STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 25 listopada 2020

x. Rafał Trytek ICR: Szykany wobec kapłanów

TENETE TRADITIONES: Ks. Rafał Trytek wstąpił do Instytutu  Rzymskokatolickiego 

          Kapłan Instytutu rzymskokatolickiego w Kanadzie, ks. Damian Dutertre został zmuszony do przerwania mszy świętej przez policję. Proszę wszystkich wiernych o modlitwę za nasz apostolat, by mógł trwać i się rozwijać. 


Polecam wiernym również modlitwę za śp. kapłanów ks. Raffalli i ojca Pio z Cordoby, kapucyna, a także chorych- Filipa Guepin i ks. Avril.
 

ks. Rafał J. Trytek ICR

poniedziałek, 23 listopada 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.11. AD 2020 - 29.11 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

23.XI. św. Klemensa PM

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


24.XI. św. Jana od Krzyża

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


25.XI. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Środa - Msza św.o godz. 7.20

niedziela, 22 listopada 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Święto Niepodległości A.D. 2020

Organizacja Monarchistów Polskich » x. Rafał Trytek 

        Dzień 11 listopada to święto św. Marcina, biskupa i wyznawcy. Pochodził on z Panonii, z terenów dzisiejszych Węgier. Najbardziej znany jest Jego wizerunek gdy dzieli się z biedakiem kawałkiem swojej szaty. O wiele większym miłosierdziem wykazał się jednak święty Marcin, godząc się na wybór na biskupa słowami : "Jeżeli jestem Twemu ludowi potrzebny, nie odmówię pracy". Tej pracy bardzo nam dzisiaj w Polsce potrzeba -
pracy około krzewienia Wiary, odbudowy obyczaju, postawy obywatelskiej odpowiedzialności, posłuszeństwa prawom i konstytucjom, cierpliwej pracy dla rodziny i Ojczyzny. 


W Święto Niepodległości A.D. 2020 życzę wszystkim Rodakom szczególnej opieki Naszej Królowej - Niepokalanej Matki Bożej,


ks. Rafał Trytek ICR

piątek, 30 października 2020

X. Rafał Trytek ICR: Modlitwa za Ojczyznę

 

       Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej do dokonywania aborcji. Jak wiemy siły piekieł rozpętały nagonkę na wszystkich, którzy opowiadają się za ochroną życia chorych nienarodzonych dzieci. Mamy do czynienia z bezprecedensową próbą zdestabilizowania państwa i ładu społecznego. Obowiązkiem każdego katolika jest obrona Ojczyzny; przynajmniej przez modlitwę, a niekiedy nawet czynnie.

Niech Chrystus Król panuje w Polsce przez Niepokalaną Królową Polski!

Z kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Rafał Trytek ICR

Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=125

środa, 28 października 2020

Tomasz Jazłowski: Język liturgiczny Kościoła

  

     Język łaciński – starożytny język Kościoła Katolickiego, tak w dzisiejszych czasach zapomniany i niedoceniany, mimo iż jest językiem martwym, jest jednym z trzech języków (oprócz języka greckiego i hebrajskiego) nazywanych przez Kościół językami „świętymi”. A właśnie może dlatego, że jest językiem martwym, tkwi w nim jego wielkość. Używanie tego języka w liturgii świętej, niebędącego językiem „codzienności”, ma uzmysłowić zwykłemu człowiekowi, iż bierze on udział w czymś niecodziennym, w ceremonii, która nie może być odprawiona w języku, jakim posługujemy się na co dzień, przeznaczonym dla rzeczy codziennego użytku. Możemy uzasadnić to słowami: Dlatego używa się języka zarezerwowanego dla sfery sakralnej, po to, by tajemnicy Bożej niby tajemnicy serca strzec jak świętości przed bezceremonialnym wścibstwem niepowołanych. Argumentem przemawiającym za przytoczonym stwierdzeniem jest to, aby poprzez tłumaczenia z języka łacińskiego na języki narodowe uniknąć błędów i przeinaczeń, co niestety obecnymi czasy ma miejsce, szczególnie w przekładach Pisma Świętego i mszału w państwach Europy Zachodniej. Zarzut, jaki jest stawiany, jest tego rodzaju, że język łaciński jest językiem niezrozumiałym dla współczesnego człowieka. Można zgodzić się z tą opinią, ale zarazem należy dodać, iż uczestnicząc we Mszy św., nie musimy wszystkich modlitw rozumieć ani słyszeć.

poniedziałek, 26 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.10. AD 2020 - 1.11 AD 2020

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.X. św. Ewarysta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


27.X. wigilia Apostołów

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


28.X. św. Szymona i Judy Tadeusza

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 25 października 2020

Tomasz Jazłowski: Ekskluzywistyczna rola Kościoła

  

                       Odwieczna nauka Kościoła mówi, iż nie wolno oddzielać Kościoła Chrystusowego od Kościoła Katolickiego, tak jak chce tego obecna praktyka ekumeniczna. Poza Kościołem nie ma zbawienia w rozumieniu, iż to Kościół Katolicki jest Kościołem Chrystusowym i poza nim zbawienie jest praktycznie niemożliwe. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium umiejscawia Lud Boży w koncentrycznych kręgach. W centrum jest Kościół katolicki, potem są prawosławni, anglikanie, później wyznania protestanckie, a następnie religie monoteistyczne. Według Pawła VI wszystkie te wyznania są w „komunii” mniej lub więcej doskonałej z Kościołem katolickim. Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint pisze: Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań.


Katolik odpowiada na to heretyczne stanowisko teologiczne dotyczące jedności chrześcijan, odwołując się do treści encyklik i dokumentów wydanych i zatwierdzonych przez Kościół Katolicki przed Soborem Watykańskim II twierdząc, iż nauczanie dotyczące ekumenizmu nie ma ciągłości z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Papieży sprzed Soboru Watykańskiego II.

piątek, 23 października 2020

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

 

             Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy.

Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły.

środa, 21 października 2020

x. Rafał Trytek: Głos kapłański — Sztuka umierania

 

         Gdy Wielebny x. Antoni J. Cekada zbliżał się do momentu śmierci (11 września), nie mógł już odprawiać brewiarza, więc pozostał mu różaniec święty – Jego ulubiona modlitwa. Jak wiemy, każdy, kto pobożnie odmawia różaniec święty, uzyskuje nadzwyczajne łaski, a łaska wierności aż do końca nazywana jest łaską łask.

Ta krótka uwaga początkowa niech będzie dla nas zachętą, by w rozpoczynającym się właśnie miesiącu zawierzyć Matce Bożej Niepokalanej i by za pomocą objawionej przez Nią modlitwy uzyskać, czego nam tylko do zbawienia potrzeba.

poniedziałek, 19 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.10. AD 2020 - 25.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

19.X. św. Piotra z Alkantary

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


20.X. św. Jana Kantego

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


21.X.św. Hilariona

Środa - Msza św.o godz.7.20