STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 20 grudnia 2020

Wezwania i prośby do Dzieciątka Jezus


 

Nowenna do Dzieciątka Jezus Koletańskiego – Klasztor Sióstr Bernardynek w  Krakowie 

O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną
O Dzieciątko Jezus! przebacz mi grzechy moje
O Dzieciątko Jezus! strzeż mnie w pokusach wszelkich
O Dzieciątko Jezus! ulecz i oczyść ciało moje
O Dzieciątko Jezus! rozgrzej i uspokój serce moje
O Dzieciątko Jezus! miłością Twoją zapal serce moje
O Dzieciątko Jezus! podnieś i uświęć duszę moją
O Dzieciątko Jezus! umocnij i utwierdź mnie w powołaniu i w pełnieniu powinności stanu mojego
O Dzieciątko Jezus! Prowadź mnie drogą prawdy
O Dzieciątko Jezus! zbaw duszę moją
O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną.

Abyś Ojczyznę naszą od wszelkich nieszczęść zachować raczył.
Abyś Duchowieństwu naszemu błogosławić raczył,
Abyś liczne zastępy dusz do służby Swej powołać raczył,
Abyś w rodzinach naszych miłość i zgodę dać raczył,
Abyś młodzież naszą od zepsucia i złych wpływów uchronić raczył,
Abyś wzywającym Twego Imienia miłościwym być raczył,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś nas do królestwa Twego przyjąć raczył.

Prosimy Cię Dzieciątko Jezus.

O Najświętsze Dzieciątko Jezus! Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje!

Tobie się cały (a) poświęcam. Pomnij o Jezu żem Twój (a), strzeż mnie jako Twej własności i spraw abym był (a) Twoim (Twoją) na wieki. Jezus, Maria, Józefie św. Wam oddaję się całkiem z duszą, z sercem i z ciałem moim dzisiaj i zawsze i na wieki wieków.


Chwała na wysokościach Jezusowi, a na ziemi pokój i błogosławieństwo wiernym ich sługom. Amen. 


Modlitwa

O Panie Jezu mój, jedyne dobro moje, dziękuję Ci jak najpokorniej z całego serca za to dobrodziejstwo, że Sobie na tym miejscu mieszkanie obrałeś. Proszę Cię byś na każdego do Ciebie się uciekającego w swoich potrzebach zlewać raczył nieprzebrane miłosierdzie Twoje, a my wszyscy stąd wielką pociechą napełnieni byli. Proszę Cię pokornie Panie mój Jezu, chciej mnie wysłuchać w tej mojej prośbie. Niech stąd nie odchodzę, bez otrzymania łaski i miłosierdzia Twego, bo Ty nikogo nie opuszczasz, ale każdego pocieszasz, niech więc i moja ta prośba wysłuchaną zostanie, za którą łaskę obiecuję Ci do zgonu życia mego wiernie służyć, Imię Twoje chwalić i dobroć Twoją wysławiać. Racz okazać nade mną nędznym stworzeniem Twoim łaskę i miłosierdzie na większą cześć i chwałę Twoją. Amen.


(Przez pobożne tej modlitwy odmówienie wiele łask ludzie doznali). 


Modlitwa do cudownego Dzieciątka Jezus

Najukochańszy Panie nasz Jezu Chryste, który, stawszy się dla nas dziecięciem, narodzić się chciałeś w stajence, by nas wybawić z ciemności grzechu, do Ciebie pociągnąć i Swoją świętą zapalić miłością.

Wielbimy Ciebie jako Stwórcę i Zbawiciela naszego, wyznawamy i mieć chcemy Ciebie Królem naszym i Panem w hołdzie Ci składając wszystkie uczucia biednego serca naszego. Miły Jezu, Panie i Boże nasz racz przyjąć tę ofiarę. Aby Ci zaś przyjemną była, odpuść nam nasze winy, oświeć nas, wznieć ten święty ogień, który przyniosłeś na świat, aby w sercach naszych był zapalony. Tak niech dusza nasza stanie się ołtarzem,
na którym będziemy składać ofiarę z naszych umartwień. Spraw by tu na ziemi nie przestawała starać się o coraz większą Twoją chwałę, aż przyjdzie dzień, w którym Twą pięknością nieskończoną w Niebie będzie
mogła się weselić. Amen.

(Odpust 3 lat. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmawianie przez
miesiąc). (S. Pen. Ap. 21. UL 1933).

Za: Nowenna do Pana Jezusa Koletańskiego, Kraków 1947, str. 52–58.

L. 1741/47.

Książęco Metropolitalna Kuria w Krakowie 8. III. 1947.

Za zezwoleniem władzy duchownej.

Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=133