęła. Po jej zniknięciu jakiś głos przemówił do mnie: Dlaczego im tego nie mówisz. Zwróciłem się w kierunku tego głosu i ujrzałem dystyngowaną osobę, stojącą przy moim łóżku. Mając poczucie winy wobec swoich chłopców z powodu dotychczasowego milczenia wobec nich, zapytałem: A co mam im powiedzieć? Wszystko to, co widziałeś i słyszałeś w swoich ostatnich snach; i to, czego chciałeś się dowiedzieć; i to, co zobaczysz jutro w nocy! Po tych słowach postać zniknęła.

Cały następny dzień spędziłem z myślą o czekającej mnie strasznej nocy. Kiedy nadszedł wieczór, nie miałem odwagi położyć się do łóżka. Sama myśl o nocnych koszmarach napełniła mnie strachem. Wreszcie, choć z wielkimi oporami, udałem się na spoczynek.

poniedziałek, 5 lutego 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.02 - 11.02 AD 2018

5.II

Poniedziałek, św. Agaty - Msza św. o godz. 18.30

 6.II

Wtorek, św. Tytusa - Msza św. o godz. 7:20
 
 7.II

Środa, św. Romualda - Msza św. o godz. 7:20

 8.II

Czwartek, św. Jana z Mathy - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 2 lutego 2018

Ks. Kevin Vailiancourt: Deklaracja Nostra aetate – ZAPRZECZENIE doktryny katolickiej


Znalezione obrazy dla zapytania Deklaracja Nostra aetate  
KS. KEVIN VAILLANCOURT

Redaktor The Catholic Voice

      28 października 2005, w związku z 40-tą rocznicą ogłoszenia przez Pawła VI pod koniec Vaticanum II deklaracji Nostra aetate, Benedykt XVI skierował specjalny list do kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. Ten soborowy dokument, mówiący o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich ponosi odpowiedzialność za zapoczątkowanie punktów "dialogu" z innymi religiami na płaszczyźnie bardziej wyrównanych szans. Deklaracja ta nie była nakierowana wyłącznie na bardziej "otwarte" relacje z żydami – wzywała również do rozszerzenia tych wysiłków na członków wszystkich niechrześcijańskich religii, włączając w to wyznawców islamu, buddyzmu, hinduizmu, itp. Według słów samego Benedykta XVI (będącego jednym z głównych architektów tego dokumentu podczas Vaticanum II), dokument Nostra aetate:

"... podkreślił konieczność przezwyciężenia przesądów, niezrozumień, obojętności i języka pogardy i wrogości. Deklaracja była sposobnością do większego zrozumienia i wzajemnego szacunku, współpracy i często przyjaźni między katolikami i żydami. Ponadto deklaracja wezwała ich do uznania wspólnych korzeni duchowych i docenienia bogatego dziedzictwa wiary w jedynego Boga, stwórcy nieba i ziemi, który zawarł swoje przymierze z Narodem Wybranym, objawił swe przykazania i nauczył pokładania nadziei w obietnicach mesjańskich, które dają zaufanie i pocieszenie w życiowych trudnościach".

środa, 31 stycznia 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Niedzielę Siedemdziesiątnicy, wygłoszone 28 stycznia 2018 r. w Krakowie (wersja tekstowa)


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

       Jeszcze nie skończył się całkiem okres Bożego Narodzenia, a zaczyna się Przedpoście – okres przygotowawczy do Wielkiego Postu. Moderniści nie mają Przedpościa, wyrzucili je. Paweł VI - nazywany przez niektórych papieżem, on wyrzucił Przedpoście. Dlaczego zatem Przedpoście ma takie wielkie znaczenie? Otóż dlatego, że jest to czas przed postem, który jednocześnie jest już takim czasem, który służy większej, głębszej refleksji w przygotowaniu się na duchową walkę i na duchową pracę. Zarówno lekcja jak i Ewangelia wzywają nas do ciężkiej pracy. W lekcji czytamy piękny, wspaniały opis Św. Pawła, który przyrównuje życie chrześcijanina do zawodnika, do sportowca, który ma ciężko pracować po to by zdobyć wieniec nieprzemijalny, wieniec chwały. By tego dokonać trzeba karcić swoje ciało – mówi Św. Paweł. Karcić swoje ciało. Czemu mamy karcić swoje ciało? Czemu to ciało jest winne? Otóż jest ono obarczone skutkami grzechu pierworodnego. Jeśli ciała karcić nie będziemy, to będzie ono robiło co chce, będzie nami rządziło.

poniedziałek, 29 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.01.2018 - 04.02.2018


29 .I .


Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20

30.I.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
 
31.I .

Środa - Msza św. o godz. 7:20

1.II .

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20

2.II Święto Matki Boskiej Gromnicznej - Święto Oczyszczenia Maryi Panny

Piątek - Msza św. o godz. 7:20

Msza św. uroczysta z poświęceniem świec o godz. 18:30


3.II .

Sobota - Msza św. o godz. 7:20

4.II

Niedziela - Msza o godz . 10:00

piątek, 26 stycznia 2018

Ks.Rafał Trytek: kazanie na III Niedzielę po Objawieniu wygłoszone w dniu 21.I AD 2018 w Krakowie (wersja tekstowa)

Zdjęcie użytkownika Tenete Traditiones.
Umiłowani w Chrystusie!

      U Św.Mateusza czytamy o dwóch cudach , które uczynił Pan Jezus:pierwszy cud to jest uleczenie z trądu.Prawo mojżeszowe nakazywało złożenie darów z powodu oczyszczenia i to Pan Jezus nakazuje oczyszczonemu z trądu.Trąd był uważany nie tylko za chorobę, ale coś co wynika z grzechu.Drugi cud, w którym Pan Jezus uzdrowił.Wykorzystał tenże cud Pan Jezus by pochwalić wiarę onego setnika i zapowiedział,że będzie wielu,którzy przyjdą ze wschodu i zachodu,którzy będą razem z Abrahamem ,Izaakiem,Jakubem cieszyć się Królestwem Bożym.Abraham,Izaak i Jakub byli wybranymi Starego Testamentu i choć są oni, czy byli fizycznie przodkami Żydów to jednak najważniejsze było to, że byli tymi którzy uwierzyli.Ta sukcesja wiary jest ważniejsza niż sukcesja pochodzenia. 

środa, 24 stycznia 2018

poniedziałek, 22 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 22.01.2018 - 28.01.201822 .I . śś Wincentego i Anatazego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


23.I. św.Rajmunda z Penafort

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
24 stycznia (środa); 25 stycznia (czwartek); 26 stycznia (piątek)  2018 Mszy św. nie będzie


27 .I . św. Jana Chryzostoma


Sobota - Msza św. o godz. 19:00

28.I.

Niedziela Siedemdziesiątnicy- Msza o godz . 10:00

środa, 17 stycznia 2018

16. rocznica sakry biskupiej JE x. Bpa Gerarda Jana Stuyvera

  16 stycznia AD 2002 - 16 stycznia AD 2018  
  
        JE x. biskup Geert (Gerard) Jan Stuyver urodził się w 1964 r. w rodzinie wielodzietnej we Flandrii. Jego stryjem był śp. x. Walery Stuyver, który już od lat siedemdziesiątych sprawował Msze Święte trydenckie w opozycji do modernistycznej „hierarchii”. W 1990 r. Geert Stuyver wstąpił do seminarium kapłańskiego Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady w Verrua Savoia (Piemont). W 1996 r. został wyświęcony na kapłana przez JE x. biskupa Roberta Fidelisa McKennę i rozpoczął apostolat na ojczystej ziemi flamandzkiej. W styczniu 2002 r. bp McKenna udzielił mu sakry biskupiej. W ciągu kolejnej dekady biskup Stuyver złożył wizyty apostolskie w wielu krajach Europy, a także w obu Amerykach.

Źródło: Legitymizm.pl (portal Organizacji Monarchistów Polskich).

poniedziałek, 15 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 15.01.2018 - 21.01.2018


15 .I .

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30

 
16.I . św. Marcelego

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
 

17 .I . św. Antoniego


Środa - Msza św. o godz. 7:20


piątek, 12 stycznia 2018

O nieomylności Papieskiej i herezji lefebryzmu


       Papież jest nieomylnym nauczycielem całego Kościoła Powszechnego w sprawach wiary i moralności. Jest pierwszą regułą Wiary, czyli głównym wykładającym prawdy objawione oraz te, które z objawionych wynikają. Posłuszeństwo nauczaniu Papieża jest konieczne do zbawienia. Tak stale naucza Kościół.
Twierdzenie, że Papież może się mylić w ww. materii i że w takim wypadku wierni mogą pouczać Papieża oraz być temu nauczaniu nieposłuszni, jest więc nie tylko absurdalne, ale także niezgodne z katolicką wiarą. Określało się je w przeszłości mianem jansenizmu i gallikanizmu, natomiast współcześnie - lefebvryzmu.

środa, 10 stycznia 2018

LEON X - EXSURGE DOMINE - Potępienie błędów Marcina Lutra

Znalezione obrazy dla zapytania leon X 

Leon X. Exsurge Domine – Potępienie błędów Marcina Lutra

     Powstań, Panie, i osądź sprawę swoją, miej w pamięci karę dla tych, którzy nieustannie pełni są głupoty. Wysłuchaj, Panie, nasze modlitwy, bo lisy nadciągnęły, aby spustoszyć winnicę, której prasy sam jedynie wytłaczasz.

Panie, przed Twoim wniebowstąpieniem do Twego Ojca powierzyłeś troskę, kierownictwo i zarząd nad nią św. Piotrowi (który jest jej głową i Twoim wikariuszem), i jego następcom, bo ona jest obrazem Kościoła triumfującego. Dzik leśny stara się ją zniszczyć, a wszelka dzika bestia żywi się w niej.

Powstań, św. Piotrze, i wypełniaj wspomniany wyżej urząd pasterski, który został ci przekazany od Boga, zważaj na sprawę świętego Kościoła Rzymskiego, który jest matką wszystkich kościołów i nauczycielką wiary, na sprawę Kościoła, który uświęciłeś swoją krwią z Bożego polecenia.
 
Stosownie do twego ostrzeżenia, oto przeciwko temu Kościołowi podnoszą się kłamliwi nauczyciele, ustanawiają niszczące sekty i sprowadzają na siebie niechybną klęskę. Ich języki są jak ogień, złem nieustającym, pełnym śmiertelnego jadu, a występują z gorzkim zapałem, w duchu zwady, chełpliwi i kłamcy wobec prawdy.
 
Pawle, ty także powstań, o to Cię prosimy, bo jak Piotr rozjaśniałeś Kościół światłem twej nauki i męczeństwa, a dziś przychodzi nowy Porfiriusz, który jak jego poprzednik zwalczał świętych apostołów, tak dziś występuje przeciwko świętym pasterzom rzymskim, Naszym poprzednikom. Zwalcza ich, zamiast zanosić do nich prośby, wbrew twemu nauczaniu, ma czelność ich atakować, ranić i obrażać, gdy upada jego sprawa. Stał się podobnym do heretyków, dla których – wedle słów św. Hieronima – „ostatnią deską ratunku jest pluć jadem swego języka, gdy widzą, że sprawa zmierza do potępienia, a upadają w obelgi, gdy ich racje rozbito”. Powiedziałeś jednak, że muszą nadejść herezje, aby się okazało, kto jest wierny i muszą być zniszczone, gdy powstają, mocą Twej pomocy i pośrednictwa, aby nie wzrosły w potęgę jak wściekłe wilki.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 8.1.2018 - 14.1.2018


8 stycznia (poniedziałek) oraz 9 stycznia (wtorek) 2018 Mszy św. nie będzie

10 .I .

Środa - Msza św. o godz. 19:00

11. I

Czwartek - Msza św. o godz. 7:20

12.I.

Piątek - Msza św. o godz. 7:20sobota, 6 stycznia 2018

Ks.Rafał Trytek: kazanie na Święto Trzech Króli wygłoszone w dn. 6 stycznia AD 2018 (Kraków)

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.6 STYCZNIA
ŚWIĘTO OBJAWIENIA
(Trzech Króli)
STACJA U ŚW. PIOTRA

Ryt zdwoj. I kl. z okt. uprz.   Szaty białe

   Święto Objawienia (po grecku Epifaneja) o ile nam wiadomo, powstało w III wieku, Na wschodzie, gdzie obchodzono uroczystość Bożego Narodzenia 6-go stycznia, jako pamiątkę zjawienia się Boga na ziemi. To święto przedostało się na zachód pod koniec IV wieku, stanowiąc w ten sposób ukoronowanie tego okresu poświęconego Tajemnicy Wcielenia. Myślą przewodnią jest objawienie Boga, który stał się widzialnym nie tylko dla Żydów, lecz i dla pogan.

piątek, 5 stycznia 2018

Sakra biskupia x. J. Selwaya odbędzie się 22 lutego AD 2018        W czwartek, 22 lutego 2018, w święto Stolicy Św. Piotra w Antiochii, J. Exc. x bp Donald Sanborn udzieli sakry biskupiej x. Józefowi Selwayowi, wyświęconemu na kapłana przez śp. bpa Roberta McKennę w 2001 roku, wicerektorowi Seminarium Trójcy Przenajświętszej w Brooksville na Florydzie w USA.
Uroczystość konsekracji nowego Biskupa odbędzie się w kościele seminaryjnym.

Współkonsekratorami będą J. Exc. x bp Daniel Dolan i J. Exc. x bp Gerard Stuyver.

środa, 3 stycznia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 1.I.2018 - 7.1.2018

1. I. Nowy Rok 

Poniedziałek - Msza św. o godz . 10:00


  2. I . Najświętszego Imienia Jezus

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


3 .I . Oktawa św. Jana

Środa - Msza św. o godz. 7:20
 
wtorek, 2 stycznia 2018

OGŁOSZENIE: zmiana formuły funkcjonowania strony "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji"

        Z dniem 2 stycznia Anno Domini 2018 jako Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji" zmieniamy formułę funkcjonowania strony z powodów reorganizacyjnych.
 
Posty, które do tej pory ukazywały się codziennie, publikowane będą w dni powszednie w poniedziałki, środy i piątki oraz w dzień Pański (niedziela) i Święta nakazane.

Ad maiorem Dei gloriam!