STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 26 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.10. AD 2020 - 1.11 AD 2020

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

26.X. św. Ewarysta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


27.X. wigilia Apostołów

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


28.X. św. Szymona i Judy Tadeusza

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 25 października 2020

Tomasz Jazłowski: Ekskluzywistyczna rola Kościoła

  

                       Odwieczna nauka Kościoła mówi, iż nie wolno oddzielać Kościoła Chrystusowego od Kościoła Katolickiego, tak jak chce tego obecna praktyka ekumeniczna. Poza Kościołem nie ma zbawienia w rozumieniu, iż to Kościół Katolicki jest Kościołem Chrystusowym i poza nim zbawienie jest praktycznie niemożliwe. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium umiejscawia Lud Boży w koncentrycznych kręgach. W centrum jest Kościół katolicki, potem są prawosławni, anglikanie, później wyznania protestanckie, a następnie religie monoteistyczne. Według Pawła VI wszystkie te wyznania są w „komunii” mniej lub więcej doskonałej z Kościołem katolickim. Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint pisze: Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół katolicki wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań.


Katolik odpowiada na to heretyczne stanowisko teologiczne dotyczące jedności chrześcijan, odwołując się do treści encyklik i dokumentów wydanych i zatwierdzonych przez Kościół Katolicki przed Soborem Watykańskim II twierdząc, iż nauczanie dotyczące ekumenizmu nie ma ciągłości z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Papieży sprzed Soboru Watykańskiego II.

piątek, 23 października 2020

Modlitwa św. Gertrudy za zmarłych

 

             Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy.

Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły.

środa, 21 października 2020

x. Rafał Trytek: Głos kapłański — Sztuka umierania

 

         Gdy Wielebny x. Antoni J. Cekada zbliżał się do momentu śmierci (11 września), nie mógł już odprawiać brewiarza, więc pozostał mu różaniec święty – Jego ulubiona modlitwa. Jak wiemy, każdy, kto pobożnie odmawia różaniec święty, uzyskuje nadzwyczajne łaski, a łaska wierności aż do końca nazywana jest łaską łask.

Ta krótka uwaga początkowa niech będzie dla nas zachętą, by w rozpoczynającym się właśnie miesiącu zawierzyć Matce Bożej Niepokalanej i by za pomocą objawionej przez Nią modlitwy uzyskać, czego nam tylko do zbawienia potrzeba.

poniedziałek, 19 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.10. AD 2020 - 25.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

19.X. św. Piotra z Alkantary

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


20.X. św. Jana Kantego

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


21.X.św. Hilariona

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 18 października 2020

Cześć świętej Jadwigi

Żywot świętej Jadwigi, księżny szląskiéj i polskiéj, patronki Królestwa Polskiego

            Jeszcze przed kanonizacyą naszéj Patronki przeznaczyła jéj synowa Anna w kościele Klarysek, który we Wrocławiu wystawiła, jednę kaplicę na cześć świętobliwéj swéj teściowéj. Aliści od czasu podniesienia zwłok świętéj Jadwigi z grobu i ustawienia ich na ołtarzu ku czci powszechnéj, ubiegały się wszystkie stany i stowarzyszenia narodu polskiego jakoby na wyścigi w uwielbianiu świętéj Patronki swojéj. Bractwa i cechy stawiały ołtarze po kościołach większych miast na cześć świętéj Jadwigi, a hojne ofiary płynęły zewsząd bardzo obficie na uświetnienie nabożeństwa przed temiż ołtarzami. Z czasem zawiązało się oddzielne Bractwo świętéj Jadwigi, do którego wpisywały się najznakomitsze osoby z całego Szląska i Polski, a Stolica Apostolska nadała temu Bractwu różne przywileje i odpusty. Już w Bulli kanonizacyjnéj nadał Papież Klemens IV. odpust jednego roku i czterdziestu dni tym wiernym, którzy 15. Października na jéj uroczystość do Trzebnickiego kościoła przybywać będą i tam szczerze się wyspowiadają; a którzy w czasie oktawy téj uroczystości grób jéj nawiedzą, otrzymają sto dni odpustu1. Korzystali także Arcybiskupi i Biskupi Polscy z nadanych im przez Stolicę Apostolską przywilejów, i udzielali odpustu pielgrzymującym wiernym do Trzebnicy. I tak Arcybiskup Gnieźnieński Janusz udzielił pod dniem 16. Października 1269 roku przychodzącym do kościoła Trzebnickiego w dzień przeniesienia zwłok i urodzenia2 świętéj Jadwigi, czterdzieści dni odpustu. Takiż odpust nadał Biskup Płocki Piotr tego samego dnia i roku. Toż samo uczynił Biskup Włocławski Włodzimierz dnia 8. Maja następnego roku, że pominiemy tu Papieży, Arcybiskupów i Biskupów późniejszych wieków.

piątek, 16 października 2020

Gdy ojciec Tadeusz śpi… można powiedzieć piekną prawdę…

 Dlaczego bronię telewizji TRWAM i radio Maryja?

                Zdarzyło się coś niebywałego. Nawet cuda zdarzają się na antenie Telewizji Trwam. Oto 13 października 2020 roku w audycji dla młodzieży “Kalejdoskop wiary” zaprezentowano bardzo ortodoksyjny program dotyczący przyjmowania Komunii świętej.

Film pokazujący jedynie godne udzielanie Komunii świętej i jedynie godne przyjmowanie Komunii świętej – na język i w pozycji klęczącej, film bogato ilustrowany przykładami rozdawania Komunii świętej podczas Mszy świętej odprawianej w tzw. rycie trydenckim, komentował dr Wojciech Golonka, historyk i filozof.

środa, 14 października 2020

Nowy październikowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 10 (126)

 

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 
 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

poniedziałek, 12 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.10. AD 2020 - 18.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

13.X. św. Edwarda

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


14.X.św. Kaliksta

Środa - Msza św.o godz.7.20


15.X. św. Teresy Wielkiej

Czwartek - Msza św. o godz.7.20

niedziela, 11 października 2020

JE x. Bp Donald Sanborn: Jeśli nie ma intencji, władzy objąć nie może

About – Bp. Sanborn's Blog 

       (...) Powodem, dla którego tak zawzięcie to czynią jest to, że Bergoglio został wybrany na papieża. Błędnie uważają, że ze względu na wybór, automatycznie otrzymał on władzę nauczania, rządzenia i uświęcania Kościoła. Chociaż jest prawdą, że w prawie wszystkich elekcjach papieży w historii Kościoła zwycięzca wyborów natychmiast otrzymywał tę władzę, to jednocześnie pozostaje prawdą, że wszyscy zwycięzcy tychże wyborów wyznawali katolicką Wiarę.

Gdy elekt katolickiej Wiary nie wyznaje albo, co jest jeszcze o wiele gorsze, kiedy istnieją dowody występowania intencji narzucenia katolikom i katolickim instytucjom herezji modernizmu, sytuacja zmienia się zasadniczo. Konieczne jest, aby ten, kto obejmuje władzę miał na celu obiektywne dobro instytucji, którą rządzi. Jeśli nie ma tej intencji, władzy objąć nie może. Z tego powodu, od prezydentów, senatorów, żołnierzy, policjantów i innych władz cywilnych oraz urzędników odbiera się przysięgę, aby sprawdzić czy rzeczywiście mają na celu obiektywne dobro instytucji, nad którą sprawują władzę, albo w której służą na jakimś stanowisku.

piątek, 9 października 2020

Tomasz Jazłowski: Kościół misyjny czy ekumeniczny?

FRONT REX: Tomasz Jazłowski: KOŚCIÓŁ MISYJNY CZY EKUMENICZNY? 

              „Wierzę w Jeden, Święty, Powszechny (Katolicki) i Apostolski Kościół” - słowa CREDO - wyznanie naszej Świętej Wiary powtarzane tak często przez nas samych powinno stać się przesłaniem całego naszego życia.

Wyrazem przywiązania do Jedynego Prawdziwego, ponieważ objawionego przez samego Boga a nie utworzonego przez człowieka (patrz np. Luter - protestantyzm) Kościoła Świętego. Niestety ostatnimi czasy katolicyzm reprezentowany przez nasz od wieków katolicki Naród jakże podupadł.

Ludzie niby chodzą do Kościoła, przyjmują kapłana podczas kolędy, posyłają dzieci na religię lecz tak naprawdę nie rozumieją sensu Wiary. Któż z ludzi mieniących się katolikami pragnie propagować Społeczne Panowanie Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachowaniem i uczynkami wielbić Go, zasady Wiary Katolickiej stosować i rozpowszechniać w miejscu pracy, szkole. Przecież Chrystus Pan jest Królem całego świata, pragnie być i panować nie tylko w Kościele podczas Mszy św. czy nabożeństw, ale także we wszystkich innych dziedzinach życia.

środa, 7 października 2020

Nowy podwójny numer „Rycerza Niepokalanej” nr 6-7/AD 2020 (wrzesień - pażdziernik)

        Pragniemy poinformować szanownych Czytelników o ukazaniu się nowego numeru pisma Militia Immaculatae – „Rycerz Niepokalanej” na miesiąc wrzesień i październik. Cena wydruku pisma to 10 zł plus koszty przesyłki. Numer pisma lekko spóźniony z przyczyn od Redakcji niezależnych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: glostradycji@gmail.com 

 Pismo dostępne również od 11 października w kaplicy ks. Rafała Trytka ICR w Krakowie

Z Panem Bogiem! Redakcja

poniedziałek, 5 października 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.10. AD 2020 - 11.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

5.X. oktawa św.Wacława

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


6.X. św.Brunona

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


7.X. św. Różańca Świętego

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 4 października 2020

Żywot świętego Franciszka z Asyżu

Św. Franciszek - biedaczyna z Asyżu 

(żył około roku Pańskiego 1226) 

           Pan Jezus w Ewangelii św. Marka, w rozdziale 8, wierszu 2-3 mówi, jak następuje: Żal Mi ludu, bo oto już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę głodnych do domów ich, ustaną w drodze. Słowa te zastosować można do św. Franciszka z Asyżu, żyjącego na początku wieku XIII. Smutne to były czasy: stany wyższe szerzyły zgorszenie zbytkiem i rozpustą, biskupi żyli jak książęta świeccy, a niższe duchowieństwo pod względem moralności bardzo było podupadło; lud pogrążony był w nieświadomości i obojętności religijnej, a szatan triumfował, widząc, jak bujnie wzrasta zasiane przez niego ziarno przesądów, kacerstwa i niezgody. - Takie było położenie Włoch, gdy kupcowi Bernardoniemu w Asyżu urodził się w roku 1182 synek Jan, którego od matki, która była Francuzką, przezwał "Francuzikiem", Franciszkiem. Chłopczyna ten miał zostać narzędziem miłosierdzia Bożego. Zdolny i hojnie od Boga uposażony miał z woli rodziców zostać kupcem. Młodość spędził burzliwie, ale gdy liczył 23 lata zapadł w ciężką niemoc, w której poznał marność rzeczy ludzkich. Gdy powrócił do zdrowia, porzucił wszelkie zabawy i postanowił wstąpić do armii papieskiej. Skłonił go do tego sen, w którym ujrzał wielką zbrojownię, i słyszał wezwanie, aby ten zapas broni podzielił między siebie i swych towarzyszy. Spodobało mu się rzemiosło wojenne, ale w mieście Spoleto miał drugie widzenie, które mu kazało nasamprzód zwieść bój z sobą samym. Powrócił przeto do Asyżu, a przyjaciele uczcili go solenną ucztą. Zabawa i żarty nie zdołały jednak rozjaśnić jego zasępionego oblicza ani rozpędzić chmur zalegających jego czoło. Wołano na niego: "Precz z troskami, uwieńcz czoło różami. Gdy kwiat młodości przekwitnie i złoty wiek minie, wtedy dość będzie czasu myśleć o śmierci i drugim świecie!". Inni mówili żartem: "Pewnie cię jaka śliczna twarzyczka oczarowała!". Franciszek odpowiedział: "Tak jest, mam narzeczoną piękniejszą od wszystkich, jakie kiedykolwiek widzieliście", miał zaś na myśli ubóstwo Jezusowe, za którym w głębi duszy tęsknił i do którego wzdychał.

piątek, 2 października 2020

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ: LIST NA PAŹDZIERNIK

Październik poświęcony czci Najświętszej Maryi Pannie Różańcowej i duszom w czyśćcu cierpiącym.

Wielkoduszność chrześcijańska


          Dwie szczególnie cnoty potrzebne są każdemu człowiekowi, który chce naprawdę służyć Panu Bogu i dobić się Nieba: zaparcie się siebie i miłość Pana Boga. O pierwszej mówi sam Pan Jezus: Jeśli kto chce za Mną iść, niech sam siebie zaprze. A o miłości naucza św. Jan Ewangelista: Kto nie miłuje, trwa w śmierci; a dobitniej jeszcze św. Paweł: Jeśli kto nie miłuje Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie przekleństwem. Z tych dwóch cnót, miłości Boga i zaparcia się siebie, wyrasta jedna z najpiękniejszych, ale niestety też bardzo rzadkich cnót: wielkoduszność, czyli wspaniałomyślność chrześcijańska. Mówię, że to rzadka cnota, ale nie między Świętymi, którzy pozostawili nam liczne jej przykłady. Niektóre z nich tu przytoczę; dopomogą one za łaską Bożą do zrozumienia istoty tej cnoty i do szczerego starania się o nią. 

środa, 30 września 2020

Kazanie o. Maksymiliana Marii Kolbe o Żydach

 79 lat temu o. Kolbe zgłosił się w Auschwitz na śmierć za współwięźnia |  dzieje.pl - Historia Polski

                (…) Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.


W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.


W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.

poniedziałek, 28 września 2020

Tomasz Jazłowski: Misyjna rola Kościoła

  

              Misją Kościoła jest rozprzestrzenianie wiary katolickiej na cały świat zgodnie z nakazem misyjnym danym przez Jezusa Chrystusa (Mt 28,18-20; Mk 16,15 oraz Dz 1,8). Natomiast współczesny ekumenizm jest postrzegany jako herezja dotykająca Boskiej misji Kościoła katolickiego. Ksiądz Poradowski w swym opracowaniu Źródła współczesnego ekumenizmu pisze: iż po Soborze Watykańskim II Kościół katolicki świadomie usiłuje przestać być Kościołem katolickim, czyli tradycyjnym, gdyż sam przekształca się w Kościół ekumeniczny, czyli synkretyczny. Chodzi o tzw. nową teologię, która ma swe korzenie w modernizmie i została wypracowana zaraz po pierwszej wojnie światowej, będąc przez ówczesnych papieży surowo krytykowana i uważana za heretycką.

niedziela, 27 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.09. AD 2020 - 4.10 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

28.IX. św. Wacława

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


29.IX. św. Michała Archanioła

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20

Msza św. o godz. 18.30


30.IX.św. Hieronima

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 25 września 2020

Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie

Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie    (18 lipca 1951 - 11 września 2020)
The_Rev-Anthony_J-Cekada_2

Przekazując wiadomość o śmierci Ks. Antoniego Cekady, biskup Daniel Dolan napisał:

“Ks. Cekada zmarł bardzo spokojnie o 10:15 w piątek rano. Siedziałem przy jego łóżku, modląc się z nim, podobnie jak jego siostra Julia i szwagier. Wszyscy księża na zmianę siedzieliśmy i modliliśmy się z nim w nocy. W ciągu ostatnich miesięcy nigdy nie lubił być sam.”

 Jakieś trzy lata temu ks. Cekada był leczony z powodu raka i od końca 2019 roku do śmierci 11 września 2020 roku cierpiał na poudarowe komplikacje. Tak więc jego śmierć nie była nagła i miał on wystarczająco dużo czasu, aby dobrze przygotować się do osobistego sądu przed Bogiem.

środa, 23 września 2020

O.Charbel: Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy

          Cały wszechświat obraca się wokół tajemnicy Krzyża. Każdy człowiek myśli, że wszechświat kręci się wokół niego i że to on jest jego osią. To Krzyż jest osią wszechświata i ktokolwiek chce się nią stać, musi dać się ukrzyżować. Kto nie żyje tajemnicą Krzyża, nie rozumie tajemnicy wszechświata. Każdy ma jakąś formę i stan w danym czasie i miejscu. Tak jak kawałek lodu, ludzie, chcą zrobić wszystko, żeby zachować swoją formę i nie zbliżają się do ognia, aby się nie roztopić. Na co się przyda lód jeśli zachowa na stałe swoją formę i stan skupienia? Jeśli nie stopnieje i nie zamieni się w wodę, nie nawilży ziemi, nie podleje korzeni drzew ani nie ugasi pragnienia człowieka. Nie bój się zbliżyć do ognia, który cię roztopi, ponieważ zamienisz się w życiodajną wodę, która użyźni ziemię. Niech twoja miłość będzie jak woda przepływająca przez różne miejsca – nie trzymaj jej zamarzniętej, daj jej zmienić kształt i formę, bo tylko wtedy uda jej się przeniknąć w każde miejsce.

Sól, która się nie rozpuszcza, nie soli potrawy. Zepsuta sól mąci wodę, którą powinna posolić i psuje jedzenie. Dobra, rozpuszczona sól znika w wodzie i nie widać jej w jedzeniu w żadnej formie czy kolorze, wystarczy, że polepsza jego smak. Jesteś solą ziemi, a jeśli czynisz życie swoją własnością, staje się mało warte. Im bardziej oddajesz swoje Życie, tym bardziej zwiększa się jego wartość, a kiedy osiągnie swoją pełną wartość, staje się własnością wszystkich.

poniedziałek, 21 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 21.09. AD 2020 - 27.09 AD 2020

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

21.IX. św. Mateusza AP

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


22.IX. św.Tomasza z Wilanowy

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


23.IX.św.Linusa

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 20 września 2020

JE x. Bp Joseph Selway: Matka Boska – niszczycielka herezji

maxresdefault


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

              Bóg zawsze wychowywał mistrzów, aby bronili Świętej Matki Kościoła i dawał jej dzieciom specjalną broń, aby bronili się w chwilach zagrożenia. Jest jedna broń, zarezerwowana dla nas w tych ostatnich czasach, czasach strasznego kryzysu i Bóg wskazał wężowi w ogrodzie Eden jaką formę ta broń przyjmie: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę powiedział wężowi i Ona zmiażdży ci głowę. Ta kobieta, którą znamy jest matką samego Boga i została wybrana na narzędzie do zmiażdżenia głowy węża. Dał nam Ją sam Chrystus, kiedy umierał na krzyżu. Oto twoja Matka powiedział. Oto daję wam moją Matkę, aby była waszą Matką i chroniła was, szczególnie w potrzebie. Ona ma być naszą bronią.

piątek, 18 września 2020

Z pogrzebu śp. x. Antoniego Cekady...

            Dziś o godz. 10:00 (16:00) czasu polskiego, odbył się pogrzeb śp. x. Antoniego Cekady. J. Exc. x Bp Daniel L. Dolan odprawił uroczystą, Pontyfikalną Mszę Św. żałobną, pogrzebową (Réquiem) po czym wygłosił okolicznościowe kazanie. Następnie odbyły się modlitwy nad katafalkiem, pokropienie wodą święconą, okadzenie i procesyjne wyprowadzenie trumny z ciałem zmarłego. 
 
W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. J. Exc x Bp. Donald H. Sanborn i J. Exc. x Bp. Józef Selway, oraz xięża i seminarzyści z Seminarium Trójcy Przenajświętszej na Florydzie, gdzie śp. x. Antoni Cekada bywał raz w miesiącu, nauczając seminarzystów Prawa kanonicznego, Liturgii oraz Pisma Świętego.

czwartek, 17 września 2020

Święto stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu otrzymuje stygmaty              W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. 14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako Serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z Jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św. Franciszka.

 
Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, franciszkanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek "ujrzał w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża. Dwa skrzydła unosiły się Mu nad głową, dwa wyciągały do lotu, a dwa okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek zdumiał się gwałtownie, a gdy nie umiał wytłumaczyć, co by znaczyło to widzenie, wtargnęła mu w serce radość pomieszana z żałością. Cieszył się z łaskawego wejrzenia, jakim Serafin patrzył na niego, ale przybicie do krzyża przeraziło go. Natężył umysł, by pojąć, co mogłaby znaczyć ta wróżba i duch jego silił się trwożnie nad jakimś jej zrozumieniem. Otóż, podczas gdy szukając wyjaśnienia na zewnątrz, poza sobą, nie znalazł rozwiązania, nagle objawiło mu je w nim samym odczucie bólu.

ks. Rafał Trytek ICR: Wspomnienie o Przyjacielu


           W piątek około godz. 16.30 czasu polskiego zmarł Wielebny x. Antoni  Cekada (1951–2020). Śmierć miał spokojną, gdyż umierał w otoczeniu JE x. biskupa Daniela L. Dolana i innych duchownych posługujących w kościele pod wezwaniem świętej Gertrudy Wielkiej (West Chester, Ohio) – którego był współbudowniczym, w którym przez wiele lat pełnił owocną posługę duszpasterską (był również organistą) i gdzie napisał swoje najlepsze artykuły teologiczne.

Obrona świętej Wiary rzymskokatolickiej byłą treścią Jego kapłańskiego życia – od chwili święceń, które przyjął z rąk arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a w 1977 roku. W 1983 r. został usunięty z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ze względu na opór wobec narzucenia liturgii modernisty Anioła Roncallego („Jana XXII”) przez władze FSSPX – co było złamaniem zobowiązania danego przez arcybiskupa Lefebvre’a duchownym z krajów anglojęzycznych i niemieckich. Do końca życia pozostał wierny liturgii
świętego papieża Piusa X, którego naśladował, konsekwentnie zwalczając modernizm i religię ufundowaną na postanowieniach Vaticanum II.

środa, 16 września 2020

Uroczystości pogrzebowe śp. x. Antoniego Cekady


          Wstępne ustalenia dotyczące pogrzebu zostały ogłoszone w następujący sposób: 
 
Czuwanie przy trumnie w kościele: środa, 16 września o godz. 16:00
 
Pogrzeb: czwartek, 17 września o godz. 10:00 (Uroczysta, Pontyfikalna Msza Św. Żałobna - Réquiem
 
Miejsce to kościół św. Gertrudy Wielkiej - St. Gertrude the Great Church przy 4900 Rialto Road w West Chester, Ohio 45069.

poniedziałek, 14 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.09. AD 2020 - 20.09 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu  

14.IX. Podwyższenie Krzyża Świętego

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18.30


15.IX. Siedmiu Boleści N.M.P.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


16.IX.śś.Korneliusza i Cypriana

Suche Dni

Środa - Msza św.o godz.7.20

niedziela, 13 września 2020

ks. Rafał Trytek ICR: Śmierć ks. Cekady

śp. x. Antoni Cekada
           Wielebny ks. Cekada zmarł dzisiaj rano (11.09.2020 - przyp Redakcji "Katolika") czasu wschodnioamerykańskiego (ok. 16.30 czasu polskiego), wsparty modlitwą i umocniony sakramentami Kościoła świętego. 

Zapraszam wszystkich do modlitwy za duszę tego dobrego i walecznego księdza.

Bóg zapłać!

ks. Rafał Trytek ICR

sobota, 12 września 2020

Zmarł ksiądz Antoni Cekada


Obraz może zawierać: tekst „Bp. Daniel Dolan @dolan_bp Fr Cekada died peacefully this morning, surrounded by prayer, and well fortified by the Sacraments of the Church. Please remember this good and generous priestly soul in your prayers. The funeral is scheduled for Thursday morning, with the wake Wednesday evening. 11:27 AM. 2020-09-11 Twitter for iPad” 

      Zmarł Ksiądz Anthony Cekada + wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen.


Réquiem aetérnam dona eis, Dómine,
et lux perpétua lúceat eis.
 
Requiéscant in pace. Amen.

X. Anthony Cekada: 18 lipca 1951 - 
11 września 2020

piątek, 11 września 2020

czwartek, 10 września 2020

ks. Rafał Trytek ICR: O dobrą śmierć ks. Cekady


Anthony Cekada – Wikipedia, wolna encyklopedia 
     Z przykrością informuję, że Wielebny ks. Anthony Cekada zbliża się do kresu swoich ziemskich dni. Proszę o modlitwę za Niego, by miał świętą śmierć.

Bóg zapłać.

ks. Rafał Trytek ICR

środa, 9 września 2020

JE x. Bp Daniel Dolan: Stan zdrowia x. Antoniego CekadyObraz może zawierać: tekst „M©kwara podał/a dalej Tweeta Bp. Daniel Dolan @dolan_bp 21g Fr. Cekada is doing very poorly. He didn't sleep last night, is confused and restless and mostly uncommunicative. He faces several procedures, some very serious. But ne was able to receive Holy Communion, and we prayed together. 39 106 461” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Cekada radzi sobie bardzo słabo. Nie spał zeszłej nocy, jest zdezorientowany, niespokojny i przeważnie niekomunikatywny. Ma kilka procedur, niektóre bardzo poważne. Ale mógł przyjąć Komunię św. i modliliśmy się razem.

Bp. Daniel Dolan

OD REDAKCJI: Bardzo prosimy o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia x. Cekady.

poniedziałek, 7 września 2020

x. Rafał Trytek: Intencja modlitewna na wrzesień


Organizacja Monarchistów Polskich » Kazanie na Pasterkę AD 2010 — x. Rafał  Trytek 

     Prosimy Niepokalaną o zwalczenie modernistów oraz innych infiltratorów Kościoła, oraz o świętych kapłanów i rodziny dla Polski.

Zadanie- codzienna modlitwa litanią do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Z kapłańskim błogosławieństwem.

ks. R.T.

niedziela, 6 września 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.09. AD 2020 - 13.09 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

7.09.  bł.Melchiora

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


8.09.  Narodzenie N.M.P.

Wtorek - Msza św. o godz. 7.20


9.09. św.Gorgoniusza

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 4 września 2020

środa, 2 września 2020

Nowy wrześniowy numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" nr 9 (125)


"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 125. Wrzesień 2020. Czasopismo rzymskokatolickie.

Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną: www.ultramontes.pl
 
 Pismo w formacie pdf dostępne na stronie:

 
http://www.ultramontes.pl/obrazek_crux.gif

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

poniedziałek, 31 sierpnia 2020

"SODALITIUM": KAROL WOTJYŁA, EWOLUCJONIZM A MONOGENIZM


Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją 

            Dnia 22 października 1996 Jan Paweł II skierował przesłanie (po francusku) do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk z okazji 60 rocznicy jej założenia przez Piusa XI. Inspirując się pierwszym wybranym przez zgromadzenie tematem "Powstanie i pierwotna ewolucja życia'' (n. 1), Jan Paweł II przesłał zebranym, takie między innymi spostrzeżenia (por. L'Osservatore Romano wyd. pol., październik 1996, s. 6 w wersji francuskiej):

"Zanim podzielę się kilkoma refleksjami bezpośrednio dotyczącymi kwestii początków życia oraz ewolucji, pragnę przypomnieć, że Magisterium Kościoła, działając w ramach swoich kompetencji, wyrażało już opinię na te tematy. Przytoczę tu dwie wypowiedzi. W swej encyklice Humani generis (1950 r.) mój poprzednik Pius XII stwierdził, że nie ma sprzeczności między ewolucją a nauką wiary o człowieku i jego powołaniu, pod warunkiem, że nie zagubi się pewnych niezmiennych prawd" (n. 3). Przypomniawszy inny dokument (jedno ze swoich przemówień skierowane do tejże Akademii 31 października 1992 roku w sprawie Galileusza) Jan Paweł II kontynuuje:

niedziela, 30 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 31.08. AD 2020 - 6.09 AD 2020

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 1.IX. bł. Bronisławy

Wtorek - Msza św. o godz. 18.30


2.IX.św. Stefana

Środa-Msza św.o godz.7.203.IX.św.Piusa X - patrona walki z modernizmem

Czwartek - Msza św.o godz.7.20

środa, 26 sierpnia 2020

26.08.2020: Święto Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej


Święto Matki Bożej Częstochowskiej
       Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku.

 Wkrótce obraz zasłynął cudami.  Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. 


Święto Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej - Częstochowskiej (Święto rytu zdwojonego (duplex) II klasy)
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski.
Niech z miłości Twojej słynie naród polski.
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

wtorek, 25 sierpnia 2020

15 sierpnia: x. Rafał Trytek - Wniebowzięta Królowa Polski.


 
        W sobotę 15 sierpnia A.D. 2020, w Święto Wniebowzięcia N.M.P., obchodziliśmy setną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. W oratoriach: warszawskim i krakowskim, po uroczystych mszach świętych odśpiewaliśmy Te Deum wraz z modlitwą dziękczynną, przepisaną reskryptem Stolicy Apostolskiej dla Polski, a pomieszczonym w rytuale katowickim (1927). Kontynuując Dziękczynienie, dołączamy prośbę o uwolnienie Polski od nowego bolszewizmu, czyli ideologii LGBT, oraz modernizmu, które plugawią nasze świątynie - od zewnątrz i wewnątrz. 

Boże błogosław Polsce!

ks. Rafał Trytek ICR

poniedziałek, 24 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.08. AD 2020 - 30.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu  

24.VIII. św. Bartłomieja Apostoła

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


25.VIII.św. Ludwika

Wtorek - Msza św.o godz.7.20


26.VIII.M.B. Jasnogórskiej

Środa - Msza św.o godz.7.20

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Mario Derksen: "Jako owce, nie mające pasterza". Sześćdziesiąt lat Sede vacante

"Jako owce, nie mające pasterza"

Sześćdziesiąt lat Sede vacante

Referat wygłoszony na Konferencji Fatimskiej 11 października 2018

MARIO DERKSEN, M.A.

––––––––

     Kiedy 9 października 1958 roku zmarł papież Pius XII, nikt nie mógł przewidzieć jakie nieszczęścia spadną na Kościół w nadchodzących latach. To, czego byliśmy świadkami w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat jest bezprecedensowe i gdyby komuś wówczas powiedziano, że w ciągu zaledwie kilku lat świat ujrzy rzekomy Kościół katolicki, który pogodził się z błędami współczesnego świata i przekształcił Mszę Świętą w protestanckie nabożeństwo, to by mu z pewnością nie uwierzył. Gdyby mu jeszcze powiedziano, że tak zwany "Kościół katolicki" w ciągu kilku następnych dekad będzie indoktrynował dzieci i dorosłych naturalizmem i tak zwanymi "prawami człowieka" oraz zaangażuje się w poszukiwanie prawdy wspólnie z heretykami, żydami, muzułmanami i poganami, to uznałby taką przepowiednię za szaloną.

niedziela, 9 sierpnia 2020

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.08. AD 2020 - 16.08 AD 2020


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu10.VIII. św.Wawrzyńca

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7.20


11.VIII. śś.Tyburcjusza i Zuzanny

Wtorek - Msza św.o godz.7.20


12.VIII. św.Klary

Środa - Msza św.o godz.7.20

piątek, 7 sierpnia 2020

wtorek, 4 sierpnia 2020

4 Sierpnia - Żywot świętego Dominika, założyciela zakonu


Znalezione obrazy dla zapytania św. Dominik guzman

  (żył około roku Pańskiego 1221)
        Wśród szczęku oręża i wypraw krzyżowców do Palestyny religijne wychowanie na Zachodzie było w niektórych krajach wielce zaniedbane, wskutek czego jak grzyby po deszczu wyrastały herezje, pełne ślepej nienawiści przeciw Kościołowi katolickiemu. 
W tym samym czasie dorastał w mieście Calarnega w Hiszpanii uzdolniony chłopiec Dominik, syn pobożnych rodziców, obrany przez Opatrzność, aby usunąć zgorszenie odszczepieństwa, a Kościołowi dodać nowego blasku i uświetnić go nowym triumfem. Pod troskliwą opieką matki i mądrym kierownictwem jej brata kapłana, przewyższył Dominik swych współuczniów i rówieśników czystością obyczajów i postępami w naukach. W czasie głodu rozdał pieniądze, jakie posiadał, sprzedał swą odzież i książki, aby żywić głodnych, a gdy go za to zganiono, tak się tłumaczył: "Na cóż mi martwe księgi, jeżeli bliźni moi z głodu umierają?" Sława jego pobożności tak się wkrótce rozeszła, że Diego, biskup Osmy, powołał go do Palencji na profesora Pisma świętego i mianował go podprzeorem kanoników. Nowo mianowany prałat wkrótce miał jednak przewyższyć nadzieje, jakie w nim pokładano.