STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 17 stycznia 2021

Ścienny ‚Kalendarz katolicki’ AD 2021 (ostatnie egzemplarze)

 

               Prezentujemy Państwu z największą radością w całkowicie nowej odsłonie – ścienny ‚Kalendarz katolicki’ na Rok Pański 2021 z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym według Missale Romanum 1920 (z późniejszymi zmianami aż do 1954 r. – bez zmian poczynionych przez komisję liturgiczną Hannibala Bugniniego). Kalendarz wydany został przez Redakcję Pisma „Myśl Katolicka – Organ Katolików Świeckich”, we współpracy i z pomocą Redakcji Pisma „Katolik – Głos Katolickiej Tradycji”. Przy tworzeniu niniejszego kalendarza korzystaliśmy przede wszystkim z nieocenionego „Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych” o. G. Lefebvre’a OSB, w tłumaczeniu oo. Benedyktynów tynieckich z 1949 r. oraz innych źródeł, jak również z rady i pomocy Wielebnego xiędza Rafała Trytka ICR, duszpasterza wiernych Rzymskich Katolików integralnych w Polsce.

piątek, 15 stycznia 2021

Św. Pius X o prawdziwym ekumenizmie

 

         Trzeba stale pamiętać, że poza Kościołem katolickim nie ma zbawienia. Święty Pius X słusznie mówi nam o prawdziwym ekumenizmie: 

„Prawdziwy ekumenizm, prawdziwa miłość do tych, którzy są w błędzie, to pokazywanie im całej prawdy i modlenie się za nich – a nie „z” nimi  aby nawrócili się na prawdziwą Wiarę, jak modli się cały Święty Kościół w świętej Liturgii Wielkiego Piątku: 

Modlimy się również za heretyków i schizmatyków, aby Bóg, nasz Pan, odsunął ich od wszystkich ich błędów i zechciał zwrócić ich Świętej Matce Kościołowi Katolickiemu i Apostolskiemu. Modlimy się również za wiarołomnych żydów; aby nasz Pan Bóg mógł zdjąć zasłonę z ich serc i oni także rozpoznali naszego Pana Jezusa Chrystusa. Modlimy się również za pogan, aby Bóg Wszechmogący usunął niegodziwość z ich serc; i porzucając swoich bożków, zwrócili się do prawdziwego i żywego Boga oraz do Jego jedynego Syna i naszego Pana Jezusa Chrystusa”.

Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2021/01/sw-pius-x-o-prawdziwym-ekumenizmie.html

środa, 13 stycznia 2021

Leon XIII. Exeunte iam anno – O świętym kształtowaniu życia

Rozmowa szatana z Chrystusem w wizji papieża Leona XIII - Bezale.pl 

         Do Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i do wszystkich wiernych będących w łasce i jedności ze Stolicą Apostolską!

Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

Stałość religijności

W kończącym się roku, w którym dzięki szczególnemu darowi i dobroci boskiej przeżyliśmy bezpiecznie 50 rok kapłaństwa, bezwiednie cofamy się myślą do ubiegłych miesięcy i wielce radujemy się wspomnieniem tego okresu. Są ku temu powody. Oto bowiem wydarzenie dotyczące Nas prywatnie i nie będące w sobie czymś wielkim ani uderzającym nowością pobudziło ludzi do tak niezwykłego wysiłku, tak widocznych wyrazów radości i uroczystych gratulacji, że nie można było życzyć sobie więcej.

poniedziałek, 11 stycznia 2021

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.1. AD 2021 - 17.1 AD 2021

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

12.I. w oktawie

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


13.I. Chrzest Pański

Środa - Msze św.o godz. 7.20


14.I. św. Hilarego

Czwartek - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 10 stycznia 2021

Ksiądz August Czartoryski - książę, który ukochał polską młodzież

 

               Od 31 stycznia do 31 maja 1883 r. ks Jan Bosko przemierzał Francję, szukając wszędzie dobrodziejów i środków materialnych na utrzymanie i rozwój swoich dziel: szkół różnego typu, internatów, oratoriów (świetlic dla dzieci i młodzieży). 18 maja przyjął zaproszenie księcia Władysława Czartoryskiego. Tego dnia odprawił mszę św. w Hotelu Lambert, emigracyjnej siedzibie Czartoryskich. Do Mszy św. służyli mu książę Władysław (55 lat) i najstarszy jego syn August (25 lat). Po mszy św. August poprosił ks. Bosko o prywatną rozmowę. Ksiądz Bosko spojrzał z zadumą na smukłego i szczupłego księcia i powiedział: "Od dawna pragnąłem poznać księcia".

Rodzina Czartoryskich

Po śmierci króla Sobieskiego (1696), który był głównym bohaterem victorii wiedeńskiej i pogromu Turków, najbardziej liczącymi się w Polsce rodzinami byli Potoccy i Czartoryscy. Pradziad, Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich był - po śmierci Augusta III Sasa - pierwszym kandydatem do tronu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. W konkurencji ubiegł go wprawdzie Stanisław Poniatowski, ale syn generała, Adam Jerzy, obwołany został w Paryżu królem de facto, nie tylko przez polską emigrację. Działania wielkiego dziadka i ojca przejął następny potomek Familii, Władysław. Był jednym z pierwszych doradców Napoleona III, kontynuatorem polityki Hotelu Lambert, twórcą Le Bureau des Affaires Polonaises, "Adampolu" i "Biblioteki Polskiej" w Paryżu, inicjatorem i fundatorem Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

piątek, 8 stycznia 2021

x. Rafał Trytek: Intencja na styczeń

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

W miesiącu styczniu prosimy o: ocalenie Polski przed duchową i
fizyczną zagładą.

Zadanie to codzienna litania do Najświętszego Imienia Jezus.

środa, 6 stycznia 2021

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

 

6 STYCZNIA
ŚWIĘTO OBJAWIENIA
(Trzech Króli)
STACJA U ŚW. PIOTRA

Ryt zdwoj. I kl. z okt. uprz.   Szaty białe

   Święto Objawienia (po grecku Epifaneja) o ile nam wiadomo, powstało w III wieku, Na wschodzie, gdzie obchodzono uroczystość Bożego Narodzenia 6-go stycznia, jako pamiątkę zjawienia się Boga na ziemi. To święto przedostało się na zachód pod koniec IV wieku, stanowiąc w ten sposób ukoronowanie tego okresu poświęconego Tajemnicy Wcielenia. Myślą przewodnią jest objawienie Boga, który stał się widzialnym nie tylko dla Żydów, lecz i dla pogan.

poniedziałek, 4 stycznia 2021

Ks. Biskup Bougaud: Próżne zarzuty przeciw nieomylności papieskiej. — Szczęśliwe wyniki orzeczenia

ROZDZIAŁ SZÓSTY.

Próżne zarzuty przeciw nieomylności papieskiej. — Szczęśliwe wyniki orzeczenia.

 
        Chociaż rozpocząłem zawód mój kapłański, jak to widzą moi przyjaciele i liczni uczniowie z lat 1846 - 1852, od nauczania zasad powyżej wyłożonych, i nie przestałem odtąd wyznawać ich publicznie i prywatnie,—nie jestem wcale z tych, którzy dziwią się gorącym sporom, wywołanym przez owe zasady tak przed soborem, jak i po nim. Nie zaliczam się nawet do tych, którzy nad tymi sporami ubolewali.


 Cóżby powiedzieli nieprzyjaciele Kościoła, gdyby zagadnienia takiej wagi, sięgające głębin Chrystjanizmu, kwestje tak palące, mogły być rozstrzygane bez wzruszenia i sporu? Rzekliby, że zabrakło mu swobody i dzielności umysłowej. Kiedy przeciwnie gorącość rozpraw przed wyrokiem, w połączeniu z jednozgodnem temuż poddaniu się, skoro został ogłoszony, jest jednym ze wspaniałych widowisk tego wieku i nowym dowodem piękności i boskości Kościoła.

niedziela, 3 stycznia 2021

piątek, 1 stycznia 2021

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ - LIST NA STYCZEŃ

 

O. Maksymilian tłumaczy, co łączy Serce Jezusowe i Niepokalaną.

      "Tak, bo mówiąc językiem ludzkim, Serce Boże podobne jest sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli które z dzieci co zawini, musi je ojciec ukarać, bo tak wymaga sprawiedliwość, a nawet sama miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono na to sobie zasłużyło i chciałby mieć jakiś  powód  dostateczny, by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego powodu, byłoby to rozzuchwalać winowajcę. Ale chciałby, żeby przecież ktoś się wstawił za nim i tak i sprawiedliwości, i tkliwej miłości stało się zadość.
Otóż gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad świętych i aniołów  świętszą, tę, której niczego odmówić nie potrafi jako  najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi.